Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015

Kazalo

3322. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dolenjske Toplice, stran 9240.

  
Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 7. redni seji dne 28. 10. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dolenjske Toplice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dolenjske Toplice, in sicer za ukrepa:
– financiranje materialnih in nematerialnih investicij;
– pospeševanje zaposlovanja.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki ga potrdi in objavi župan.
Višina sredstev, ki se zagotavljajo iz občinskega proračuna, je določena z odlokom o proračunu občine za tekoče leto.
Sredstva se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
2. člen 
V tem pravilniku zapisani izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. OMEJITVE 
3. člen 
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
 če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
 če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne bo presegel 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Kot »enotno podjetje« se zajema vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) prvega pododstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
Glede kumulacije pomoči se upošteva naslednja pravila:
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
Do finančnih sredstev po tem pravilniku, niso upravičeni subjekti, ki:
– nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine,
– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev,
– nimajo poravnanih obveznosti do FURS-a za nosilca dejavnosti (s.p.).
III. POSPEŠEVANJE MATERIALNIH IN NEMATERIALNIH INVESTICIJ 
4. člen 
Ukrep financiranje materialnih in nematerialnih investicij se spodbuja preko subvencioniranja obrestnih mer, ki so namenjena za dolgoročne namenske kredite enotam malega gospodarstva. Le-te delujejo kot samostojni podjetniki posamezniki ali kot podjetje v zasebni lasti, ki bodo na ta način pridobljena sredstva vložili v razvoj in razširitev poslovanja oziroma dejavnosti, in sicer za:
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov, vezano na novo investicijo;
– nakup opreme za opravljanje dejavnosti;
– odpiranje delovnih mest, povezanih z ustanavljanjem novih enot malega gospodarstva;
– nakup opreme, ki je povezana z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega gospodarstva.
Upravičeni stroški so stroški nakupa poslovnih prostorov, gradbena dela in nabavna vrednost opreme. Sredstva iz tega ukrepa niso namenjena za subvencioniranje obrestnih mer namenskih kreditov za obratna sredstva.
5. člen 
Za sredstva lahko zaprosijo naslednji prosilci:
– samostojni podjetnik posameznik,
– podjetje v zasebni in mešani lasti z do 50 zaposlenimi,
– občani, ki so pri pristojnem državnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register, da izpolnjujejo pogoje za pridobitev uporabnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti; izvajanje subvencioniranja se prične po predložitvi izdanega uporabnega dovoljenja,
– nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja iz 3. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13).
Pogoj za odobritev subvencije je, da je sedež firme in poslovni prostori na področju Občine Dolenjske Toplice in da je kraj investicije na območju Občine Dolenjske Toplice.
Do sredstev je upravičena tudi gospodarska družba, ki ima sedež dejavnosti izven Občine Dolenjske Toplice, kolikor ima poslovno enoto v Dolenjskih Toplicah in investira na območju Občine Dolenjske Toplice.
6. člen 
Subvencije se prednostno odobrijo prosilcem, ki poleg ostalih pogojev, v največji meri izpolnjujejo še naslednje kriterije:
– razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delovna mesta v proizvodnih in storitvenih dejavnostih;
– ustanavljajo nove proizvodne in storitvene zmogljivosti in ustvarjajo možnosti za nove zaposlitve;
– da je naložba usmerjena v doseganje višje kvalitete proizvodov in storitev ter zagotavlja ekološko neoporečen delovni proces;
– zagotavlja boljšo oskrbo občanov.
7. člen 
Iz sredstev občinskega proračuna se subvencionira obrestna mera, ki znaša največ 4,5 odstotnih točk posojilodajalca. Višina subvencije se določi na podlagi amortizacijskega načrta, glede na sprejeta sredstva v proračunu in število prosilcev.
Prosilec lahko zaprosi za subvencijo obrestne mere za posojila, ki jih odobrijo pristojne bančne institucije in ustrezajo namenom iz tega pravilnika, z rokom vračanja največ 5 let.
Sredstva za subvencioniranje obrestne mere se dodelijo v enkratnem znesku direktno na račun prejemniku subvencije, ta pa je dolžan finančni instituciji, ki mu je odobrila kredit, tekoče poravnavati obresti, ves čas odplačevanja kredita.
IV. POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA 
8. člen 
Ukrep je namenjen sofinanciranju odpiranja novih zaposlitev – samozaposlitev in dodatnih zaposlitev.
Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja samozaposlitve:
– samozaposlitev mora biti prijavljena s sedežem in poslovanjem v Občini Dolenjske Toplice,
– potrjen obrazec M1 o prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje,
– neprekinjena zaposlitev najmanj 24 mesecev.
Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja dodatne zaposlitve:
– sklenjena pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas,
– potrjen obrazec M1 o prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje,
– na novo odprto delovno mesto je zaposlena oseba s stalnim prebivališčem na območju Občine Dolenjske Toplice,
– zaposlitev mora biti prijavljena s sedežem in poslovanjem v Občini Dolenjske Toplice,
– neprekinjena zaposlitev najmanj 24 mesecev,
– brezposelna oseba, ki se zaposluje ni imela zadnje zaposlitve pri upravičencu ali njegovih povezanih družbah.
Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev. Vloge se ovrednotijo s 100 točkami za posamezno zaposlitev. Vrednost točke se izračuna tako, da se skupno število točk deli s skupno višino razpisanih sredstev. Samozaposleni oziroma delodajalec lahko za eno dodatno zaposlitev prejme največ 2.000,00 EUR. Upravičeni strošek je strošek plače za samozaposlitev osebe in zaposlitev brezposelne osebe.
V. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV 
9. člen 
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Dolenjske Toplice na spletni strani Občine Dolenjske Toplice https://www.dolenjske-toplice.si. Obvestilo o objavi razpisa se objavi v Glasilu Občine Dolenjske Toplice. Iz razpisa mora biti razvidna višina razpisanih subvencij, razpisni pogoji in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.
10. člen 
Prijava na razpis za ukrep financiranje materialnih in nematerialnih investicij (subvencioniranje obrestne mere) mora vsebovati:
– kratko predstavitev prosilca;
– opis investicije s pričakovanimi učinki;
– dokazilo o namenski rabi kredita;
– dokazilo o registraciji obrtnika, samostojnega podjetnika oziroma družbe; dokazilo o začetem postopku pridobivanja dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma registracije na sodišču oziroma;
– overjeno fotokopijo ali original pogodbe o odobrenem namenskem kreditu za pospeševanje razvoja malega gospodarstva;
– amortizacijski načrt posojilodajalca;
– ter drugo, kar se zahteva z javnim razpisom.
Prijava na razpis za ukrep pospeševanja zaposlovanja mora vsebovati zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev sredstev, ki se določijo z javnim razpisom.
11. člen 
Vlogo za odobritev subvencije vložijo prosilci na način, ki je določen v razpisu.
Vloge obravnava komisija za dodeljevanje sredstev, ki jo imenuje župan za mandatno dobo župana. Sestavljajo jo trije člani, in sicer dva predstavnika Odbora za gospodarstvo pri Občinskem svetu Občine Dolenjske Toplice in predstavnik občinske uprave, zadolžen za področje gospodarstva. Komisija pripravi županu predlog o dodelitvi sredstev. Župan odloči o dodelitvi sredstev s sklepom, ki ga posreduje prosilcem.
Župan je dolžan seznaniti občinski svet o višini dodeljenih subvencij za preteklo leto z zaključnim računom proračuna.
Po odobritvi subvencije sklene vsak posameznik pogodbo z Občino Dolenjske Toplice, v kateri so določene vse medsebojne pravice in odgovornosti pogodbenih strank.
Namensko porabo sredstev iz posojilne pogodbe preverja Komisija za dodeljevanje sredstev, ki poda poročilo občinskim organom in nadzornemu odboru. V primeru nenamenske porabe pomoči iz občinskega proračuna je koristnik sredstev dolžan le-ta takoj vrniti v enkratnem znesku z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
VI. HRAMBA DOKUMENTACIJE 
12. člen 
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.
VII. KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
Pomoč se lahko dodeli, če ima stimulativen učinek in ni namenjena samo zmanjševanju stroškov podjetja ter takrat, ko pozitivni učinki prevladujejo nad negativnimi.
Priglasitelj bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobil pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Dajalec pomoči bo pisno obvestil prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013);
– o znesku de minimis pomoči.
14. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 68/01 in spremembe) in Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 74/02).
15. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-24/2015
Dolenjske Toplice, dne 29. oktobra 2015
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti