Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015

Kazalo

Št. 330-00118/2015 Ob-3367/15, Stran 1972
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 114/07, 99/09 in 3/13) in Pravilnika za sofinanciranje društvene dejavnosti na področju kmetijstva v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 22/09) ter Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2015 (Uradni list RS, št. 8/15) objavlja Občina Puconci, Puconci 80
javni razpis 
za sofinanciranje društvene dejavnosti na področju kmetijstva v Občini Puconci v letu 2015
I. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje društvene dejavnosti na področju kmetijstva.
II. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev znaša 9.000 EUR, ki so zagotovljena na proračunski postavki 4011004 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju. Od tega se nameni za:
– društva in zveze: 7.200 EUR,
– lovske družine: 1.800 EUR.
III. Upravičenci: društva in zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi ter lovske družine, ki imajo sedež na območju Občine Puconci oziroma, ki delujejo na področju kmetijstva v Občini Puconci in da so njihovi člani tudi občani Občine Puconci.
IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
– registracija pravne osebe v skladu s predpisi, ki urejajo društva;
– delovanje na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;
– program dela za leto 2015;
– pisni zahtevek z zahtevanimi prilogami.
V. Osnovna merila
Lovske družine:
– lovna površina posamezne lovske družine v Občini Puconci kot glavni kriterij, ob upoštevanju vsebine in kvalitete predloženega programa.
Ostala društva in zveze:
– sedež društva,
– vsebina in kvaliteta predloženega programa,
– prireditve, ki prispevajo k razvoju in promociji kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi,
– povezovanje in sodelovanje na lokalni, državni in mednarodni ravni.
VI. Upravičeni stroški:
– stroški povezani z delovanjem društva oziroma zveze.
Priznavajo se računi, zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni po 1. 1. 2015. Dodeljena sredstva se morajo porabiti v letu 2015.
VII. Vsebina vloge: razpisna dokumentacija se dobi na sedežu uprave Občine Puconci oziroma je objavljena na spletni strani Občine Puconci www.puconci.si.
VIII. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je do 20. 11. 2015.
Vloga se lahko vloži neposredno v sprejemni pisarni Občine Puconci ali se pošlje na naslov Občina Puconci, Puconci 80, s pripisom »Razpis društvene dejavnosti – kmetijstvo«.
IX. Obravnava vlog
Zbrane vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi pregled vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev bo odločeno s sklepom.
Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je osem dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne.
Zoper sklep je dovoljena pritožba županu Občine Puconci v roku osem dni od prejema sklepa. Prepozno vložena pritožba se zavrže.
X. Nenamenska poraba sredstev
Upravičenec je dolžan prejeta sredstva porabiti za namen, za katerega so mu bila sredstva dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, jih je upravičenec dolžan vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na Občini Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, ali na tel. 02/545-91-02, kontaktna oseba Svetlana Luthar.
Občina Puconci 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti