Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015

Kazalo

3327. Pravilnik o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov, stran 9245.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/10 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št. 26/90 in 2/04 – ZZdrl-A), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 12. redni seji dne 22. 10. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov 
1. člen 
Ta pravilnik ureja pomoč pri kritju pogrebnih stroškov, ki se izplačuje iz proračuna Občine Kočevje, in sicer: upravičence do te pomoči, višino pomoči ter način njene pridobitve.
2. člen 
Poleg obveznosti plačila stroškov pokopa, ki izhaja iz 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št. 26/90 in 2/04 – ZZdrl-A) Občina Kočevje (v nadaljnjem besedilu: občina) iz proračuna zagotavlja pomoč pri kritju stroškov pogreba za umrlega, ki je imel zadnje stalno prebivališče v Občini Kočevje tudi v primerih, ko teh stroškov upravičenci iz 3. člena tega pravilnika niso sposobni plačati.
3. člen 
Upravičenec do pomoči pri kritju pogrebnih stroškov na podlagi tega pravilnika je družinski član umrlega, ki je poskrbel za pogreb in teh stroškov ni sposoben plačati ter ima stalno prebivališče na območju Občine Kočevje.
4. člen 
Za potrebe tega pravilnika se za družinskega člana šteje:
– zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti ali
– otroci oziroma pastorki ali
– starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti ali
– brat ali sestra, kolikor umrli ob smrti ni zapustil družinskih članov, navedenih v prejšnjih alinejah.
5. člen 
Šteje se, da družinski član ni sposoben plačati stroškov pogreba:
– če je prejemnik denarne socialne pomoči ali prejemnik varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke ali
– če je dohodek samske osebe nižji od 1,5 minimalnega dohodka samske osebe, določenega z uredbo, ki določa merila za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev ali
– če je dohodek družine nižji od 1,5 minimalnega dohodka družine, določenega z uredbo, ki določa merila za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
6. člen 
Na podlagi tega pravilnika je upravičenec iz 3. člena tega pravilnika upravičen do povrnitve pogrebnih stroškov največ v višini 2,4 osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki je določen z zakonom, ki ureja socialno varstvene prejemke.
Kolikor je upravičenec po tem pravilniku upravičen tudi do izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba umrlega (pogrebnina) pri pristojnem centru za socialno delo, je iz naslova tega pravilnika upravičen do razlike med stroški pogreba in pogrebnine, vendar največ do višine 2,4 osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki je določen z zakonom, ki ureja socialno varstvene prejemke.
7. člen 
Pogrebni stroški iz 6. člena tega pravilnika se povrnejo:
– na osebni račun upravičenca, če je upravičenec do pomoči po tem pravilniku račun za pogreb že plačal ali,
– z nakazilom pogrebnemu podjetju, ki je pogreb izvedel.
8. člen 
Pravico do pomoči pri kritju pogrebnih stroškov po tem pravilniku lahko uveljavlja družinski član s pisno vlogo na obrazcu, ki je dostopen na uradni spletni strani Občine Kočevje oziroma na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje. Vlogo je treba poslati najkasneje v roku 15 dni od dneva pokopa na naslov Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje ali jo vložiti neposredno na vložišču Občine Kočevje.
9. člen 
O upravičenosti do kritja pogrebnih stroškov po tem pravilniku odloči pristojni občinski upravni organ z odločbo.
Zoper odločbo je možno v roku 8 dni po prejemu vložiti pritožbo, o kateri odloči župan.
10. člen 
V primeru, da je bil pokojnik lastnik nepremičnega oziroma premičnega premoženja in Občina Kočevje poravna stroške njegovega pogreba v skladu s tem pravilnikom, Občina Kočevje priglasi terjatev iz naslova plačila pogrebnih stroškov v zapuščinskem postopku po pokojniku.
11. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov (Uradni list RS, št. 32/12, 68/12 in 14/14).
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-22/2015-3312-5
Kočevje, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti