Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015

Kazalo

Ob-3365/15, Stran 1980
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 14/15) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14)
javno zbiranje ponudb 
za prodajo pravice do uporabe kabelske kanalizacije za TK omrežje v Poslovni coni Komenda in ustanovitev služnosti
1. Uvod: Občina Komenda objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo pravice do uporabe kabelske kanalizacije za TK omrežje v Poslovni coni Komenda in ustanovitev služnosti. Razpisna dokumentacija določa pogoje, pod katerimi se lahko ponudniki udeležijo postopka zbiranja ponudb, način oddaje, postopek odpiranja, pregleda in način izbire najugodnejšega ponudnika. Če ta dokumentacija povzema in pojasnjuje v Republiki Sloveniji in Občini Komenda veljavne predpise, jo je potrebno upoštevati kot besedilo informativne narave. Cilj javnega zbiranja ponudb je zagotoviti vzpostavitev in nemoteno delovanje TK omrežja za končne uporabnike. Občina ocenjuje, da je na trgu več zainteresiranih ponudnikov, zato želi v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti pridobiti več ponudb, med katerimi bo izbrala najugodnejšo.
2. Prodajalec in organizator zbiranja ponudb: prodajalec in organizator zbiranja ponudb je Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, matična številka: 1332155000, ID za DDV: SI22332570. Za vodenje in nadzor postopka župan Občine Komenda imenuje komisijo, ki je odgovorna za izvedbo celotnega postopka javnega zbiranja ponudb.
3. Povabilo k oddaji ponudb: Občina Komenda vabi vse zainteresirane, da skladno z razpisno dokumentacijo oddajo ponudbo za sodelovanje v postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo pravice do uporabe kabelske kanalizacije za TK omrežje v Poslovni coni Komenda in ustanovitev služnosti na nepremičninah v lasti Občine Komenda, vse z namenom vzpostavitve, obratovanja, vzdrževanja in nadzora tega omrežja. Prodaja pravice do uporabe in ustanovitev služnosti se izvajata skupaj. Povabilo k oddaji ponudb se objavi v Uradnem listu RS.
4. Dodatna pojasnila dokumentacije in prilog: razpisna dokumentacija je na razpolago na Občini Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Vpogled in dvig razpisne dokumentacije je možen po predhodni najavi preko elektronskega naslova marjan.potocnik@komenda.si. Pojasnila je mogoče zahtevati preko istega naslova najkasneje do vključno 19. 11. 2015. Možen je tudi ogled na terenu po predhodnem dogovoru na tel. 041/651-795. Občina Komenda si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na prošnjo za pojasnilo. Spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije bodo objavljene na enak način kot javni razpis. Vsaka sprememba ali dopolnitev postane del razpisne dokumentacije. V tem primeru lahko občina podaljša rok za oddajo ponudb.
5. Predmet in pogoji za prodajo pravice do uporabe kabelske kanalizacije za TK omrežje v Poslovni coni Komenda: predmet prodaje je pravica do uporabe kabelske kanalizacije za TK omrežje v Poslovni coni Komenda. Trasa večcevne kabelske kanalizacije s skupno dolžino 9.447,00 metrov, ki je namenjena uporabnikom 277 parcel v skupni površini cca 86 ha, poteka po parcelah parc. št. 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2075, 2076, 2077, 2078, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2106, 2107, 2108, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2128, 2129, 2130, 2134, 2135, 1333/51, 1333/15, 1333/53, 1435/2, 1418/14, 1418/9, 1333/39, 1333/40 in 1333/26, vse k.o. 1905 Moste. Kabelska kanalizacija ima pravnomočna gradbena in uporabna dovoljenja. Kabelska kanalizacija je delno zasedena z uporabnikoma T2, d.o.o. in Telekom d.d. Pravno razmerje z navedenima uporabnikoma ni urejeno in bo predmet dogovorov med izbranim ponudnikom in uporabnikoma omrežja. Za pravico do uporabe kabelske kanalizacije ponudnik plača kupnino, v katero je vključeno tudi nadomestilo za služnost, ki bo ustanovljena na nepremičninah, kjer leži omrežje. Ponudnik s sodelovanjem v postopku javnega zbiranja ponudb potrjuje, da si je omrežje ogledal oziroma si ga je imel možnost ogledati, ter je zato v celoti seznanjen z obstoječim stanjem in se odreka vsakršnim zahtevkom iz naslova stvarnih in pravnih napak. Od ponudnika se pričakuje, da bo zagotovil priključitev posameznega uporabnika v 30 dneh od vsakokratnega prejema zahteve posameznega uporabnika za priključitev.
6. Predmet in pogoji ustanovitve služnosti: predmet javnega zbiranja ponudb je tudi ustanovitev služnostne pravice za vzpostavitev, obratovanje, vzdrževanje in nadzor kabelske kanalizacije za TK omrežje. Služnostna pravica bo zajemala vzpostavitev delujočega TK omrežja, obratovanje kabelske kanalizacije v prenosnem in distribucijskem TK omrežju in pripadajoče infrastrukture, vzdrževanje kabelske kanalizacije v tem omrežju, dostop do kabelske kanalizacije v tem omrežju za potrebe obratovanja, vzdrževanja, popravil in nadzora infrastrukture, odstranjevanje naravnih ovir pri obratovanju in vzdrževanju kabelske kanalizacije. Občina bo v korist izbranega ponudnika ustanovila služnost na svojih nepremičninah. Prav tako bo občina uredila ustanovitev služnosti na parcelah, ki niso v njeni zemljiškoknjižni lasti, to je na parc. št. 1435/2, 1418/14, 1418/9, 1333/39, 1333/40 in 1333/26, vse k.o. 1905 Moste, in sicer v okvirnem roku 6 mesecev od sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom. Služnost bo ustanovljena za zakonsko maksimalno dovoljeni čas z zavezo občine in ostalih lastnikov parcel za podaljšanje služnosti za nedoločen čas. Izbrani ponudnik mora upoštevati vse pogoje, določene s to razpisno dokumentacijo in Pogodbo o ustanovitvi služnosti, katere vzorec je sestavni del te razpisne dokumentacije. Nadomestilo za služnost je vključeno v kupnino za pridobitev pravice do uporabe kabelske kanalizacije za TK omrežje.
7. Oddaja ponudb: ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela na sedež Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, najkasneje do 23. 11. 2015 do 12. ure. Ponudba se odda v zaprti ovojnici, naslovljeni na Občino Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Ponudba za TK omrežje Poslovna cona Komenda«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov ponudnika. Neustrezno označene ponudbe ter ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka za sprejem ponudb, bodo izločene iz postopka ter bodo neodprte vrnjene ponudniku.
8. Spreminjanje in dopolnjevanje oddanih ponudb: ponudniki lahko svoje ponudbe spreminjajo oziroma dopolnjujejo do poteka roka za oddajo ponudb. Spremembe oziroma dopolnitve morajo biti oddane na enak način kot ponudbe.
9. Veljavnost ponudb: ponudbe so zavezujoče in morajo biti veljavne vsaj 6 mesecev od poteka roka za oddajo ponudb.
10. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 11. 2015 ob 13. uri, v prostorih Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Strokovna komisija bo vse pravočasne in pravilno označene ponudbe odprla in preverila njihovo popolnost. Strokovna komisija lahko od ponudnikov zahteva dopolnitve ali pojasnila posameznih delov ali celotne ponudbe. Kolikor ponudba v roku, postavljenem v pozivu k dopolnitvi oziroma pojasnilu, ne bo dopolnjena oziroma pojasnjena, bo taka ponudba izločena iz postopka javnega zbiranja ponudb.
11. Izbira najugodnejšega ponudnika: Občina Komenda bo v 30 dneh po odpiranju ponudb sprejela odločitev o izbiri. Odločitev bo poslana vsem ponudnikom, ki bodo sodelovali v postopku javnega zbiranja ponudb. Občina ni zavezana k izbiri kateregakoli ponudnika in lahko postopek javnega zbiranja kadarkoli prekine oziroma od njega odstopi. Občina bo z izbranim ponudnikom sklenila Pogodbo o prodaji pravice do uporabe kabelske kanalizacije za TK omrežje v Poslovni coni Komenda in Pogodbo o ustanovitvi služnosti, v katerih bodo natančno opredeljene pravice in obveznosti pogodbenih strank. Občina lahko vse do sklenitve pogodb spremeni odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika ali odstopi od prodaje in ustanovitve služnosti, če nastopijo okoliščine, ki kažejo na to, da izbrani ponudnik ne bo mogel izpolnjevati obveznosti iz pogodb. Če izbrani ponudnik zavrne sklenitev pogodb ali se v 8 dneh od prejema poziva k podpisu nanj ne odzove, lahko občina pogodbi sklene z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Osnutka pogodb sta sestavni del razpisne dokumentacije.
12. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ponujena kupnina. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino. Izhodiščna kupnina znaša 154.000,00 EUR + DDV. V kupnino je zajet nakup pravice do uporabe TK omrežja in nadomestilo za ustanovitev služnosti. Plačilo se izvede v 30 dneh po podpisu pogodbe.
13. Varščina za resnost ponudbe kot pogoj za sodelovanje v postopku javnega zbiranja ponudb: vsak ponudnik mora kot garancijo za resnost ponudbe ob oddaji ponudbe položiti varščino v višini 10 % od najnižje možne ponujene cene kupnine, to je 15.400,00 EUR. Varščina se nakaže na račun Občine Komenda, št. SI 56 0110 0010 0002 377, potrdilo o vplačilu varščine, potrjeno s strani banke, se priloži ponudbi. Ponudnikom, katerih ponudbe ne bodo sprejete, se bo brezobrestni znesek varščine vrnil na njihov transakcijski račun v 15 dneh od izbire najugodnejšega ponudnika. Varščina izbranega ponudnika se všteje v znesek kupnine.
14. Plačilna sposobnosti ponudnika: ponudnik mora biti plačilno sposoben in mora imeti zagotovljene vire sredstev za izpolnitev obveznosti za izpolnitev pogodbenih obveznosti.
15. Vsebina in oblika ponudbe: ponudba mora biti predložena v slovenskem jeziku in na predpisanih obrazcih. Ponudbe, ki ne bodo pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo, bodo izločene. Ponudbo mora podpisati oseba, ki ima pravico zastopati ponudnika. Kjer je to izrecno zahtevano, morajo biti listine ponudbe parafirane. Morebitne popravke pri izpolnjevanju obrazcev mora ponudnik označiti z žigom in podpisom.
16. Ostala pravila in pogoji javnega zbiranja ponudb: vse stroške priprave ponudbe, spremljajoče dokumentacije ter stroške oddaje krije ponudnik. Občina Komenda zainteresirane ponudnike zgolj informativno obvešča, da je za morebitno umestitev TK centrale moč po tržni ceni kupiti parcelo št. 1333/44, v izmeri 72 m2 ali ustrezen del parcele št. 1333/5, ki sicer meri 752 m2. Prodaja teh zemljišč ni predmet tega razpisa.
Občina Komenda 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti