Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018

Kazalo

2849. Sklep o določitvi enotne ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci, stran 8930.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUJPS-A, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13 in 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US in 51/16 – odl. US), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 28. redni seji dne 12. 7. 2018 sprejel
S K L E P 
o določitvi enotne ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci 
1. člen 
Enotna ekonomska cena Vrtca pri Osnovni šoli Puconci znaša 411,23 EUR.
2. člen 
Kot osnova za določitev plačila staršev se določi cena v višini 334,79 EUR. Razlika cene v višini 76,74 EUR do polne ekonomske cene 411,23 EUR, se krije iz proračuna Občine Puconci, staršem otrok, za katere je Občina Puconci po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa.
3. člen 
Občina Puconci bo kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala tudi finančna sredstva izven cen programov za zaposlene delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo predpisani normativi ter druge nujne stroške v skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.
Občina Puconci v primeru potreb, zagotavljala tudi sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.
4. člen 
Staršem otrok, za katere je Občina Puconci po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo otroka vključenega v vrtec, se ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca skladno s prvim odstavkom, vlogi priložiti naslednja dokazila:
– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Občine Puconci ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Občine Puconci,
– namensko kreditno pogodbo in
– potrdilo banke o višini anuitete kredita.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.
5. člen 
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred nastopom. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja Občina Puconci na podlagi izdanih računov vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške neporabljenih živil.
6. člen 
Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2018 dalje.
Št. 602-0003/2018
Puconci, dne 12. julija 2018
 
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti