Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018

Kazalo

2856. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rečica ob Savinji, stran 8939.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 25. redni seji dne 26. 6. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rečica ob Savinji 
1 SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Pravilnik) določa pogoje, postopke in merila za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina) ter nadzor nad pogodbami o sofinanciranju.
(2) Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: LPŠ) je program, s katerim se določi izvajanje nacionalnega programa športa v Občini, ki ga za posamezno koledarsko leto, skladno z Zakonom o športu, sprejme občinski svet.
(3) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu Občine.
2. člen 
(izvajalci LPŠ) 
Izvajalci LPŠ po tem Pravilniku so:
– športna društva s sedežem v Občini,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva, s sedežem v Občini,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in imajo sedež v Občini,
– zavodi na področju vzgoje in izobraževanja, ki imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini.
3. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani in imajo sedež v Občini najmanj eno leto pred datumom oddaje vloge, oziroma so registrirani in imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini, kadar gre za zavode na področju vzgoje in izobraževanja,
– imajo za prijavljene dejavnosti:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu, 
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti, 
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, 
– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva, če gre za športna društva in zveze športnih društev, 
– urejeno evidenco o udeležencih programa.
4. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 
Obvezni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v/na javnih športnih objektih, imajo prednost pred programi drugih izvajalcev LPŠ.
2 VSEBINSKE DOLOČBE 
5. člen 
(opredelitev področij športa) 
Za uresničevanja javnega interesa v športu se, v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce, iz proračuna Občine lahko sofinancirajo programi športa, ki so navedeni v prilogi “Merila, pogoji in kriteriji”, sestavnem delu tega Pravilnika.
Športno-promocijske prireditve za podelitve priznanj v športu iz posebnih proračunskih virov lahko financira, pod pogojem, da jih organizira društvo ali druga neprofitna organizacija s področja športa.
6. člen 
(LPŠ) 
(1) LPŠ pripravi Občinska uprava.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu, se v LPŠ določi:
– področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij športa,
– morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajanje LPŠ.
7. člen 
(Komisija za izvedbo javnega razpisa) 
(1) Komisijo, ki vodi postopek javnega razpisa, s sklepom imenuje župan.
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
(3) Predsednik in člana komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. V primeru ugotovljene povezanosti sami podajo županu predlog za izločitev; enako v primeru, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka interesna povezanost ne more biti izločitveni razlog v primeru, če komisije ni možno sestaviti drugače zaradi omejenega števila strokovnjakov na določenem področju.
(5) Če je predsednik ali član komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan se izloči iz komisije in se to evidentira v zapisniku.
(6) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah, ki jih sklicuje predsednik. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Za sklepčnost komisije je potrebna večina prisotnih članov.
(7) Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja delavec občinske uprave, ki ga s sklepom iz prvega odstavka tega člena določi župan.
8. člen 
(delo komisije za izvedbo javnega razpisa) 
(1) Komisija se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik komisije.
(2) Seje lahko potekajo tudi korespondenčno.
(3) Naloge komisije so:
– preveritev pravočasnost in popolnost vlog,
– pregled popolnih vlog,
– ocenitev vlog na podlagi zahtev in meril, ki so navedena v javnem razpisu,
– izdelava predloga razporeditve sredstev po področjih športa ter izvajalcih in oddaja predloga direktorju občinske uprave.
9. člen 
(javni razpis) 
(1) V skladu s sprejetim LPŠ, veljavno zakonodajo in tem Pravilnikom ter na podlagi sklepa župana Občina izvede javni razpis.
(2) Javni razpis mora vsebovati:
– naziv in sedež izvajalca razpisa,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in navedbo meril,
– predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– razpisno dokumentacijo,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo.
(3) V javnem razpisu se lahko poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavijo tudi drugi podatki, če je to potrebno glede na predmet javnega razpisa.
(4) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v Občini ter druge pogoje in merila,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
10. člen 
(postopek izvedbe javnega razpisa) 
(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v javnem razpisu.
(2) Odpirajo se samo v roku dostavljene ovojnice.
(3) Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(4) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna.
(5) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, direktor občinska uprave zavrže s sklepom. Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana Občine.
(6) O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja dospelih vlog,
– imena prisotnih,
– naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije,
– podpise prisotnih.
11. člen 
(dopolnitev vlog) 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od prejema poziva.
(2) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
12. člen 
(ocenjevanje vlog) 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji, pri čemer višina odobrenih sredstev prejemnikov v nobenem primeru ne sme preseči višine zaprošenih sredstev.
(2) Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.
(3) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
(4) Predlog prejemnikov sredstev se predloži županu ali osebi, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
13. člen 
(odločba o sofinanciranju) 
Odločbo o sofinanciranju izda občinska uprava.
14. člen 
(pritožbeni postopek) 
(1) Zoper odločbo je možno podati pritožbo v roku osmih dni po prejemu. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje področij.
(2) O pritožbi odloči župan v roku trideset dni od prejema pritožbe. Odločitev župana je dokončna.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset dni od vročitve odločbe.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
15. člen 
(objava rezultatov javnega razpisa) 
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo v občinskem glasilu in/ali na spletni strani Občine.
16. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– pričakovane dosežke,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti, ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
17. člen 
(začasno sofinanciranje) 
(1) Do sklenitve pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ se lahko določena področja športa sofinancirajo na osnovi dokumenta o začasnem sofinanciranju (sklep). Dokument se lahko sklene samo z izvajalci LPŠ, ki so imeli enake dejavnosti sofinancirane že v preteklem koledarskem letu in je izvajalec vložil zahtevo po začasnem sofinanciranju.
(2) Dokument določi način in višino sofinanciranja dejavnosti. Višina začasnega sofinanciranja skupaj ne sme preseči ene tretjine pogodbenega zneska, ki ga je izvajalec prejel za svoje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena v preteklem letu.
(3) Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ se že nakazana sredstva poračunajo.
18. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrano področje v skladu z javnim razpisom.
(2) Izvajalci LPŠ črpajo sredstva na podlagi zahtevka za izplačilo, ki vsebuje poročilo o izvedbi programov in kateremu se priložijo vsa dokazila o namenski porabi sredstev.
(3) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvajata občinska uprava in nadzorni odbor Občine.
19. člen 
(nenamenska poraba sredstev) 
Če se z nadzorom ugotovi, da so bili podatki v vlogah na razpis ali v poročilih o izvedbi programa neresnični oziroma so bila sredstva porabljena nenamensko, mora izvajalec vrniti celotna prejeta sredstva in protivrednost uporabe prostora v javnih športnih objektih, oboje z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dne izplačila sredstev dalje do plačila.
3 PREHODNI DOLOČBI 
20. člen 
(prenehanje veljavnosti prejšnjega Pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o financiranju športa v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 16/11 in 4/14).
21. člen 
(veljavnost Pravilnika) 
Ta Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2018-5
Rečica ob Savinji, dne 26. junija 2018
 
Župan 
Občine Rečica ob Savinji 
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti