Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015

Kazalo

3340. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2015, stran 9260.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) ter 16., 101. in 105. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1, 18/10 in 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 9. seji dne 29. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2015 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2015 se spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Rebalans 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
8.981.463
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.547.556
70 DAVČNI PRIHODKI
4.081.690
700 Davki na dohodek in dobiček
3.495.399
703 Davki na premoženje
373.100
704 Domači davki na blago in storitve
213.191
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.465.866
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
403.449
711 Takse in pristojbine
2.500
712 Globe in druge denarne kazni
3.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
35.000
714 Drugi nedavčni prihodki
1.021.917
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
208.984
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
6.400
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
202.584
73
PREJETE DONACIJE
5.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
5.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.219.923
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.703.872
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.516.051
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.976.256
40
TEKOČI ODHODKI
3.944.343
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
315.625
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
46.563
402 Izdatki za blago in storitve
1.893.735
403 Plačila domačih obresti
60.000
409 Rezerve
1.628.420
41
TEKOČI TRANSFERI
2.655.161
410 Subvencije
167.157
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.671.600
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
255.098
413 Drugi tekoči domači transferi
561.306
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
2.251.662
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.251.662
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
125.090
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso proračunski uporabniki
94.800
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
30.290
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
5.207
A.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
B.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
210.965
55
ODPLAČILA DOLGA
210.965
550 Odplačila domačega dolga
210.965
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–205.758
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–210.965
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–5.207
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
205.758
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2015 se spremeni drugi odstavek 13. člena in se glasi:
»Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije za leto 2015 se zagotavljajo v višini 36.746,04 EUR.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0014/2015
Puconci, dne 29. oktobra 2015
Župan 
Občine Puconci 
Ernest Nemec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti