Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018

Kazalo

2858. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2018, stran 8949.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15, 96/15 in 13/18), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 4. izredni seji dne 31. 7. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2018 (Uradni list RS, št. 8/18) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prihodki in dohodki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
SKUPINA
OPIS
PRORAČUN 2018 v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74
5.484.618
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.118.120
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.331.718
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.222.138
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
90.880
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITEV
18.700
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
786.402
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
174.004
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
2.000
712
DENARNE KAZNI
3.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
470.141
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
137.257
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
56.000
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IM MATERIALNEGA PREMOŽENJA
56.000
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
2.310.498
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
2.229.172
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IN SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
81.326
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.076.963
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.401.869
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKIH ZAPOSLENIH
359.208
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
55.951
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
967.370
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
5.820
409
SREDSTVA, IZLOČENE REZERVE
13.520
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.394.087
410
SUBVENCIJE 
127.830
411
TRANSFERI POSMAZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
810.590
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORAGNIZAC. IN USTANOVAM
160.904
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
294.763
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.232.007
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.232.007
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
49.000
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
49.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 
0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–592.345
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMB KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
430.704
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
430.704
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA
92.359
550
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
92.359
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI+X.)=(I.+VI.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–254.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
338.345
XI. NETO FINANCIRANJA (VI.+X-IX.)
592.345
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
254.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Tišina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev občine) 
V 19. členu se doda drugi odstavek, ki glasi:
»Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu 2018 lahko zadolži do višine 370.000 EUR, in sicer za namen položitve novega vodovodnega voda v okviru ureditve ceste R1-235/0318 Petanjci–Murska Sobota od km 2+726 do km 3+892 skozi Tišino in Tropovce.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0031/2018-1
Tišina, dne 1. avgusta 2018
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti