Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018

Kazalo

2836. Navodila o možnosti plakatiranja v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018 na območju Občine Dravograd, stran 8916.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13)in 10. člena Odloka o plakatiranju v Občini Dravograd (Uradni list RS, št. 90/11), Občina Dravograd obvešča organizatorje volilne kampanje, da je določila pogoje in lokacije za postavitev panojev na območju Občine Dravograd, na katerih je možno nameščati plakate z volilno propagandnimi sporočili v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018 na območju Občine Dravograd in izdaja
N A V O D I L A 
o možnosti plakatiranja v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018 na območju Občine Dravograd 
I. 
Za organizatorje volilne kampanje je Občina Dravograd določila pogoje in lokacije za postavitev panojev na območju Občine Dravograd, na katerih je možno nameščati plakate z volilno propagandnimi sporočili.
Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na naslednjih brezplačnih plakatnih mestih:
– javna zelena površina pred Traberg centrom, parc. št. 485/8, k.o. 829 Dravograd
– javna zelena površina, parc. št. 1365/7, k.o. 829 Dravograd – »Hattenberger«
– Avtobusna postaja Dravograd, ob glavni cesti, parc. št. 1365/6, k.o. 829 Dravograd
– Avtobusna postaja Mariborska cesta, parc. št. 1033, k.o. 829 Dravograd
– brežina pri Zdravstvenem domu Dravograd, parc. št. 891, k.o. 829 Dravograd
– javna zelena površina med trgovino in igriščem na Robindvoru, parc. št. 960/1, k.o. 829 Dravograd
– javna zelena površina ob Zadrugi v Trbonjah, parc. št. 290/9, k.o. 838 Trbonje
– nasproti Salona keramike Mateja v Šentjanžu, parc. št. 794/1, k.o. 844 Šentjanž pri Dravogradu
– Avtobusna postaja Črneče, parc. št. 385/2, k.o. 828 Črneče
– parkirni prostor v središču Libelič, nasproti trgovine, parc. št. 333/2, k.o. 825 Libeliče.
Plakatiranje se mora izvajati v skladu z določili Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13). Upoštevati je treba tudi ostalo zakonodajo, ki ureja to problematiko, predvsem z vidika varnosti in obremenjevanja okolja in omejenosti plakatnih mest.
II. 
Občina brezplačno, tudi brez plačila občinske takse, v skladu z načelom enakopravnosti, dovoljuje vsem organizatorjem volilne kampanje lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili na območju Občine Dravograd na za to posebej določenih plakatnih mestih tako, da njihovo število in skupna površina posameznemu organizatorju volilne kampanje omogoča vsaj osnovno informiranje volivcev v občini o volilnem vprašanju.
Organizatorji volilne kampanje lahko pridobijo dovoljenje za plakatiranje na predvidenih lokacijah na Občini Dravograd, na podlagi pisne vloge.
Brezplačni oglasni panoji bodo razdeljeni na oštevilčeno mrežo polj. Posamezno polje je naslednje velikosti: širina 0,70 m in višina 1,00 m.
Mesto namestitve plakatov za posameznega organizatorja volilne kampanje, se določi z javnim žrebom, ki bo v sejni sobi Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, v sredo, dne 10. 10. 2018, ob 15. uri.
Organizatorji volilne kampanje so dolžni do ponedeljka, dne 8. 10. 2018, do 15. ure, občinski upravi Občine Dravograd, pisno sporočiti namero za sodelovanje v volilni kampanji za lokalne volitve 2018 (volitve občinskih svetnikov in/ali volitve župana). V kolikor bodo organizatorji volilne kampanje sodelovali tako v volilni kampanji za volitve občinskih svetnikov kot tudi za volitve župana, morajo podati obe prijavi. V primeru, da se izžreba organizator volilne kampanje, ki je podal vlogo za dve plakatni mesti (za župana in za občinski svet), mu pripadata naslednji dve zaporedni mesti po vrsti.
Za vloge, prispele po tem datumu, se nadaljnji vrstni red organizatorjev volilne kampanje pri nameščanju plakatov na predvidenih lokacijah, določi glede na datum prejema pisne vloge. V kolikor prispeta dve ali več vlog na isti dan, šteje abecedni vrstni red po organizatorju kampanje.
Za označbo posameznih lokacij, postavljanje panojev in nadzor izvajanja plakatiranja v času volilne kampanje je pooblaščeno Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Organizatorji volilne kampanje sami namestijo plakate na plakatna mesta.
III. 
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih s temi navodili, se lahko izvaja v skladu z določili 9. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13).
Soglasje izda občinska uprava Občine Dravograd na podlagi predhodne vloge organizatorja volilne kampanje.
V primeru, da namerava organizator volilne kampanje posegati na območje, ki ni v lasti Občine Dravograd, si mora ustrezno dovoljenje pridobiti od lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč. Za nameščanje teh plakatov se občinska taksa ne zaračuna.
IV. 
Organizatorji volilne kampanje so dolžni najpozneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest. V primeru neupoštevanja navedenega, bo plakate na stroške organizatorja volilne kampanje odstranil pooblaščeni predstavnik Občine Dravograd.
V. 
Izvajanje plakatiranja pod pogoji iz teh navodil nadzoruje pooblaščeni predstavnik Javnega komunalnega podjetja Dravograd d.o.o.
VI. 
Navodila začnejo veljati z dnem sprejema. Objavijo se v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Dravograd www.dravograd.si in na oglasni deski organa.
Št. 041-0003/2018
Dravograd, dne 6. avgusta 2018
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti