Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018

Kazalo

2831. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu, stran 8905.

  
Na podlagi šestega odstavka 78. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K), prvega odstavka 21. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14 in 10/17 – ZČmIS) ter 13. točke prvega odstavka 22. člena v zvezi s 5. točko prvega odstavka 70. člena in drugim odstavkom 71. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 10. redni seji 11. 7. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu 
1. člen 
V Pravilniku o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu (Uradni list RS, št. 12/17) se v prvem odstavku 30. člena za 25. točko dodata novi 25.a in 25.b točka, ki se glasita:
»25.a zapis podatkov o začasni zadržanosti od dela;
25.b branje podatkov o začasni zadržanosti od dela;«.
V drugem odstavku se besedilo »25.« nadomesti z besedilom »25.b«.
2. člen 
Priloga 1 in Priloga 2 se nadomestita z novima Prilogo 1 in Prilogo 2, ki sta kot priloga sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Novi 25.a in 25.b točka prvega odstavka 30. člena pravilnika se začneta uporabljati z dnem začetka zapisovanja podatkov o začasni zadržanosti od dela v zaledni sistem, ki se določi z navodilom, ki ureja uresničevanje pravice zavarovancev do začasne zadržanosti od dela in do nadomestila plače, in se objavi na spletnih straneh Zavoda.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9001-10/2018-DI/15
Ljubljana, dne 11. julija 2018
EVA 2018-2711-0031
Predsednica Upravnega odbora 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
Tatjana Čerin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti