Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015

Kazalo

3343. Pravilnik o sofinanciranju obnove kulturne dediščine na območju Občine Žužemberk, stran 9262.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 16/08), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/03) ter 14. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na 9. redni seji dne 22. 10. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju obnove kulturne dediščine na območju Občine Žužemberk 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Namen tega pravilnika je spodbujanje obnove nepremične kulturne dediščine v Občini Žužemberk.
Ta pravilnik določa pogoje, merila in kriterije za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine v Občini Žužemberk (v nadaljevanju: obnove).
Občina bo, glede na razpoložljiva sredstva v proračunu, z javnim razpisom za posamezno leto določila, katero obnovo nepremične kulturne dediščine bo sofinancirala.
Občina lahko sofinancira tudi obnovo objektov, ki so v vplivnem območju, če so za to razpoložljiva finančna sredstva.
2. člen 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
UPRAVIČENCI 
3. člen 
Za pridobitev sredstev lahko zaprosijo tisti, ki so na območju Občine Žužemberk:
– lastniki ali solastniki nepremične kulturne dediščine za katero se dodeljuje sredstva ali
– najemniki nepremične kulturne dediščine in imajo z lastnikom sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo o sovlaganjih v objekt ali ustrezno soglasje lastnika objekta.
Upravičenec ne sme za iste upravičene stroške, ki jih je navedel v vlogi na javni razpis, prejeti drugih javnih sredstev.
POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV 
4. člen 
Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga potrdi župan.
Javni razpis mora vsebovati najmanj:
1. naziv in sedež razpisovalca,
2. akcijo, ki je predmet sofinanciranja,
3. navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva,
4. višino razpoložljivih sredstev,
5. merila in kriterije ter prioritete, po katerih se bo posamezna akcija ocenjevala,
6. rok za vložitev vlog,
7. naslov, na katerega se vložijo vloge in način dostave,
8. rok, v katerem bo izdan sklep o dodelitvi sredstev,
9. okvirni rok za sklenitev pogodbe,
10. določitev obdobja za porabo sredstev.
Vlagatelji se prijavijo na razpis na podlagi razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.
Na razpis posamezni vlagatelj prijavi lahko en poseg na le eni enoti kulturne dediščine.
POSTOPEK UGOTAVLJANJA UPRAVIČENCEV 
5. člen 
Sredstva med upravičence razdeli tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Mandat članov komisije je vezan na mandat župana, ki lahko člane komisije razreši pred iztekom svojega mandata in v komisijo imenuje nove člane. Dva člana komisije sta imenovana iz občinske uprave, en pa iz Odbora za družbene dejavnosti.
Po preteku razpisnega roka člana komisije iz občinske uprave pristopita k odpiranju in obravnavi vlog.
Vlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pisno pozvani, da v roku 5 dni vlogo dopolnijo. Vloge, ki v tem roku ne bodo dopolnjene, se s sklepom zavržejo.
Celotna komisija po obravnavi vlog na podlagi pogojev in meril izdela seznam prejemnikov s pripadajočo višino pomoči in ga predloži direktorju občinske uprave, kateri s sklepom razdeli sredstva med upravičence.
Za vodenje razpisnega postopka se uporabljajo določila predpisa, ki ureja splošni upravni postopek.
VSEBINSKA DOLOČILA 
6. člen 
Iz proračuna občine se sofinancirajo:
a) obnove, povezane z adaptacijo in prenovo streh, oken in fasad,
b) restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi,
c) drugi posegi, ki bistveno prispevajo k ohranjanju, olepšanju in promociji.
MERILA 
7. člen 
Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– enota je razglašena za nepremično kulturno dediščino na območju Občine Žužemberk, oziroma se lahko nahaja tudi v vplivnem območju,
– posegi, za katere so dodeljena sredstva po tem pravilniku, morajo biti izvedeni do konca roka, navedenega v javnem razpisu,
– vlagatelj mora pridobiti kulturno-varstveno soglasje za poseg,
– vlagatelj mora imeti poravnane vse obveznosti do Občine Žužemberk.
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril:
a) Glede na stopnjo/pomen zaščitenosti nepremične kulturne dediščine:
– razglašen kulturni spomenik lokalnega pomena z Odlokom Občine Žužemberk,
– enote, razglašene za evidentirano nepremično kulturno dediščino na osnovi registra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
b) Glede na stopnjo poškodovanosti nepremične kulturne dediščine:
– enoti zaradi poškodb grozi porušitev,
– enota ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti enote in okolice,
– enota ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo enote,
– enota je brez poškodb.
Ovrednotenje posameznega merila v točkah, se opredeli v javnem razpisu.
Upravičencem bodo dodeljena sredstva na podlagi zbranih točk, števila popolnih vlog in razpoložljivih sredstev v proračunu, pri čemer je vrednost sofinanciranja do 50% celotne vrednosti obnove.
Največja višina sofinanciranja 3.000 EUR.
PRITOŽBENI POSTOPEK 
8. člen 
Za vodenje pritožbenega postopka se uporabljajo določila predpisa, ki ureja splošni upravni postopek. Po pravnomočnosti izdanih odločb se upravičence pozove, da v določenem roku sklenejo pogodbo. Če pozvani v roku ne podpiše pogodbe se šteje, da je vlogo za sofinanciranje obnove umaknil.
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov izvajalca,
– navedbo vrste obnove,
– višino dodeljenih sredstev in način sofinanciranja,
– način nadzora nad porabo sredstev,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
S posameznim upravičencem sklene Občina Žužemberk pogodbo o sofinanciranju, ki jo podpiše župan.
NADZOR 
9. člen 
Občinska uprava in komisija iz 4. člena tega pravilnika sta dolžni spremljati izvajanje obnov, ki so predmet tega pravilnika.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-55/2015-1
Žužemberk, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Žužemberk 
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti