Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3304. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS-A)
3305. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI-A)
3306. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-J)

Drugi akti

3307. Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015–2020 (ReNPEMŽM15–20)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3344. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci
3345. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – v Termah Paradiso Cvetkovič Marjan s. p. iz vrtine VC-1/09
3346. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Dobrna iz izvira Zdraviliški dom in iz vrtine V-8/76
3347. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Terme Maribor iz vrtin MB-1/90, MB-2/91 in MB-4/92
3348. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališč Thermane d. d. iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67
3349. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94
3350. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava
3351. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin B-2/85 in B-3/88 za potrebe kopališča Terme Zreče
3352. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin T-9/68, VB-2/04 in izvira Toplice za ogrevanje in potrebe kopališč hotelov na Bledu
3353. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadzoru pomorskega prometa
3354. Uredba o dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

Sklepi

3308. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Diestu, v Kraljevini Belgiji
3309. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Diestu, v Kraljevini Belgiji
3310. Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Monoštru

Drugi akti

3355. Odločba za imenovanje državne pravobranilke na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Celju

MINISTRSTVA

3311. Pravilnik o prepovedi vpogleda v povzetek podatkov o pacientu v Centralnem registru podatkov o pacientih
3312. Pravilnik o dopolnitvi in spremembi Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del
3313. Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3314. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2015
3315. Poročilo o gibanju plač za avgust 2015
3316. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2015

OBČINE

Brežice

3317. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, PPIP Artiče sever, del ART 17 in Rajec, del RAJ 04 – skrajšani postopek

Dobje

3318. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobje za programsko obdobje 2015–2020

Dolenjske Toplice

3319. Obvezna razlaga 139. člena v povezavi z 254. in 256. členom Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice
3320. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja DP4-OPPN Meniški steljniki
3321. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2015 II
3322. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dolenjske Toplice
3323. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Jesenice

3324. Sklep o predčasnem prenehanju mandata občinskemu svetniku

Kočevje

3325. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje
3326. Pravilnik o oddajanju šolskih prostorov v Občini Kočevje v uporabo
3327. Pravilnik o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov
3328. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje
3329. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kočevje
3330. Sklep o ukinitvi statusa družbena lastnina v splošni rabi za parceli v k.o. 1577 – Kočevje

Kostanjevica na Krki

3331. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica

Ljubljana

3332. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ljubljana
3333. Odlok o razglasitvi arheološkega najdišča Prule v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
3334. Odlok o razglasitvi muzejske zbirke Pivovarne Union v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
3335. Odlok o razglasitvi nekdanje realke na Vegovi ulici 4 v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
3336. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
3337. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin
3338. Odlok o spremembah Odloka o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva
3339. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Bavarskega dvora

Puconci

3340. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2015

Zagorje ob Savi

3341. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje IZ 8 – Zajc (del) na Izlakah

Žalec

3342. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-7

Žužemberk

3343. Pravilnik o sofinanciranju obnove kulturne dediščine na območju Občine Žužemberk

POPRAVKI

3356. Popravek Odredbe o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti