Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015

Kazalo

3328. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje, stran 9246.

  
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 12. redni seji dne 22. 10. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 85/13, 23/15, v nadaljevanju: pravilnik) se v 5. členu za tretjo alineje doda nova alineja, ki se glasi:
»– enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) te alineje tega člena preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.«
2. člen 
Doda se nov 9.a člen z besedilom:
»(1) »Do pomoči »de minimis« po tem pravilniku niso upravičene pravne osebe iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotni pravni osebi ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru pravnih oseb, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
(5) Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v pravnih osebah, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
(6) Pri dodelitvi pomoči se upošteva kumulacija pomoči, in sicer:
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012,
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
(7) Dajalec pomoči pridobi pred dodelitvijo sredstev od prejemnika izjavo o:
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je pravna oseba prejela na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,
– združitvi ali pripojitvi pravne osebe (vse že dodeljene de minimis pomoči kateri koli pravni osebi, ki je udeležena pri združitvi/pripojitvi, se upoštevajo pri ugotavljanju maksimalnega zneska de minimis pomoči, za novo oziroma prevzemno pravno osebo. Pomoč, ki je bila zakonito dodeljena pred združitvijo ali prevzemom, ostane zakonita),
– delitvi pravne osebe (de minimis pomoč dodeljena pred razdelitvijo pravne osebe se dodeli pravni osebi, ki je pomoč koristilo (navadno je to pravna oseba, ki prevzame dejavnost). Kolikor taka delitev ni mogoča, se de minimis pomoč razdeli sorazmerno, na podlagi knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala novih pravnih oseb, na dan razdelitve).
(8) Dajalec pomoči pisno obvestiti prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku de minimis pomoči.
(9) Evidence o individualni pomoči de minimis se hranijo 10 let od datuma dodelitve pomoči.«
3. člen 
Sedmi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– do 100% upravičenih stroškov.«
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2015-3421
Kočevje, dne 23. oktobra 2015
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti