Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018

Kazalo

2825. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kranjska Gora (2017–2026), stran 8893.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kranjska Gora (2017–2026) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Kranjska Gora (2017–2026), št. 2-5/17 z dne 19. 4. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2017do 31. decembra 2026 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Kranjska Gora, ki meri 9.932,87 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Bled, v Občini Kranjska Gora, oziroma v katastrskih občinah Rateče, Podkoren, Kranjska Gora, Gozd in Dovje.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Kranjska Gora je s 1. januarjem 2017 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 91,5 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 7,7 % državnih gozdov ter 0,8 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 8.541,74 ha, od katere je 3.548,35 ha večnamenskih, 1.082,41 ha gozdov s posebnim namenom z dovoljenimi ukrepi, 566,75 ha gozdov s posebnim namenom, kjer ukrepi niso dovoljeni, in 3.344,23 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 312,1 m3/ha, od tega 225,2 m3/ha iglavcev in 86,9 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 4,97 m3/ha, od tega 3,50 m3/ha iglavcev in 1,47 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kranjska Gora (2017–2026) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Bled, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Kranjska Gora določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4.863,04 ha,
– ekološke funkcije na površini 9.334,23 ha ter
– socialne funkcije na površini 6.749,41 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kranjska Gora (2017–2026) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Kranjska Gora za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 264.744 m3, od tega 196.685 m3 iglavcev in 68.059 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, s petimi ponovitvami na površini 4,54 ha;
3. zaščita s količenjem ali s 5.475 tulci;
4. vzdrževanje skupno 42,5 ha travinj;
5. na leto osem dni vzdrževanja vodnih površin ter
6. sadnja 85 plodonosnih dreves.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kranjska Gora (2017–2026) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Kranjska Gora v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2026 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kranjska Gora (2017–2026).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kranjska Gora (2017–2026) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Jesenice, Ledine 8, 4280 Kranjska Gora, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kranjska Gora (2017–2026).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-349/2017
Ljubljana, dne 20. avgusta 2018
EVA 2016-2330-0046
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti