Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015

Kazalo

3339. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Bavarskega dvora, stran 9259.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 106/10 - popr. ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 - odl. US in 14/15 - ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Bavarskega dvora 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Bavarskega dvora (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN 
Območje Bavarskega dvora ureja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora (Uradni list RS, št. 83/08, 78/10 in 43/14; v nadaljnjem besedilu: OPPN).
V času od sprejema OPPN se je investicijska namera za zahodni del območja OPPN spremenila. Novi investitor namerava zgraditi hotel višje kategorije. Del zahtev, ki jih mora stavba takega hotela zagotoviti, OPPN ne dopušča. Hotel potrebuje večji pritlični del, prostore za goste (konferenčna soba in dvorana) tudi v kletnih etažah, dovoz iz Slovenske ceste s kratkotrajnim stojnim mestom za taksije in avtobuse pred vhodom ter dostavo na nivoju pritličja, kar vse ni v skladu z določili OPPN.
Predlogi sprememb so sprejemljivi in ne spreminjajo celovitosti načrtovanih prostorskih ureditev v območju OPPN. Da bo hotel mogoče izvesti z vsemi potrebnimi dopolnitvami je treba izdelati spremembe in dopolnitve določil OPPN.
3. 
Območje sprememb in dopolnitev OPPN 
Območje sprememb in dopolnitev OPPN obravnava zahodni del območja OPPN - območje prostorskih enot P1, C2 in del C1.
Območje sprememb in dopolnitev OPPN se v fazi priprave lahko spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev OPPN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje;
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora ali drugi udeleženci, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN je strokovna rešitev: Idejna zasnova, junij 2015, ki jo je izdelalo podjetje OFIS ARHITEKTI d.o.o.
6. 
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN 
Priprava sprememb in dopolnitev OPPN se bo vodila po skrajšanem postopku, saj se spremembe in dopolnitve OPPN nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov.
Sprejem predloga sprememb in dopolnitev OPPN je predviden osem mesecev po začetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN 
Pripravo sprememb in dopolnitev OPPN financira investitor, Bavarski stolp, d.o.o., ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-19/2015-3
Ljubljana, dne 21. oktobra 2015
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti