Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015

Kazalo

Ob-3366/15, Stran 1981
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14), Občina Komenda objavlja
2. javno zbiranje ponudb
za prodajo plinovodnega omrežja in ustanovitev služnosti v 1. fazi poslovne cone Komenda
1. Organizator javnega zbiranja ponudb je Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.
2. Povabilo k oddaji ponudb in razpisna dokumentacija se pridobi po predhodnem zaprosilu preko elektronskega naslova marjan.potocnik@komenda.si.
3. Predmet prodaje je plinovodno omrežja v 1. fazi poslovne cone Komenda. Trasa omrežja v skupni dolžini 1.616,00 m je neposredno in posredno namenjena uporabnikom 277 parcel v skupni okvirni izmeri 86 ha v Poslovni coni Komenda in je hkrati povezava na plinovodno omrežje za naselja v občinah Komenda in Cerklje. Omrežje poteka po parcelah parc. št. 1333/51, 1333/53, 2067, 1333/15 (parcele so v lasti Občine Komenda) ter 1333/67, 1333/47 in 1333/48 (parcele niso v lasti občine, ki pa se obveže pridobiti služnost v korist kupca plinovodnega omrežja, kot je to opredeljeno v naslednji točki), vse k.o. 1905 Moste. Plinovod se skladno z določili 474. člena Energetskega zakona prodaja skupaj z ustanovitvijo brezplačne služnosti na občinskih parcelah.
4. Predmet javnega zbiranja ponudb je tudi ustanovitev služnostne pravice za vzpostavitev, obratovanje, vzdrževanje in nadzor plinovodnega omrežja. Služnostna pravica bo zajemala naslednja upravičenja: vzpostavitev, obratovanje in vzdrževanje plinovodnega omrežja in pripadajoče infrastrukture, dostop do plinovodnega omrežja za potrebe njegovega obratovanja, vzdrževanja, popravil in nadzora, odstranjevanje naravnih ovir pri obratovanju in vzdrževanju plinovodnega omrežja. Občina bo v korist izbranega ponudnika ustanovila služnost na svojih nepremičninah, prav tako bo Občina Komenda uredila ustanovitev služnosti na parcelah, ki niso v njeni lasti, in sicer v okvirnem roku 6 mesecev od sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom. Služnost bo ustanovljena za zakonsko maksimalno dovoljeni čas z zavezo Občine Komenda in ostalih lastnikov parcel za podaljšanje služnosti za nedoločen čas. Izbrani ponudnik mora upoštevati vse pogoje, določene s to razpisno dokumentacijo in Pogodbo o ustanovitvi služnosti, katere vzorec je sestavni del razpisne dokumentacije.
5. Pojasnila je mogoče zahtevati preko elektronske pošte na naslovu marjan.potocnik@komenda.si. Možen je tudi ogled omrežja na terenu po predhodnem dogovoru preko telefona št. 041/651-795. Skrajni rok za vprašanja in zahteve za pojasnila razpisne dokumentacije je do vključno 19. 11. 2015.
6. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela na Občino Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, najkasneje do 23. 11. 2015 do 10. ure. Ponudbo je potrebno oddati v zaprti ovojnici, naslovljeni na Občino Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Ponudba za nakup plinovodnega omrežja«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov ponudnika. Neustrezno označene ponudbe ter ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka, bodo kot nepravilne oziroma prepozne izločene iz postopka ter bodo neodprte vrnjene ponudniku. Ponudniki lahko svoje ponudbe spreminjajo oziroma dopolnjujejo do poteka roka za oddajo ponudb. Spremembe oziroma dopolnitve morajo biti oddane na enak način kot ponudbe. Ponudbe so zavezujoče in morajo biti veljavne vsaj 6 mesecev od poteka roka za oddajo ponudb.
7. Ponudba mora biti predložena v slovenskem jeziku in na predpisanih obrazcih. Občina bo ponudbo izločila iz postopka javnega zbiranja ponudb kot nepravilno, če ponudba ne bo pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo.
8. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo 23. 11. 2015 ob 11. uri, v prostorih Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.
9. Občina Komenda bo v 30 dneh po odpiranju sprejela odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika. Odločitev bo poslana vsem ponudnikom, ki bodo sodelovali v postopku javnega zbiranja. Občina ni zavezana k izbiri kateregakoli ponudnika in lahko postopek javnega zbiranja ponudb kadarkoli prekine oziroma od njega odstopi.
10. Občina bo z izbranim ponudnikom sklenila Pogodbo o prodaji plinovodnega omrežja v 1. fazi Poslovne cone Komenda in Pogodbo o ustanovitvi služnosti, v katerih bodo natančno opredeljene pravice in obveznosti pogodbenih strank. Osnutka pogodb sta sestavni del razpisne dokumentacije.
11. Edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ponujena kupnina. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino. Izhodiščna višina kupnine znaša 51.591,75 EUR + DDV. Kupnina se plača v 30 dneh po podpisu pogodbe.
12. Vsak ponudnik mora kot garancijo za resnost ponudbe ob oddaji ponudbe položiti varščino v višini 10 % od najnižje možne ponujene cene kupnine, kar znaša 5.159,18 EUR, na račun Občine Komenda, št. SI56 0110 0010 0002 377 in potrdilo o vplačilu varščine, potrjeno s strani banke, priložiti k ponudbi. Varščina se bo štela v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena.
13. Ponudnik mora biti plačilno sposoben in mora imeti zagotovljene vire sredstev za izpolnitev obveznosti po tem javnem razpisu oziroma za izpolnitev pogodbenih obveznosti.
14. Vsi stroški priprave ponudbe in spremljajoče dokumentacije ter stroški oddaje ponudbe so stroški ponudnika.
Občina Komenda 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti