Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015

Kazalo

3317. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, PPIP Artiče sever, del ART 17 in Rajec, del RAJ 04 – skrajšani postopek, stran 9219.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, PPIP Artiče sever, del ART 17 in Rajec, del RAJ 04 – skrajšani postopek
1. člen
(predmet SDOPN) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Brežice, Uradni list RS, št. 61/14 (v nadaljevanju: SDOPN) na delu območja naselij Artič in Rajca.
a) Artiče
Določijo se posebni prostorski izvedbeni pogoji (v nadaljevanju »PPIP«) za Artiče sever za del EUP ART 17. S tem aktom se sprejme podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja. Določijo se le tista merila in pogoji za poseganje v prostor, ki se razlikujejo od splošnih in posebnih prostorskih pogojev, določenih v OPN za namensko rabo SSe. Določila se shematsko grafično prikažejo.
b) Rajec
Po analizi prostora in določb za Sk in SSe se za del RAJ 04 določijo merila in pogoji za posege v prostor, predvsem za oblikovanje objektov.
Skladno s 53. členom ZPNačrt se spremembe in dopolnitve sprejmejo po skrajšanem postopku.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
a) Artiče
Za EUP ART-17 je v OPN predpisan način urejanja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Ob analizi obstoječega stanja, možne parcelne strukture in možnosti infrastrukturne opremljenosti je bilo ugotovljeno, da je bolj smiselno pristopiti k izdelavi PPIP, ki se izdela v natančnosti OPPN-ja, kar je skladno z 2. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave OPPN (Uradni list RS, št. 99/07).
Iz analize izhaja, da je območje primerno obravnavati s podrobnimi prostorsko izvedbenimi pogoji, saj obstoječe parcelno stanje in priključitve na gospodarsko javno infrastrukturo ponujata možnost za takojšnjo realizacijo gradnje. Zaradi umeščanja objektov v območje, kjer se na eni strani pojavljajo objekti podeželskega tipa naselja in na drugi enodružinska stanovanjske stavbe, je potrebno določiti PPIP za ustrezno oblikovanje.
Pobudnika za začetek postopka sta investitorja, ki želita graditi enostanovanjske stavbe.
b) Rajec
Po analizi grajene strukture v EUP je bilo ugotovljeno, da noben objekt nima značaja kmetije ali podeželskega naselja (podrobnejša namenska raba v OPN je SK). Zato je upravičeno proučiti merila in pogoje, ki jih je določal PUP, na podlagi katerega so izvedeni obstoječi stanovanjski objekti, ter vzporedno smiselno preveriti v prostoru pogoje OPN tudi za SSe.
3. člen 
(območje SDOPN) 
a) Artiče
Območje pobude za SDOPN se nahaja na SV delu naselja Artič. SDOPN se nanaša na J krak EUP ART-17, in sicer na zemljišča parc. št. 380/2, 380/3, 380/4 k.o. 1279 – Artiče v velikosti 2915 m2.
b) Rajec
Območje SDOPN zajema del zemljišč na EUP RAJ-04, na katerih je enostanovanjska gradnja in so objekti namenjeni bivanju v lasti družine pobudnice. Zajema parcele št. 485/6, del 485/1, 485/3, 485/5, 485/6, 489/1, 489/3, del 512/2, del 516/4 in del 517/4, skupaj v velikost cca 3700 m2.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, analize prostora, analize splošnih in podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v OPN ter izraženih razvojnih potreb, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
a) Artiče
Za območje ni zdelanih posebnih strokovnih podlag, ki bi se vsebinsko vezale na pripravo sprememb in dopolnitev OPN, razen tistih, ki so bile izdelane za potrebe OPN in so že smiselno vključene v določila OPN (npr.Analiza poselitve). V izdelavi je strokovna podlaga za analizo območij, za katere je predpisan način urejanja prostora občinski podrobni prostorski načrt.
5. člen 
(roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz) 
Okvirni roki za pripravo OPPN:
FAZA:
ROKI (dni max):
1.
Izdelava idejne zasnove območja in osnutka OPN, obveznih prilog (posebnih smernic ni potrebno pridobiti)
40
2.
Pridobivanje prvega mnenja NUP in mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov OPN na okolje z vidika pristojnosti NUP 
20
3.
Opredelitev do postopka CPVO
31
4.
Usklajevanje mnenj in izdelava dopolnjenega osnutka
30
5.
Javna razgrnitev in javna obravnava 
20
6.
Priprava stališč do pripomb
15
7.
Predstavitev na OS in odborom – 1. branje
(**)
8.
Izdelava predloga
30
9.
Pridobivanje drugih mnenj k predlogu
20
10.
Priprava usklajenega predloga
10
11.
Predstavitev na OS in odborom – sprejem
(**)
12.
Izdelava končnega dokumenta 
14
13.
Objava v uradnem listu
(**) Prilagoditev terminom zasedanj OS in odborov
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo SDOPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave SDOPN. Predviden rok za sprejem akta je 6 mesecev od uvedbe v delo in je odvisen od odzivnosti nosilcev urejanja prostora in dinamike sej občinskega sveta.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Pri pripravi SDOPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto, (varstvo voda, ogrožena območja);
2. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, (varstvo kulturne dediščine);
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Sektor za urejanje prostora na lokalni ravni, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje razvoja poselitve);
4. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;
5. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija);
6. Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (področje vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju);
7. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (področje lokalnega cestnega omrežja, za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim omrežjem lokalnega pomena);
8. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture);
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
9. Krajevna skupnost Artiče, Artiče 38, 8253 Artiče;
10. Krajevna skupnost Velika Dolina, Velika Dolina 9, 8261 Jesenice na Dolenjskem;
11. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto, (telekomunikacije);
12. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, (varstvo okolja).
Če se v postopku priprave OPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu 47., 47.a in 51. člena in v povezavi s 53. členom ZPNačrt podati smernice in mnenja v 15 dneh od prejema poziva.
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3500-7/2015
Brežice, dne 30. oktobra 2015
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti