Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018

Kazalo

Št. JR-OPK-1/2018 Ob-2698/18, Stran 1754
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16 in 69/17), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 3.0 z dne 15. 2. 2018, Operativnega programa 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 3.2. z dne 6. 12. 2017, odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori št. 10-1/3/MIZŠ/0 za program ”Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja” z dne 26. 8. 2016 in spremenjeno odločitev o podpori št. 10-1/3/MIZŠ/1 za program ”Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja” z dne 1. 8. 2018.” ter Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Šola za ravnatelje, Vojkova 63, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu »Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja«
1. Ime oziroma sedež naročnika, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Šola za ravnatelje, Vojkova 63, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
Predmet javnega razpisa je izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov (v nadaljnjem besedilu: VIZ), izvajalcev programa Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: program).
Javni razpis delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Program se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 10: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje«, prednostne naložbe 10.1: »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja 10.1.3: »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karirerni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.
Teritorialno se bodo rezultati programa uporabljali na ozemlju celotne Slovenije, saj je področje izobraževanja centralizirano in določeno z nacionalno politiko, vendar pa se bodo pri izvajanju posameznih aktivnosti upoštevale razlike med regijama. Ker gre v tem primeru za sistemski ukrep, ki se izvaja v korist obeh programskih območij, saj učinki tega ukrepa vplivajo na obe kohezijski regiji, se bo v skladu s splošnim pravilom glede posameznih območij iz prvega odstavka 70. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 in načelom odstopanja, opredeljenim v drugem odstavku 13. člena Uredbe (EU) št. 1304/2013 uporabilo t. i. sorazmerni pristop (pro rata) financiranja aktivnosti. Za določitev razmerja med programskima območjema se kot t. i. sorazmerni ključ uporablja podatek glede števila šol in šolajočih otrok v kohezijskih regijah, kar pomeni delitev finančnih sredstev v razmerju 53 % za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) in 47 % za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS).
Cilj javnega razpisa je vključiti VIZ v nadaljevanje razvojnih aktivnosti in implementacijo elementov modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanju.
Namen uvedbe programa, v okviru katerega se izvede ta javni razpis, je opredelitev in implementacija skupnega koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (model UZK) na ravni vzgojno-izobraževalnih institucij (raven vrtca, osnovnih in srednjih šol) ter posredno evalvacije na ravni izobraževalnega sistema. Temeljni cilji programa v šolskem letu 2018/19 so tako:
– razširjanje ugotovitev in rezultatov za vzpostavitev celostnega sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti,
– krepitev zmožnosti za izvajanje samoevalvacije na sistemski, organizacijski in individualni ravni,
– izvajanje podpore vrtcem in šolam pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti.
Program se bo izvajal kot neposredna potrditev operacije – program, ki ga izvaja upravičenec, in sicer od 1. 1. 2016–31. 8. 2019.
V okviru aktivnosti za doseganje v programu zastavljenih ciljev je predvideno mreženje, v katerem bo preko javnega razpisa izbranih:
a) 16 razvojnih VIZ,
b) 16 pilotnih VIZ,
od tega:
– 4 vrtci,
– 14 osnovnih šol,
– 6 gimnazij in
– 8 poklicnih in strokovnih šol.
Mreženje VIZ v različnih projektih in dejavnostih, ki jih izvajajo konzorcijski partnerji tega programa, je oblika dela z vrtci in šolami, ki ima v slovenskem šolskem prostoru že dolgoletno uspešno tradicijo, s pomočjo katere se razvijajo in preizkušajo, ter v praksi šol in sistema uvajajo različni novi koncepti. Razvojne in pilotne aktivnosti v t. i. mreži VIZ bodo v medsebojnem sodelovanju in skupaj s konzorcijskimi partnerji (programsko skupino) usmerjene v:
– implementacijo elementov modela kakovosti,
– predstavitev in razširjanje primerov dobrih praks vodenja kakovosti,
– medsebojno podporo in sodelovanje v razvojno-pilotnih mrežah in
– pripravo poročila o kakovosti.
a) Razvojni VIZ
Kot Razvojne VIZ, za potrebe doseganja v programu in mreži zastavljenih ciljev, opredeljujemo vrtce in šole, ki imajo na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti večletne izkušnje, vzpostavljen proces vodenja kakovosti s samoevalvacijo, ki kot rezultat sistematičnega vodenja kakovosti izkazujejo rezultate oziroma izboljšave na različnih področjih kakovosti delovanja zavoda. V okviru razvojnega vrtca oziroma šole bo t. i. vodja kakovosti v vrtcu ali šoli v programu sodeloval v obsegu 6 ur tedensko oziroma 15 % zaposlitve v obdobju od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, ki bo sofinancirana v tromesečjih, v obliki pavšalnega zneska (lump sum).
Preglednica 1: Predvidene aktivnosti in rezultati Razvojnih VIZ
Aktivnosti (1. 9. 2018 do 31. 8. 2019)
Rezultati in dokazila
– sodelovanje vodje kakovosti v šoli, vrtcu s programsko skupino; 
– sodelovanje vodje kakovosti v delovni podskupini za obravnavo in pripravo kazalnikov na obveznem področju učenja in poučevanja in izbirnem področju vodenje; 
– udeležba vodje kakovosti na 3 strokovnih/delovnih srečanjih;
– vodenje procesa kakovosti v svojem zavodu (vrtcu oziroma šoli) s preizkušanjem predlaganih rešitev v praksi in pripravo predlogov strokovnih rešitev za umestitev v nacionalni model UZK; 
– sodelovanje pri spremljanju uvajanja elementov modela UZK na pilotnih šolah; 
– vodenje procesa UZK v okviru nalog v kompetenčnem okviru; 
– priprava 3-letnega poročila o kakovosti;
– sodelovanje vodje kakovosti pri spremljanju in evalvaciji programskih aktivnosti in uporabnosti rešitev v praksi vzgojno-izobraževalnih zavodov;
– priprava strokovnih prispevkov o mreženju s pilotnimi vrtci oziroma šolami; 
– predstavitev strokovnih prispevkov na konferencah v okviru programa; 
– druge obveznosti skladno z izvajanjem programa.
– Poročilo o napredku 
– Liste prisotnosti na srečanjih 
– Poročilo o mreženju 
– Vsaj 2 prispevka na strokovnem posvetu oziroma konferenci 
– Poročilo o kakovosti 
– Evalvacijsko poročilo
b) Pilotni VIZ
Kot Pilotne VIZ za potrebe doseganja v programu in mreži zastavljenih ciljev, opredeljujemo vrtce in šole, ki na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti nimajo dovolj izkušnj, imajo le delno (ali sploh ne) vzpostavljen proces vodenja kakovosti s samoevalvacijo in ne izkazujejo sistematičnega pristopa na tem področju, so pa hkrati visoko motivirane za vzpostavitev procesa UZK in pripravljene v praksi preizkušati različne sistemske predloge za uvedbo nacionalnega modela UZK. V okviru pilotnega vrtca oziroma šole, bo z vodji kakovosti razvojnih VIZ ter programsko skupino sodeloval predvsem vodja kakovosti v pilotnem vrtcu oziroma šoli. Sodelovanje je predvideno kot je navedeno v preglednici 2, načrtovano je sofinanciranje v obliki pavšalnega zneska (lump sum).
Preglednica 2: Aktivnosti in rezultati Pilotnih VIZ
Aktivnosti (1. 9. 2018 do 31. 8. 2019)
Rezultati in dokazila
– Sodelovanje vodje za kakovost s programsko skupino in vodji kakovosti razvojnih VIZ – udeležba na delovnih/strokovnih srečanjih in konferenci v okviru programa ter mreženje med VIZ;
– Vodenje procesa in spremljava aktivnosti UZK v šoli, vrtcu: 
 – vodenje procesa kakovosti v svojem zavodu (vrtcu oziroma šoli) s preizkušanjem predlaganih rešitev v praksi in pripravo predlogov strokovnih rešitev za umestitev v nacionalni model UZK; 
– priprava 3-letnega poročila o kakovosti;
– evalvacija programskih aktivnosti in aktivnosti UZK v šoli, vrtcu; 
– druge obveznosti skladno z izvajanjem programa.
– Potrdilo o udeležbi in liste prisotnosti, če je relevantno, 
– Poročilo o napredku 
– Poročilo o mreženju 
– Poročilo o izboljšavah UZK v šoli, vrtcu (3-letno poročilo o kakovosti) 
– Evalvacijsko poročilo
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo VIZ s sedežem v RS. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni s tem javnim razpisom.
Splošni pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, so:
– ima ob oddaji prijave poravnane zapadle obveznosti, davke in prispevke do Republike Slovenije (naročnik bo pogoj preverjal z vpogledom v uradno evidenco FURS-a),
– da ni za isti namen sofinanciran iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU (prijavitelji podajo izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo; naročnik pa bo pogoj preverjal z vpogledom v aplikacijo Erar),
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče (naročnik bo pogoj preverjal z vpogledom v uradno evidenco AJPES),
– prijavitelj in odgovorna oseba prijavitelja nista bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije – KZ-1 (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17) in v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).
Prijavitelji k prijavi priložijo izjavo o izpolnjevanju teh pogojev. Naročnik bo izpolnjevanje splošnih pogojev preverjal pri izbranih prijaviteljih tako, da bodo le-ti v roku 15 dni od prejema obvestila predložili:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (potrdilo FURS-a),
– potrdilo o nekaznovanosti. Več o kazenski evidenci in načinu pridobivanja potrdil iz te evidence najdete na naslednji spletni strani: http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/pravosodna_uprava/centralna_kazenska_evidenca/.
Ustreznost prijaviteljev se bo presojala na podlagi naslednjih pogojev:
– skladnost s cilji in rezultati na ravni prednostne osi in prednostne naložbe,
– izkazovanje realne izvedljivosti v obdobju, za katerega velja podpora (presoja skladnosti s časovnimi izhodišči) in
– izkazovanje ustreznosti ciljnih skupin.
Prijavitelji bodo podatke o ustreznosti vnašali v prijavni obrazec, ki je del razpisne dokumentacije. Naročnik bo ustreznost presojal na podlagi navedb v prijavnem obrazcu.
Na javni razpis se lahko prijavijo VIZ na ravni:
– predšolskega,
– osnovnošolskega in
– srednješolskega izobraževanja.
Na javnem razpisu bo skupaj izbranih 32 VIZ, ki bodo sodelovali v programu. Pri izbiri bodo upoštevani kriteriji delitve po ravneh izobraževanja. 32 VIZ bo razdeljenih na 16 razvojnih in 16 pilotnih VIZ.
4. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 85.952,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
– za KRVS: 45.554,56 EUR,
– za KRZS: 40.397,44 EUR.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Naročnik bo sofinanciral Pavšalni znesek, ki ne presega 100.000,00 EUR javnega prispevka („lump sum“) upravičenca v višini:
– največ 4.632,00 EUR za vsak razvojni VIZ, in
– največ 740,00 EUR za vsak pilotni VIZ.
Izvajalec lahko uveljavlja sofinanciranje upravičenih stroškov samo za izvedene vsebine programa za obdobje od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, na podlagi zahtevka in poročila o opravljenih dejavnostih, pod pogojem, da je izpolnjeni zahtevek oddan v skladu z navodili Šole za ravnatelje.
Obdobje izdatkov je do 31. 11. 2019.
6. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20 %
7. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka EU je 80,00 %.
8. Upravičeni stroški in metoda za njihov izračun, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in način financiranja
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračila pavšalnega zneska, ki ne presega 100.000,00 EUR javnega prispevka, "lump sum".
Izbrani prijavitelj bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi vnaprej izračunanega pavšalnega zneska, ki ne presega 100.000,00 EUR javnega prispevka, "lump sum":
a) za Razvojne VIZ oziroma
b) za Pilotne VIZ.
Pavšalni znesek, ki ne presega 100.000,00 EUR javnega prispevka, za Razvojne VIZ
Dokazila za izkazovanje upravičenih stroškov so:
– zahtevek za sofinanciranje s poročilom o napredku šole in z dokazili, ki so navedeni v preglednici 1 predmetnega javnega razpisa.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 20. 6. 2018 sprejelo Dodatek k metodologiji za določitev višine poenostavljenih oblik stroškov v okviru programa ”Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja”, št. 5542-18/2016/168. Z metodologijo so glede na cilje in rezultate stroški pavšalnega zneska, ki ne presega 100.000,00 EUR javnega prispevka (”lump sum”), za izvedbo javnega razpisa določeni v višini največ 4.632,00 EUR. Izplačila bodo izvedena vsake 3 mesece, v višini 1.158,00 EUR. Izplačila bodo izvedena na podlagi zgoraj navedenih dokazil.
Pavšalni znesek, ki ne presega 100.000,00 EUR javnega prispevka, za Pilotne VIZ
Dokazila za izkazovanje upravičenih stroškov so:
– zahtevek za sofinanciranje s poročilom o napredku šole in z dokazili, ki so navedeni v preglednici 2 predmetnega javnega razpisa.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 20. 6. 2018 sprejelo Dodatek k metodologiji za določitev višine poenostavljenih oblik stroškov v okviru programa ”Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja”, št. 5542-18/2016/168. Z metodologijo so glede na cilje in rezultate stroški pavšalnega zneska, ki ne presega 100.000,00 EUR javnega prispevka (”lump sum”), za izvedbo javnega razpisa določeni v višini 740,00 EUR. Izplačilo bo izvedeno po koncu šolskega leta 2018/2019, ki se konča avgusta 2019.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji, Navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopnih na spletnih straneh ministrstva) in Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (dostopnih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Naročnik in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti za doseganje ciljev programa.
9. Merila za izbor izvajalcev programa
Naročnik bo izmed prijavljenih izbral 32 VIZ, ki bodo sodelovali pri izvedbi programa. V zvezi s tem naročnik razpisuje vključitev Razvojnih in Pilotnih VIZ.
Ob upoštevanju osnovnih pogojev za prijavo na javni razpis (glej točko 3 predmetnega razpisa) ter upoštevaje razporeditve po ravneh izobraževanja (4 vrtci, 14 osnovnih šol, 6 gimnazij, 8 poklicnih in strokovnih šol), bodo prijavitelji izbrani na podlagi naslednjih kriterijev:
Preglednica 3: Merila
Izkušnje in reference VIZ na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti s samoevalvacijo
Merila
Vrednotenje
Točk
1
Izdelani načrti izboljšav za obdobje zadnjih 3 let (kakovost predlogov, zagotavljanje trajnosti)
– Šola, vrtec nima načrta/-ov – 0 točk
– Šola, vrtec ima načrt iz katerega pa ni razviden sistematičen pristop k UZK – 5 točk 
– Šola, vrtec ima načrt, ki kaže na sistematičen pristop k UZK – 10 točk. 
– Šola, vrtec ima načrt, ki kaže na sistematičen pristop k UZK in izkazuje vsebinsko in razvojno naravnanost prizadevanj za kakovost na ravni celotnega vrtca, šole – 20 točk
20
2
Pripravljena in obravnavana Letna poročila o kakovosti in/ali Poročila o samoevalvaciji za zadnja 3 leta (zagotavljanje trajnosti, nadgrajevanje obstoječih ukrepov)
– Šola, vrtec nima letnih poročil o kakovosti oziroma samoevalvaciji – 0 točk 
– Šola, vrtec ima letna poročila o kakovosti oziroma samoevalvaciji, iz katerih je razvidna povezava z akcijskimi načrti in jih ne obravnava na strokovnih organih in svetu zavoda – 5 točk 
– Šola, vrtec ima letna poročila o kakovosti oziroma samoevalvaciji, iz katerih je razvidna povezava z akcijskimi načrti in spremljanje uresničevanja zastavljenih predlogov za izboljšanje ter jih obravnava na strokovnih organih in svetu zavoda – 10 točk 
– Šola, vrtec ima letna poročila o kakovosti oziroma samoevalvaciji, iz katerih je razvidna povezava z akcijskimi načrti, spremljanje uresničevanja zastavljenih predlogov za izboljšanje in evalvacija učinkov izboljšav; poročila obravnava na strokovnih organih in svetu zavoda in ima javno objavljena – 20 točk 
20
3
V vrtcu, šoli vzpostavljena in delujoča skupina za kakovost/samoevalvacijo (Npr. komisija za kakovost, tim za samoevalvacijo ipd.) (zagotavljanje trajnosti)
– Šola, vrtec nima vzpostavljene skupine za kakovost – 0 točk 
– Šola, vrtec ima vzpostavljeno skupino – 5 točk 
– Šola, vrtec ima vzpostavljeno skupino, ki skrbi za UZK – 10 točk 
– Šola, vrtec ima skupino, ki aktivno vodi sistematičen proces UZK z vključevanjem strokovnih delavcev, rezultati delovanja skupine so razvidni iz načrta in poročil – 20 točk
20
4
Reference vodje skupine, komisije za kakovost/tima za samoevalvacijo v vrtcu/šoli (usposobljenost za izvedbo programa)
– 0 referenc – 0 točk 
– Od 1 do 3 reference – 5 točk 
– Od 4 do 6 referenc – 10 točk 
– Nad 6 referenc – 20 točk
20
Vpetost VIZ v različne (razvojne) projekte s področja ugotavljanja in zagotavljanja kakovost s samoevalvacijo
Merila
Vrednotenje
Točk
5
Vključenost v nacionalne projekte UZK, ki so trajali vsaj 1 leto, v zadnjih 10 letih (usposobljenost za izvajanje programa, zagotavljanje trajnosti)
– Šola, vrtec ni bila vključena v noben nacionalni projekt UZK – 0 točk 
– Šola, vrtec je bila vključena v 1 nacionalni projekt UZK – 5 točk 
– Šola, vrtec je bila vključena v 2 nacionalna projekta UZK – 10 točk 
– Šola, vrtec je bila vključena v 3 ali več nacionalnih projektov UZK – 20 točk 
20
6
Vključenost v mednarodne projekte UZK, ki so trajali vsaj 1 leto, v zadnjih 10 letih (usposobljenost za izvajanje programa, zagotavljanje trajnosti)
– Šola, vrtec ni bila vključena v noben mednarodni projekt UZK – 0 točk 
– Šola, vrtec je bila vključena v 1 mednarodni projekt UZK – 5 točk 
– Šola, vrtec je bila vključena v 2 mednarodna projekta UZK – 10 točk 
– Šola, vrtec je bila vključena v 3 mednarodne projekte UZK – 20 točk 
20
7
Vloga šole/vrtca v teh projektih (usposobljenost, kakovost predlogov)
– Šola, vrtec ni bila vključena v projekte in torej ni imela nikakršne vloge – 0 točk 
– Šola/vrtec je v večini projektov imela predvsem vlogo sodelujočega (npr. udeleženci usposabljanj) – 5 točk
– Šola, vrtec je bila v večini projektov aktiven partner (skupna priprava in izvajanje vsebin, dejavnosti) – 10 točk 
– Šola, vrtec je vodila najmanj enega od projektov navedenih v prijavi – 20 točk
20
8
Vključenost v program Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja
– Šola, vrtec ni bila vključena – 0 točk 
– Šola, vrtec je bila vključena kot Pilotna – 20 točk 
– Šola, vrtec je bila vključena kot Razvojna – 40 točk 
20
Pojasnila k merilom:
1. Izdelani načrti izboljšav za obdobje zadnja 3 leta: Prijavitelj prijavi priložijo dokument npr.: 3-letni akcijski načrt izboljšav, Poslovnik kakovosti ali drug dokument, ki kaže na načrtovan in sistematičen pristop k ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v obdobju od 2015 dalje.
2. Pripravljena in obravnavana Letna poročila o kakovosti in/ali Poročila o samoevalvaciji za zadnja 3 leta: Prijavitelj prijavi priloži poročila za zadnja 3 šolska leta. Iz dokumentov mora biti razvidno, da gre za poročila o kakovosti povezava z dokumenti iz zgoraj omenjene točke (npr. akcijskim načrtom), spremljanje uresničevanja zastavljenih predlogov za izboljšanje in evalvacija učinkov izboljšav.
3. V vrtcu, šoli je vzpostavljena in delujoča skupina za kakovost/samoevalvacijo: Prijavitelj ob navedbi podatkov o vzpostavljeni skupini za kakovost z navedbo članov doda še kratek opis načina delovanja skupine za kakovost in opredeli najpomembnejše dosežke/rezultate njihovega delovanja.
4. Reference vodje skupine, komisije za kakovost/tima za samoevalvacijo v vrtcu/šoli: Prijavitelj ob navedbi podatkov o vodji kakovosti v šoli, vrtcu navede njegove/njene najpomembnejše reference s področja ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti in dokazila o le-teh (npr. aktivna vključenost v projekte UZK, članki s področja UZK, predstavitve dela skupine za kakovost na nacionalnih in mednarodnih konferencah …) v zadnjih 5 letih.
5. Vključenost v nacionalne projekte UZK, ki so trajali vsaj 1 leto, v zadnjih 10 letih. Prijavitelj v prijavi navede točen naziv, trajanje in nosilca posameznega projekta in dodano vrednost sodelovanja v projektu, ki se kaže v konkretnih rezultatih, aktivnostih ipd. v praksi vrtca, šole, prijaviteljice. Vključenost v program Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja pri tem merilu ne bo upoštevana, ker je vključena v merilo 8.
6. Vključenost v mednarodne projekte UZK, ki so trajali vsaj 1 leto, v zadnjih 10 letih. Prijavitelj v prijavi navede točen naziv, trajanje in nosilca posameznega projekta in dodano vrednost sodelovanja v projektu, ki se kaže v konkretnih rezultatih, aktivnostih ipd. v praksi vrtca, šole, prijaviteljice.
7. Vloga šole/vrtca v nacionalnih in mednarodnih projektih. Prijavitelj v prijavi navede vlogo šole, vrtca v prej navedenih nacionalnih in mednarodnih projektih.
8. Vključenost v program Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja: Prijavitelji priložijo sklep o izbiri.
Prijaviteljem, ki so predhodno že sodelovali v programu, ni potrebno ponovno oddajati prilog iz zgornjih točk. V kolikor je v vmesnem času prišlo do sprememb, pa lahko prijavitelji oddajo nove priloge ali dopolnijo že predhodno oddane dokumente. Pri tem naj navedejo kaj od že oddanega naj naročnik upošteva. V primeru, da prijavitelj k prijavi ne bo dodal novih oziroma dopolnjenih prilog, bodo upoštevane priloge, kot so bile oddane na podlagi javnega razpisa z dne 16. 9. 2016.
Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni izvajalca posameznega programa, je 180. Izvajalce programa se ovrednoti in razvršča glede na skupno število točk v skladu z vsemi merili na dan oddaje vloge. Pri tem bomo:
a) v okviru Razvojnih VIZ izbirali med prijavitelji, katerih prijave bodo ovrednotene z več kot 90 točkami. Izbere in sofinancira se tiste prijavljene izvajalce s programi, ki so pri vrednotenju zbrali višje število točk. Število izbranih in sofinanciranih izvajalcev je omejeno z obsegom sredstev. Izbranih bo 16 razvojnih VIZ.
b) V okviru Pilotnih VIZ izbirali med prijavitelji, katerih prijave bodo ovrednotene z manj kot 90 točkami. Izbere in sofinancira se tiste prijavljene izvajalce s programi, ki so pri vrednotenju zbrali višje število točk. Število izbranih in sofinanciranih izvajalcev je omejeno z obsegom sredstev. Izbranih bo 16 pilotnih VIZ.
Vse popolne vloge bodo ocenili trije člani strokovne komisije. Če se bodo ocene razlikovale za trideset točk ali več, bo vlogo ocenil še dodatni ocenjevalec po izboru komisije. Končna ocena se bo oblikovala na podlagi povprečja ocen.
V primeru, da bosta dva ali več prijaviteljev dosegla enako število točk, se kot dodatno merilo izbora upošteva žreb, ki ga izvede komisija. O žrebanju se vodi zapisnik.
11. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Izvajalec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na program ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 bo moral izvajalec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije.
Izvajalec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Izvajalec, ki ne vodi knjig za operacijo na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za posamezno operacijo. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za operacijo voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na operacijo, razen v primeru poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev, kot je npr. strošek po tem javnem razpisu ”Pavšalni znesek, ki ne presega 100.000,00 EUR javnega prispevka”, kjer se na ločenem stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni potrebno evidentirati na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi).
12. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Naročnik bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1304/2013 dolžan spremljati in naročniku zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije, vključno s podatki po vprašalniku, ki se nahaja v Prilogi 7 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Kazalniki v programu Vzpostavitev, dopolnitev in pilotno preizkušanje modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja so:
Preglednica 4: Kazalniki učinka
ID
Kazalnik učinka
Kategorija regij
Ciljna vrednost
10.11
Število vzgojno-izobraževalnih zavodov, vključenih v programe
Vzhod
17
10.11
Število vzgojno-izobraževalnih zavodov, vključenih v programe
Zahod
15
skupaj
32
Kazalnik rezultata
Kategorija regij
Ciljna vrednost
10.5
Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja
Vzhod
85 % 
10.5
Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja
Zahod
85 % 
Preglednica 5: Programsko specifični kazalniki učinka, predvideni v okviru tega javnega razpisa
ID
Kazalnik 
Merska enota
Sklad
Kategorija regije
Ciljna vrednost
Ni podatka
Število srečanj s šolami
Število
ESS
V
9
Ni podatka
Število srečanj s šolami
Število
ESS
Z
6
Ni podatka
Število gradiv za uvedbo modela UZK
Število
ESS
celotna Slovenija
10
Ni podatka
Število predstavitev rezultatov domači in mednarodni strokovni javnosti
Število
ESS
celotna Slovenija, mednarodno
6
Ni podatka
Število konferenc
Število
ESS
celotna Slovenija
6
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Naročnik bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani naročnika, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Izvajalec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo izvajalec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Izvajalec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, naročnik pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Izvajalec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati naročnika o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe št. 1303/2013/EU programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 (dostopne na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja) oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, izvajalec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. do 117. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Izvajalec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. do 117. člen in Prilogo XII Uredbe (EU) št. 1303/2013, določila iz poglavja 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani izvajalca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam izvajalcev, ki bo javno objavljen.
15. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Izvajalec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Izvajalec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Naročnik in izvajalec sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Uredbo (EU) št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
17. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov programa
Izvajalec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke programa skladno s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju programa ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja programa, pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem programa, je izvajalec dolžan poročati sproti, med izvajanjem programa.
18. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku izbora programa ali izvrševanja programa prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: kolikor se ugotovi, da izvajalec naročnika ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev naročnika o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
19. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun izvajalca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za izvajalca izgubljeni.
20. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Navodila za pripravo vloge z obrazci so določena v razpisni dokumentaciji.
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 5. 9. 2018 do 12. ure.
Vloga mora biti dostavljena na naslov naročnika: Šola za ravnatelje, Vojkova 63, 1000 Ljubljana, v roku, ki je opredeljen v prejšnjem odstavku ne glede na način dostave. Lahko se torej vloga dostavi po pošti ali osebno. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog do predvidene ure prispela na naslov naročnika s priporočeno pošiljko. Vloge se lahko oddajo v zaprti ovojnici tudi osebno v vložišču naročnika vsak delovni dan med 9. in 15. uro. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je ne glede na način dostave, prispela na naslov naročnika najkasneje do 12. ure zadnji dan roka za oddajo vlog.
Vloga z vsemi prilogami mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis – Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela UZK na področju VI«. V primeru poziva na dopolnitev vloge, morajo biti le-te označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis – Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela UZK na področju VI«.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge na predpisanih obrazcih, in sicer v vrstnem redu kot so bile predložene. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
Kolikor sredstva na podlagi prvega roka za oddajo vlog ne bodo v celoti razdeljena, je naslednji rok za oddajo vlog dne 25. 9. 2018, o čemer bo naročnik na svojih spletnih straneh pravočasno podal informacijo najkasneje trideset dni pred rokom za oddajo vlog.
21. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datuma odpiranja vlog, če so sredstva ostala nerazdeljena ob prvem odpiranju ter postopek in način izbora
Odpiranje vlog se bo pričelo 7. 9. 2018 ob 12. uri, v prostorih naročnika. Odpiranje vlog bo javno. Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna komisija, imenovana s strani naročnika. Komisija je najmanj tričlanska v sestavi: predsednik in najmanj dva člana.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku petih dni od prejema poziva. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati tistih delov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.
22. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najkasneje v roku petinštirideset dni po preteku roka, ki je določen za pričetek odpiranja vlog. Izbranim prijaviteljem naročnik posreduje sklepe o izboru in jih pozove k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih delovnih dni od prejema poziva ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh naročnika.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od prejema sklepa vložijo pritožbo pri naročniku. Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena. O pritožbi zoper sklep odloča stvarno pristojen organ. Vložena pritožba ne zadrži izvršitve sklepa o izboru.
23. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko do preteka roka za oddajo vloge dobite na spletnih straneh: www.solazaravnatelje.si.
Če katerikoli prijavitelj želi dodatna pojasnila ali informacije v zvezi z javnim razpisom, razpisno dokumentacijo ali pripravo vloge, mora zahtevo posredovati na elektronski naslov: eva.valant@solazaravnatelje.si najkasneje dva dni pred potekom roka za oddajo vlog.
Šola za ravnatelje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti