Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018

Kazalo

2861. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Turnišče, stran 8951.

  
Na podlagi, 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 4. in 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), 5. in 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 18/17) ter 18. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 25. seji dne 11. 7. 2018 sprejel
O D L O K 
o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Turnišče 
I. SPLOŠNI DEL 
1. člen 
(1) S tem odlokom se določa način izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter pokopališki red v Občini Turnišče.
(2) 24-urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se v Občini Turnišče izvaja s podelitvijo koncesije oziroma na drug način v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe in drugimi predpisi Občine Turnišče.
(3) Pogrebna dejavnost, ki se, v skladu z zakonom, izvaja na trgu (v nadaljevanju tržna pogrebna dejavnost), obsega naslednje storitve:
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba;
– pripravo pokojnika;
– upepelitev pokojnika;
– pripravo in izvedbo pogreba,
skladno s predpisi.
(4) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in ju zagotavlja občina.
(5) Uporaba javnih dobrin je v skladu s tem odlokom zagotovljena vsakomur pod enakimi pogoji.
(6) Pogrebna in pokopališka dejavnost se izvajata skladno s predpisi, na krajevno običajen način, s spoštovanjem in pieteto do pokojnic ali pokojnikov in njihovih svojcev.
(7) Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti ter v zvezi z izvajanjem 24-urne dežurne službe, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo državni in občinski predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter izvajanjem gospodarskih javnih služb.
II. POGREBNA DEJAVNOST 
2. člen 
(1) Izvajalec tržne pogrebne dejavnosti, ki je opredeljena v tretjem odstavku 1. člena tega odloka, na pokopališčih v Občini Turnišče je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki jih določajo zakon in podzakonski predpisi in je pridobila dovoljenje za izvajanje pogrebne dejavnosti.
(2) Pri opravljanju pogrebne dejavnosti mora izvajalec tržne pogrebne dejavnosti upoštevati določbe zakona, pokopališkega reda, zagotavljati pieteto in upoštevati zdravstvene in sanitarno-higienske predpise.
Javna služba – 24-urna dežurna služba
3. člen 
(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če zakon ne določa drugače.
(2) Obvezna gospodarska javna služba iz prvega odstavka tega člena se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe in drugimi občinskimi predpisi, pod pogojem da izvajalec izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje 24-urne dežurne službe.
(3) Izvajalec javne službe mora ravnati v skladu s tem odlokom, pokopališkim redom in drugimi predpisi občine ter izpolnjevati zakonske pogoje ves čas opravljanja javne službe.
(4) Stroški javne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške izvajalca, potrebne za izvajanje te službe. Tarifo za storitev predlaga izvajalec javne službe, potrdi pa jo Občinski svet Občine Turnišče, če zakon ali uredba ne določata drugače.
Izvajalec javne službe »24-urna dežurna služba«
4. člen 
– Izvajanje javne službe »24-urna dežurna služba« se zagotovi s podelitvijo koncesije oziroma na drug način v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe in s predpisi Občine Turnišče. Javno službo opravlja en izvajalec, ki ima naslednje pristojnosti in obveznosti:
– izključno pravico izvajati javno službo »24-urna dežurna služba«,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje javne službe, ki mora biti skladno s tem odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo javno službo. 
(1) Javno službo opravlja izvajalec v svojem imenu in za svoj račun, na podlagi pooblastila Občine Turnišče. Storitve se financirajo iz plačil za storitve, ki jih izvajalec zaračunava uporabnikom v skladu z veljavno tarifo v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Izvajalec je pristojen pri izvajanju predmetne javne službe izdajati dovoljenja, ki so predpisana z zakonom ali tem odlokom.
Pravice in obveznosti izvajalca 24-urne dežurne službe
5. člen 
(1) Izvajalec javne službe ima zlasti naslednje pravice in obveznosti:
– zagotavljati kvalitetno izvajanje javne službe 24 ur na dan;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe;
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe;
– kot dober gospodarstvenik upravljati, uporabljati in vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti;
– sklepati pogodbe za opravljanje storitev, ki so predmet dejavnosti ali v povezavi z njo;
– oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife storitev;
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
– ažurno in strokovno pripraviti ustrezne poslovne načrte in letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti;
– opravljati druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Posamezne storitve iz tega člena je potrebno opravljati v rokih, na način, pod pogoji in ob upoštevanju standardov, določenih s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to dejavnost.
(3) Izvajalec javne službe je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci Občini Turnišče, uporabnikom ali tretjim osebam.
(4) Izvajalec je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe oziroma druge pogodbe, dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s sklepom o javnem razpisu oziroma drugim predpisanim aktom – zavarovanje dejavnosti. Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Turnišče, v primeru, da bi oškodovanci uveljavljali povračilo škode neposredno od nje.
(5) Izvajalec javne službe je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega programa javne službe za prihodnje leto in ga skupaj z devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe, najkasneje do 15. 11. vsakega tekočega leta predložiti pristojnemu organu. Letni program sprejme Občinski svet Občine Turnišče.
(6) Izvajalec javne službe je dolžan najkasneje do 28. 2. vsakega naslednjega leta Občinskemu svetu Občine Turnišče predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu, ki mora vsebovati podatke o realizaciji letnega programa.
(7) Podrobnejša vsebina programov ter poročila o poslovanju iz prejšnjih odstavkov se določi v koncesijski oziroma drugi pogodbi.
Uporabniki 
6. člen 
(1) Uporabniki storitev pogrebne dejavnosti so praviloma tiste fizične ali pravne osebe, ki naročijo oziroma plačajo posamezne pogrebne storitve.
(2) Naročnik pogreba je oseba, ki je po zakonu, ki ureja dedovanje, pokojnikov zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda, ali oseba, ki je s pokojnikom stalno živela oziroma ga je morala po predpisih vzdrževati in zanj skrbeti, ali njegov pooblaščenec ali Občina Turnišče, če naročnika ni in je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče v Občini Turnišče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, je naročnik pogreba Občina Turnišče le, če je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče v občini. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, je naročnik pogreba Občina Turnišče le, če je oseba umrla oziroma je bila najdena v Občini Turnišče.
(3) V primeru, ko je naročnik pogreba Občina Turnišče in poravna stroške pogreba, ima le-ta pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.
(4) Stroške ekshumacije poravna naročnik le-te.
Pravice in obveznosti uporabnikov 24-urne dežurne službe
7. člen 
Uporabniki 24-urne dežurne službe imajo zlasti naslednje pravice in obveznosti:
– pravico uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi;
– dolžnost plačati storitev izvajalca javne službe ter izpolnjevati druge pogodbene obveznosti, ki izhajajo iz tega odloka in splošnih pogojev poslovanja izvajalca javne službe;
– pravico do pritožbe na pristojne organe.
III. POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
8. člen 
(1) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč.
(2) Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
(3) Urejanje pokopališč obsega zgraditev ali razširitev obstoječega pokopališča, zgraditev pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališču, razdelitev pokopališča na posamezne zvrsti grobov in opustitev pokopališča.
Upravljavec pokopališča 
9. člen 
(1) Upravljavec pokopališč v Občini Turnišče je Javno podjetje Varaš d.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec).
(2) Zagotavljanje urejenosti pokopališča obsega naslednje storitve:
– vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– storitve najema pokopaliških objektov in naprav.
(3) Storitev vzdrževanja pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture obsega vzdrževanje objektov, naprav ter druge pokopališke infrastrukture, skupnih glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, odvoz odpadkov, porabo vode in elektrike, nadzorno službo, storitve informacijske pisarne in druga vzdrževalna dela.
10. člen 
(1) Za izvajanje javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč« na pokopališčih iz drugega odstavka 22. člena tega odloka Občina Turnišče določa Javno podjetje Varaš d.o.o., ki ima dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje javne službe, ki mora biti skladno s tem odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo javno službo.
(2) Gospodarska javna služba »urejanje in vzdrževanje pokopališč« obsega:
– upravljanje pokopališč kot objektov javne infrastrukture,
– vzdrževanje urejenosti zelenih površin, poti in ostalih objektov na pokopališču,
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega na pokopališču,
– vzdrževanje mrliških vežic in ostale pokopališke infrastrukture,
– vzpostavitev in vodenje pokopališkega katastra,
– oddajanje grobnih prostorov v najem,
– vzdrževanje reda in miru na pokopališču, kolikor ne gre za izvrševanje javnih pooblastil,
– vodenje katastra komunalnih naprav na pokopališčih, kolikor ne gre za izvrševanje javnih pooblastil,
– izdelava predloga programa urejanja in obnove ter širitve pokopališč objektov in naprav,
– sodelovanje pri organizaciji in izvedbi aktivnosti ob Dnevu spomina na mrtve,
– izdajanje soglasij za postavitev nagrobnih spomenikov ter za druga kamnoseška ali zidarska dela,
– zaračunavanje storitev (grobnine, vpisnine, soglasja, potrdila ipd.),
– opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom in tem odlokom.
(3) Izvajalec javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč« je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega programa javne službe za prihodnje leto in ga skupaj z devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe, najkasneje do 15. 11. vsakega tekočega leta predložiti pristojnemu organu. Letni program sprejme občinski svet.
(4) Izvajalec javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč« je dolžan najkasneje do 28. 2. vsakega naslednjega leta pristojnemu organu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu.
(5) Podrobnejša vsebina programov ter poročila o poslovanju iz prejšnjih odstavkov se določi v pogodbi o upravljanju.
Financiranje upravljavca pokopališča 
11. člen 
(1) Urejanje in vzdrževanje pokopališč se financira iz:
– vpisnin;
– grobnin;
– proračuna;
– drugih virov.
(2) Cene, po vrstah in velikosti grobnih prostorov, in pogoji za njeno spreminjanje se določijo s sklepom, pri čemer pa morajo biti upoštevani morebitni predpisani okviri oziroma ukrepi cenovne politike, določene na državni ravni. O določitvi in spreminjanju cenika odloča občinski svet na obrazložen predlog upravljavca pokopališča.
(3) Plačilo stroškov za ureditev grobnega prostora ob prvem najemu, vpisnino, plača najemnik ob prvi pridobitvi grobnega prostora.
Uporabniki storitev pokopališke dejavnosti 
12. člen 
Uporabniki storitev pokopališke dejavnosti so predvsem najemniki grobnih prostorov (v nadaljevanju: najemniki). Najemnik grobnega prostora je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
Grobni prostor 
13. člen 
(1) Na posameznih pokopališčih so lahko naslednje vrste grobnih prostorov:
– enojni grobovi, dvojni grobovi, otroški grobovi, povečani grobni prostor in grobnice (klasični grobovi);
– vrstni grobovi, kostnice in skupna grobišča;
– grobišča;
– žarni grobovi;
– prostor za anonimne pokope;
– prostor za raztrositev pepela.
(2) Za vsako pokopališče mora upravljavec pokopališča imeti izdelan načrt razdelitve na pokopališke oddelke in grobne prostore in imeti vzpostavljeno evidenco grobov, skladno z zakonom in tem odlokom.
Oddaja groba v najem 
14. člen 
(1) Grobne prostore daje v najem upravljavec pokopališča, in sicer s pogodbo v pisni obliki. V pogodbi mora biti zlasti določeno: opredelitev grobnega prostora (vrsta in številčna označitev po katastru), čas njegove uporabe oziroma rok veljavnosti pogodbe, oblika, konstrukcija in velikost nagrobnega spomenika, določila o odstranitvi nagrobnega spomenika in o opustitvi grobnega prostora oziroma njegovi predaji na razpolago izvajalcu zaradi neizpolnjevanja določil odloka in drugih predpisov oziroma zaradi drugih razlogov ter ostale obveznosti in pravice najemodajalca in najemnika skladno z določili tega odloka in veljavno zakonodajo. Natančno vsebino pogodbe o najemu opredeljujejo splošni pogoji poslovanja, ki jih sprejme upravljavec pokopališča. Splošni pogoji so priloga in sestavni del pogodbe.
(2) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.
(3) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga fizična ali pravna oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju naročnika z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.
(4) Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika groba dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika. Določilo se smiselno uporabi tudi, če je imel najemnik groba, ki je umrl, v najemu več grobov.
(5) Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno pogodbo. Prenos najemnega razmerja je brezplačen. Pogoji ne smejo ovirati prenosa.
(6) Če dedič najemnika groba ne uveljavi pravice do najema groba v 90 dneh po smrti najemnika, izgubi pravico do najema groba.
(7) V položaj najemnika lahko s soglasjem dotedanjega najemnika vstopi katerakoli druga oseba. V primeru, če najemnik umre ali izgubi opravilno sposobnost, ali najemnik pravna oseba preneha obstajati, vstopi nerazdelno (solidarno) v najemno razmerje njegov dedič ali zakoniti zastopnik oziroma pravni naslednik pravne osebe. V primeru spremembe najemnika se, pod pogoji iz prejšnjega odstavka, sklene nova pogodba.
(8) Najemnik je dolžan izvajalca pokopališke dejavnosti tekoče obveščati o spremembah svojega naslova. V primeru kršitve prejšnjega stavka, ne more izvajalec, zaradi predpisov o varovanju osebnih podatkov, prevzeti nobene odgovornosti. Novi najemnik je ob prevzemu vloge najemnika po določilih prejšnjega odstavka dolžan sam poskrbeti za sklenitev nove pogodbe o najemu.
(9) V dvomu, oziroma do pravnomočne rešitve spora o najemniku, se za najemnika grobnega prostora šteje naročnik pogrebnih storitev.
15. člen 
(1) Pri oddaji novega groba, ki se prvič oddaja v najem, lahko najemnik dobi v najem samo en grob.
(2) Grob se odda v najem najemniku za nedoločen čas. Izjema je vrstni grob, ki se odda v najem za določen čas.
(3) Najem se lahko prekine v naslednjih primerih:
– če najemnina groba za preteklo leto ni poravnana niti po predhodnem opozorilu,
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in določbami najemne pogodbe,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.
(4) Po prekinitvi najema se šteje grob kot opuščen do konca mirovalne dobe in se po poteku te dobe lahko prekoplje in odda drugemu najemniku. Najemnik groba mora ob prekinitvi najema na lastne stroške odstraniti vse nagrobno obeležje v roku treh mesecev od prenehanja najema, v nasprotnem primeru to na njegove stroške, po predhodnem pisnem pozivu in opozorilu o posledicah, stori upravljavec pokopališča. Nagrobna obeležja, ki so registrirana kulturna dediščina ali kulturni spomeniki, se ne smejo odstraniti, razen v izjemnem primeru z odločbo ministrstva, pristojnega za varstvo kulturne dediščine, in se oddajo v najem skupaj z grobom.
Grobnina 
16. člen 
(1) Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino.
(2) Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.
(3) Razmerja grobine za posamezno vrsto grobov do enojnega groba določi upravljavec grobišč.
(4) Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.
(5) Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča, upoštevajoč predhodna odstavka, s sklepom določi Občinski svet Občine Turnišče, ki pri tem upošteva tudi morebitno pogrebno pristojbino ter druga sredstva, namenjena upravljanju tega pokopališča.
(6) Grobnina se lahko plača za obdobje, daljše od enega leta, a največ za deset let.
(7) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja. Kolikor se pogodba sklene v drugi polovici leta, se račun za najem grobnega prostora izstavi praviloma v mesecu decembru.
(8) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred pretekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.
(9) Vojna grobišča so oproščena plačila grobnine.
Opustitev grobnega prostora 
17. člen 
(1) Z opuščenimi grobnimi prostori razpolaga upravljavec pokopališča.
(2) Šteje se, da je grobni prostor opuščen, če je pogodba o najemu prenehala veljati, ker najemnik ni predlagal njenega podaljšanja, kakor tudi v drugih primerih, ko pride do prenehanja pogodbe o najemu iz razlogov na strani najemnika, če so kot taki predpisani v splošnih pogojih poslovanja.
(3) Upravljavec pokopališča je dolžan zavarovati vrednostne predmete, ki se najdejo ob prekopu grobov in jih shraniti. Najdene predmete mora izročiti upravičencu oziroma občini.
Pravice in obveznosti najemnikov grobnih prostorov 
18. člen 
Najemniki grobnih prostorov imajo zlasti naslednje pravice in obveznosti:
– pravico in dolžnost do sklenitve najemne pogodbe za grobni prostor,
– dolžnost upoštevati splošne pogoje posameznega pokopališča,
– pravico in dolžnost urejati notranji obod grobnega prostora skladno s tem odlokom in splošnimi pogoji upravljalca,
– pravico in dolžnost postaviti in odstraniti nagrobni spomenik vendar le v soglasju z upravljavcem pokopališča (koncesionarjem) ter določili tega odloka oziroma spremeniti arhitekturno zasnovo grobnega prostora samo v skladu z načrtom razdelitve pokopališča,
– dolžnost vzdrževati grob, spoštovati pokopališki red in najemno pogodbo,
– dolžnost plačevati grobnino,
– dolžnost sporočiti upravljavcu pokopališča spremembo naslova in drugih pomembnih podatkov z zvezi z najemno pogodbo,
– dolžnost odlagati odpadke v za to določene posode in kontejnerje za odpadke,
– dolžnost betonske in druge odpadke ter materiale v zvezi s postavitvijo ali odstranitvijo spomenikov odpeljati na odlagališče izven pokopališč ali na za to urejen prostor na pokopališču,
– dolžnost skrbeti za to, da ne poškodujejo grobnih prostorov,
– pravico in dolžnost na pokopališču in pripadajočih objektih izražati pieteto do umrlega.
Evidence upravljavca pokopališča 
19. člen 
(1) S tem odlokom se upravljalcu pokopališča podeli javno pooblastilo za vzpostavitev in vodenje trajne evidence o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču, trajne evidence grobov – kataster in evidence najemnikov grobov za obdobje zadnjih deset let.
(2) Kataster vsebuje poleg podatkov, ki jih določa zakon, še naslednje podatke:
– o vseh grobnih prostorih, in sicer po vrstah prostorov,
– o komunalnih napravah in vodih posameznega pokopališča.
(3) Kataster se vodi za vsako posamezno pokopališče posebej, in sicer v tekstualni in grafični obliki ter skladno s standardi občinskega geografskega informacijskega sistema.
(4) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine Turnišče. Kopijo ažuriranih podatkov upravljavec pokopališča periodično, vendar najmanj enkrat letno, izroča občini, ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe pa jih izvajalec javne službe brezplačno izroči v celoti v last in posest občini.
(5) Kataster mora biti voden ažurno.
(6) V evidenci o pokojnikih se vodijo podatki o imenu in priimku pokojnika, naslov, datum rojstva in smrti pokojnika, datum pogreba, številka in oznaka groba ter datum in kraj prekopa.
(7) Upravljavec pokopališča je dolžan s katastrom ravnati kot s podatki, za katere velja varovanje v okviru varovanja osebnih podatkov oziroma poslovnih skrivnosti. Posameznemu uporabniku mora upravljavec pokopališča na njegovo zahtevo brezplačno omogočiti vpogled v podatke, ki se nanašajo nanj.
(8) Za potrebe obveščanja javnosti o lokaciji groba se lahko sporočajo podatki o imenu in priimku pokojnika, letnici rojstva in smrti pokojnika, številka groba in pokopališče. Če je pokojnik pisno prepovedal razkritje svojih podatkov, ali je to prepovedal naročnik pogreba, se lahko njegovi osebni podatki sporočijo le tistim uporabnikom, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom.
(9) Za potrebe obveščanja javnosti o pogrebu se lahko sporočijo podatki o imenu in priimku pokojnika, starosti pokojnika, datumu pogreba, vežici in pokopališču. Če je pokojnik pisno prepovedal razkritje svojih podatkov, ali je to prepovedal naročnik pogreba, se lahko njegovi osebni podatki sporočijo le tistim uporabnikom, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom.
(10) V evidenci najemnikov grobov se vodijo podatki o imenu in priimku najemnika, EMŠO ali davčna številka, naslov najemnika, številka in datum sklenitve pogodbe o najemu ter višina grobnine. Podatki so dostopni samo tistim uporabnikom, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom.
Izdaja soglasij 
20. člen 
1. Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom. Objekti, ki so kulturna dediščina ali kulturni spomenik, se urejajo v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
2. Upravljavec pokopališča mora izdati soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik.
3. O zavrnitvi soglasja iz prejšnjega odstavka odloči pristojni občinski organ v 15 dneh. Odločitev pristojnega občinskega organa je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
4. Cena za izdajo soglasja zajema le neposredne stroške izdaje soglasja. Če pri izvedbi del iz prvega odstavka nastanejo upravljavcu pokopališča stroški, jih mora poravnati naročnik soglasja.
5. Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.
6. Pristojni občinski organ pristojen za pokopališke in pogrebne dejavnosti daje soglasje za prekop ali soglasje za pokop zunaj pokopališča v skladu z zakonom, odlokom občine in v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
Opustitev pokopališča 
21. člen 
(1) Občinski svet sprejme odločitev o opustitvi pokopališča. Opuščeno pokopališče se sme za druge namene urediti po preteku tridesetih let od zadnjega pokopa, skladno z zakonom.
(2) Če je pokopališče ali njegov del kulturna dediščina ali kulturni spomenik, je pred sprejetjem odločitve o opustitvi pokopališča treba pridobiti soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(3) V odločitvi iz prvega odstavka tega člena morajo biti določeni:
– upravljavec opuščenega pokopališča;
– pogoji in roki za prenos posmrtnih ostankov pokojnikov in nagrobnih spomenikov ali za ohranjanje in situ;
– pogoji in roki za odstranitev pokopaliških objektov;
– plačnik in način plačila stroškov preureditve pokopališča ter prenosa posmrtnih ostankov pokojnikov in spomenikov.
(4) Na predlog pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine občinski svet določi kraj, kamor se prenesejo posamezna nagrobna obeležja pred opustitvijo pokopališča, njihovega skrbnika ali način ohranjanja in situ ter uvrstitev grobov pomembnih osebnosti med skupne pokopališke objekte.
IV. POKOPALIŠKI RED 
22. člen 
(1) Pokop se praviloma opravi na pokopališču, ki pripada okolišu pokopališča, na katerem je imel umrli stalno prebivališče (v nadaljnjem besedilu: matični okoliš).
(2) Na območju Občine Turnišče se nahajajo naslednja pokopališča, ki se urejajo s tem odlokom, s pripadajočimi matičnimi okoliši:
– pokopališče Turnišče za območje naselja Turnišče,
– pokopališče Gomilice za območje naselja Gomilice,
– pokopališče Nedelica za območje naselja Nedelica,
– pokopališče Renkovci za območje naselja Renkovci.
(3) Na pokopališčih, opredeljenih v prejšnjem odstavku tega člena, kjer je možna uporaba mrliške vežice ni dovoljeno, da je pokojnik do pogreba doma.
(4) Za izvajanje javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč« na pokopališčih iz drugega odstavka tega člena je zadolženo Javno podjetje Varaš d.o.o..
(5) Upravljavec pokopališča mora vsakomur pod enakimi pogoji omogočiti vstop in gibanje na območjih pokopališč in sicer v času, ki je določen s splošnimi pogoji poslovanja na posameznem pokopališču.
(6) Pokopališča, na katerih se izvaja javna služba, so objekti v javni rabi – javna površina, objekti gospodarske javne infrastrukture, s statusom grajenega javnega dobra.
Obratovanje mrliških vežic 
23. člen 
Mrliške vežice obratujejo v času od dovoza pokojnika do pogrebne slovesnosti, v dogovoru med upravljalcem pokopališča, izvajalcem tržne pogrebne dejavnosti in naročnikom pogreba.
Možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora 
24. člen 
(1) Na pokopališčih v Občini Turnišče je v izjemnih primerih možen tudi pokop zunaj pokopališča, in sicer:
– raztros pepela zunaj pokopališča na podlagi soglasja pristojnega občinskega organa, pristojnega za pokopališke in pogrebne dejavnosti;
– pokop stanovskih predstavnikov verskih skupnosti v grobnice verskih skupnosti ali posamezne grobove zunaj pokopališča na podlagi soglasja pristojnega občinskega organa iz prejšnje alineje;
– pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča.
(2) Občinski organ iz prejšnjega odstavka o raztrosu pepela oziroma pokopu zunaj pokopališča odloči v sedmih dneh. Zoper sklep občinskega organa ni pritožbe, dovoljen je upravni spor.
Ravnanje s pokojnikom do pokopa 
25. člen 
(1) Pokojnik do pogreba leži na odru v mrliški vežici, če je zagotovljeno ustrezno hlajenje pokojnika, ali v hladilnem prostoru izvajalca javne službe. Le izjemoma se lahko umrlega, skladno s krajevnimi običaji, položi na oder na domu ali drugemu uveljavljenemu kraju. Če pokop pokojnika in pogrebno slovesnost organizira država ali občina, je pokojnik pred pokopom izjemoma lahko položen tudi na določen kraj zunaj pokopališča. Verske skupnosti lahko v skladu s tem odlokom izjemoma položijo stanovskega predstavnika do pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
(2) V primeru, če se umrli čuva doma ali v mrliški vežici izven kraja pokopa, se krsta z umrlim ali žara z upepeljenimi posmrtnimi ostanki umrlega prepelje na pokopališče, kjer se bo izvedel pokop neposredno pred pričetkom pogrebne slovesnosti.
Način in čas pokopa 
26. člen 
(1) Pogreb odredi mrliški preglednik po ugotovljeni smrti in določi okvirni čas pogreba. Praviloma mora preteči od trenutka smrti do pogreba oziroma upepelitve najmanj 36 ur. Točen čas pogreba odredi izvajalec v dogovoru s svojci umrlega.
(2) Pogrebi so vsak dan od 8. do 18. ure.
(3) Krsta s pokojnikom se položi v za to določen in primeren grobni prostor.
(4) Upepeljeni ostanki pokojnika se shranijo v žaro in pokopljejo v grob za klasičen pokop, položijo v žarni grob ali se raztresejo na posebej določenem prostoru na pokopališču skladno s splošnimi pogoji pokopališča, zunaj pokopališča pa samo na podlagi dovoljenja pristojnega organa, skladno s 24. členom tega odloka.
Osnovni obseg pogreba 
27. člen 
Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo, skladno z standardi in normativi za osnovni pogreb.
Način pogreba, če je plačnik občina 
28. člen 
Če je naročnik pogreba Občina Turnišče, se, poleg osnovnega pogreba, zagotovi najmanj predvajanje žalne glasbe ob dvigu z odra oziroma začetku prevoza ali prenosa h grobu in uporabo zastav v skladu s tretjim odstavkom 31. člena tega odloka in drugim oziroma tretjim odstavkom 32. člena tega odloka.
Prevoz pokojnika 
29. člen 
(1) Prevoz pokojnika je dovoljen samo s posebnimi pogrebnimi vozili, namenjenimi izključno za prevoz pokojnikov, v skladu s predpisom, ki ureja prevoz posmrtnih ostankov. V težko dostopnih krajih in izrednih vremenskih razmerah se sme pokojnik prenesti tudi na drug krajevno običajen način.
(2) Kot javna služba storitve prevoza, ki sodi v okvir 24-urne dežurne službe po tem odloku, se obravnavajo prevozi, katerih začetek in konec je na območju Občine Turnišče. Prevoz umrlega iz kraja ali v kraj, ki se nahaja izven Občine Turnišče, se izvede v skladu s predpisi.
(3) Prevoz ali prenos pokojnika je dovoljen po izdaji listine o ugotovljenem nastopu smrti v skladu s predpisi o mrliški pregledni službi.
Pogrebni sprevod 
30. člen 
Pogrebni sprevod se odvija od mrliške vežice ali z določenega prostora pred vhodom na pokopališče. Pri prečkanju kategorizirane javne ceste, uporabi javne ceste in sploh glede na druge udeležence v prometu, je za varnost udeležencev sprevoda ter drugih udeležencev v cestnem prometu dolžan poskrbeti izvajalec pogrebne dejavnosti. Izvajalec pogrebne dejavnosti v primeru potrebe zaprosi pristojne organe za sodelovanje pri zagotavljanju prometne varnosti. Začetek pogrebne slovesnosti se naznani z zvonjenjem ali na drug, krajevno običajen način. Najkasneje dve uri po končani pogrebni slovesnost mora izvajalec pogrebne dejavnosti grob zasuti, z delom pa prične, ko se večina udeležencev pogrebne slovesnost umakne iz okolice groba. Pri tem poskrbi, da je grob prilagojen vrstam grobov na pokopališču.
Način izvajanja pogrebne slovesnosti 
31. člen 
(1) Pogrebna slovesnost se opravi na način, ki je predpisan s tem odlokom. Pri izvedbi pogrebne slovesnosti se lahko upoštevajo tudi krajevni običaji pogrebne slovesnosti. Pogrebno slovesnost organizira izvajalec pogrebne dejavnosti skladno z voljo umrlega. Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(3) Pogrebna slovesnost se začne z dvigom in prenosom pokojnika z odra, konča pa z zasutjem groba oziroma zaprtjem žarne niše.
(4) O pogrebni slovesnosti je izvajalec pogrebne dejavnosti dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča ali na drug krajevno običajen način, razen če se pogrebna slovesnost opravi v ožjem družinskem krogu.
(5) Pogrebna slovesnost na pokopališču se prične na prostoru, ki je določen v ta namen, praviloma na pokopališču, kjer bo pogreb.
(6) Pogrebna slovesnost je praviloma javna, kateri vsakdo nemoteno prisostvuje, ali v ožjem družinskem krogu, ki ji prisostvujejo le povabljeni. Po volji umrlega ali svojcev se lahko opravi anonimen pokop. Anonimen pokop se opravi s pokopom krste ali žare oziroma z raztrositvijo upepeljenih posmrtnih ostankov na posebej določenem prostoru brez označbe imena umrlega, brez prisotnosti svojcev in javnosti.
(7) Vsi udeleženci pogrebnih slovesnosti morajo na območju pokopališča spoštovati določila predpisov, ki določajo pokopališki red ter veljavne splošne pogoje pokopališča, na katerem se slovesnost odvija.
Sestavine pogrebnih slovesnosti 
32. člen 
(1) Po volji pokojnika oziroma naročnika pogreba lahko pogrebna slovesnost vsebuje poslovilne nagovore, verski obred, živo izvedbo ustrezne glasbe ali predvajanje glasbenih posnetkov ob začetku slovesnosti, med njo in ob odprtem grobu ter druge vsebine.
(2) Ob pogrebnih slovesnostih za pokojnikom, državljanom Republike Slovenije, mora izvajalec zagotoviti zastavonošo z državno zastavo z žalnim trakom, ki sodeluje na čelu pogrebnega sprevoda in se ob zaključku pogrebne slovesnosti pokloni pokojniku.
(3) Ob pogrebih tujih državljanov zastavonoša nosi črno zastavo.
(4) Pri pogrebnih slovesnostih se sme uporabljati tuje zastave, tuje himne ali druge tuje državne simbole skladno s predpisi v veljavi v Republiki Sloveniji, lahko pa se uporabijo verski simboli s tem, da se upoštevajo splošna moralno-etična načela in predpisi v veljavi v Republiki Sloveniji. Na pogrebni slovesnosti se udeleženci morajo vzdržati ravnanj, ki bi lahko zbujale sovraštvo in neenakost glede na raso, spol, versko izpoved in druge osebne okoliščine.
(5) Pri pogrebni slovesnosti se lahko opravi tudi verski obred.
(6) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodeluje tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo v slovo umrlemu. Za varnost je odgovoren poveljnik oziroma vodja enote.
Obseg prve ureditve groba 
33. člen 
V času od pokopa umrlega do postavitve nagrobnega spomenika postavi izvajalec pogrebne dejavnosti, na stroške najemnika na grobni prostor oziroma na žarni grobni prostor ustrezno začasno nagrobno obeležje.
Vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču 
34. člen 
(1) Na območju pokopališča je prepovedano:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje, hoja po grobnih prostorih;
– odlaganje odpadkov izven za to določenih mest;
– druge vrste onesnaževanja pokopališča;
– vodenje živali na pokopališče, razen službenih psov in psov vodnikov za slepe;
– vožnja s kolesom in drugimi vozili po pokopališču, razen z delovnimi stroji upravljavca pokopališča ali od njega pooblaščenega izvajalca;
– hoja po vzdrževanih delih grobnih prostorov in pokopališča, poškodovanje nagrobnih spomenikov ter drugih obeležij in znakov, ki se nahajajo na pokopališču;
– trganje zelenja in cvetja na drugih grobovih,
– odtujevanje predmetov s drugih grobnih prostorov, pokopaliških prostorov in iz objektov v območju pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča oziroma vodja pogrebne slovesnosti, povzročitelja nedovoljenih dejavnosti na to opozori pred začetkom pogrebnih slovesnosti.
(3) Grobne prostore so dolžni najemniki redno vzdrževati v skladu s sprejetimi splošnimi pogoji pokopališča in pogodbo o najemu, v nasprotnem primeru upravljavec pokopališča najemnika pisno opozori na njegove obveznosti.
(4) Če kljub pisnemu opozorilu najemnik obveznosti iz prejšnjega odstavka ne izvede, upravljavec pokopališča obvesti pristojni organ nadzora.
Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču 
35. člen 
(1) Zidarska, kamnoseška, kovino strugarska in druga dela, ki se izvajajo z namenom urejanja pokopališč ter grobov in s tem povezani prevozi, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca pokopališča.
(2) Na podlagi vloge upravljavcu pridobi najemnik groba dovoljenje za postavitev, spremembo, popravilo ali odstranitev spomenika, robnikov ali obnovo grobnice, pri čemer je dolžan zagotoviti varovanje ambientalne in arhitektonske celovitosti pokopališča ter umetniškega in kulturnozgodovinskega pomena posameznih grobov. Izvajalec teh del mora pri izdaji dovoljenja upoštevati veljavni prostorski akt in načrt razdelitve.
(3) Na podlagi vloge pridobi najemnik groba dovoljenje izvajalca za prevoz materiala z ročnimi vozički ter za kamnoseška, kovino strugarska, kovino tiskarska in druga podobna dela na pokopališču. V primerih, ko zaradi velikosti in količine materiala prevoz z ročnimi vozički ni primeren, lahko izvajalec izda dovoljenje za prevoz materiala z motornim vozilom izvajalcu prevoza.
(4) Na podlagi vloge pridobi najemnik groba dovoljenje za izkop umrlega in prenos na drugo pokopališče. Dovoljenje izda upravljavec pokopališča.
(5) Če najemnik postavi, spremeni, popravi ali odstrani spomenik, robnike ali spremeni arhitektonsko zasnovo groba ali obnovi grobnico v nasprotju z dovoljenjem ali brez njega, mora upravljavec obvestiti najemnika, da te nepravilnosti odpravi v osmih dneh oziroma si pridobi dovoljenje. Če najemnik nepravilnosti ne odpravi sam, opravi dela upravljavec na stroške najemnika.
(6) Upravljavec pokopališča z grobnih prostorov odstranjene nagrobne spomenike ali obeležja začasno shranjuje v prostoru za shranjevanje nagrobnih spomenikov in obeležij. Te predmete občasno na pobudo upravljavca pokopališča pregleda in oceni strokovna komisija, ki jo imenuje župan izmed strokovnjakov z različnih področij. Predmeti, ki nimajo umetnostne, zgodovinske, monumentalne ali druge vrednosti, se uničijo, ostali pa trajno shranijo v lapidariju.
Okvirni tehnični normativi za grobove 
36. člen 
(1) Globina grobov s krsto je najmanj 1,8 m do 2,20 m za poglobljen grob. Širina enojnega groba je do 1,20 m, dolžina do 2,20 m. Širina dvojnega groba je do 2,00 m, dolžina do 2,20 m. Za otroške grobove določi upravljavec pokopališča ustrezne manjše dimenzije. Globina žarnega groba je najmanj 0,80 m, širina in dolžina pa do 0,80 m. Prostor med grobovoma je 0,40 m pri strani, in 0,60 m pri vznožju groba.
(2) Na starih delih pokopališča se morajo grobovi prilagoditi obstoječemu stanju, lahko pa upravljavec pokopališča na osnovi načrta razdelitve izdela tudi drugačen, bolj racionalen načrt razdelitve. Na novih delih pokopališča je potrebno upoštevati načrt razdelitve pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove.
Mirovalna doba za grobove 
37. člen 
(1) Pokop umrlih se opravi po vrstnem redu prostih grobnih prostorov. Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto ne sme biti krajša od desetih let, pri čemer je treba upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče.
(2) Za pokop z žaro prejšnji odstavek ne velja.
Enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture 
38. člen 
(1) Cenik uporabe pokopališč, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture sprejme občinski svet, po postopku in v skladu z določilom iz drugega odstavka 11. člena tega odloka. Cenik se vsako leto uskladi z rastjo stroškov življenjskih potrebščin, če zakon ne določa drugače.
(2) Plačnik storitev na pokopališču je izvajalec tržne pogrebne dejavnosti, uporabniki in tretje osebe določene s predpisi.
(3) Izvajalec pogreba za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču plača upravljalcu pokopališča pogrebno pristojbino, ki jo s sklepom določi občinski svet.
Ostala določila pokopališkega reda 
39. člen 
Za potrebe pokopališkega reda se v zvezi z načinom zagotavljanja 24-urne dežurne službe, določitve storitev pokopališko pogrebnega moštva, načina oddaje grobov v najem, zvrsti grobov ter razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob, smiselno uporabljajo določila tega odloka, ki urejajo posamezne področje.
Obvestilo pristojni inšpekciji 
40. člen 
Če upravljavec pokopališča ugotovi, da se na pokopališču izvajajo dela ali opravljajo storitve v nasprotju s tem zakonom, mora o tem obvestiti pristojne inšpekcijske službe.
V. DRUGE DOLOČBE 
Nadzor 
41. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju občine ter nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat.
(2) Občina Turnišče lahko za posamezna strokovna in druga opravila pooblasti pristojno strokovno službo, zavod oziroma drugo primerno institucijo.
(3) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi pooblaščena oseba za nadzor nad izvajanjem odloka, ki je tudi pristojna za vodenje postopkov o ugotovljenih prekrških, ter ostali državni organi, ki imajo takšno pristojnost po samem zakonu.
Prekrški 
42. člen 
Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če:
– v naknadno določenem roku izvajalca ne odstrani nagrobnega spomenika, vertikalno ali talno ploščo (15. člen);
– postavi na grobnem polju nagrobni spomenik oziroma obeležje v nasprotju z dovoljenjem izvajalca oziroma brez njegovega dovoljenja oziroma v nasprotju s pogodbo o najemu (18. člen);
– ne vzdržuje grobnega prostora, kljub pisnemu opozorilu (četrti odstavek 34. člena);
– krši določila prvega odstavka 34. člena.
43. člen 
(1) Z globo 1000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec tržne pogrebne dejavnosti, v skladu z 2. členom odloka, če:
– ne izvede pokopa, pogreba oziroma pogrebnih slovesnosti v skladu z določili tega odloka;
– opravi pokop oziroma upepelitev brez listine o prijavi smrti ali preveritve dejanskega nastopa smrti po pooblaščeni osebi;
– ne zagotovi minimalne vsebine pogrebnih slovesnosti (27. člen);
– ne zagotovi ustrezne prometne varnosti udeležencev pogrebnega sprevoda in drugih udeležencev v prometu na kategorizirani javni cesti (30. člen);
– kot izvajalec v pogrebnih slovesnostih uporabi ali dopusti uporabo tujih zastav, tuje himne ali drugih tujih državnih simbolov brez predpisanega posebnega dovoljenja (32. člen).
(2) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
44. člen 
(1) Z globo 1000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec 24-urne dežurne pogrebne službe, v skladu s 4. členom odloka, če:
– ne zagotovi trajnega in neprekinjenega delovanja 24-urne dežurne službe (5. člen);
– ne uporablja veljavnih tarif (3. člen).
(2) Odgovorna oseba pravne osebe iz prvega odstavka se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje z globo 200 EUR.
45. člen 
(1) Z globo 1000 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ni izvajalec po določilih tega odloka, če s pridobitnim namenom nepooblaščeno opravi storitve z značajem dejavnosti »urejanja in vzdrževana pokopališč« na območju Občine Turnišče.
(2) Odgovorna oseba pravne osebe iz prvega odstavka se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje z globo 200 EUR.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
46. člen 
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka, preneha veljati:
– Odlok o pokopališkem redu v Občini Turnišče s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 41/97, 115/06, 33/09)
– Odlok o podelitvi koncesije za vzdrževanje, urejanje pokopališč in pogrebnih storitev na pokopališčih Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 33/09).
47. člen 
Izvajalec 24-urne dežurne službe je dolžan v roku 3 mesecev po uveljaviti metodologije za oblikovanje cen predložiti občinskemu svetu v sprejem cenik storitve javne službe, če ni z uredbo določen krajši rok.
48. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-19/2018
Turnišče, dne 11. julija 2018
Županja 
Občine Turnišče 
mag. Vesna Jerala Zver l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti