Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015

Kazalo

Št. 478-0034/2011-30 Ob-3364/15, Stran 1971
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javni razpis 
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
II. Predmet prodaje:
A) Nezazidano stavbno zemljišče s parc. št. 1050/20, k.o. 2452-Divača, ID znak 2452-1050/20-0, v izmeri 672 m². Izhodiščna cena znaša 36.960,00 EUR (55 EUR/m²).
B) Nezazidano stavbno zemljišče s parc. št. 1050/21, k.o. 2452-Divača, ID znak 2452-1050/21-0, v izmeri 648 m². Izhodiščna cena znaša 35.640,00 EUR (55 EUR/m²).
C) Nezazidano stavbno zemljišče s parc. št. 1050/22, k.o. 2452-Divača, ID znak 2452-1050/22-0, v izmeri 613 m². Izhodiščna cena znaša 33.715,00 EUR (55 EUR/m²).
D) Nezazidano stavbno zemljišče s parc. št. 1050/26, k.o. 2452-Divača, ID znak 2452-1050/26-0, v izmeri 692 m². Izhodiščna cena znaša 38.060,00 EUR (55 EUR/m²).
E) Nezazidano stavbno zemljišče s parc. št. 552/321, k.o. 2452-Divača, ID znak 2452-552/321-0, v izmeri 2216 m². Izhodiščna cena znaša 80.500,00 EUR (36 EUR/m²).
Parcele se nahajajo znotraj poselitvenega območja. Zemljišča niso komunalno opremljena, se pa komunalna infrastruktura nahaja v bližini.
Na parcelah je možna gradnja stanovanjskih, enostavnih in nezahtevnih objektov.
III. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da dva ali več ponudnikov za nakup iste nepremičnine, ponudi isto ceno, bo komisija vse najugodnejše ponudnike pozvala k oddaji nove ponudbe.
IV. Pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb
1. Prodaja se izvede po načelu »videno–kupljeno« in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi z zemljiščem.
2. Izhodiščna cena je določena na podlagi ocenitve nepremičnin. Izhodiščna cena predmetov prodaje ne vsebuje predpisanih davčnih dajatev in drugih stroškov. Predpisane davčne dajatve, stroški ocenitve, vknjižbe v zemljiško knjigo in vsi stroški, ki se nanašajo na sklenitev pravnega posla, bremenijo kupca.
3. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin in ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10 % izhodiščne cene na podračun Občine Divača, št. 01219-0100006052, sklic 00 4780034, voden pri Banki Slovenije.
4. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa vrnjena brez obresti v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
5. Ponudnik mora ponuditi kupnino, ki je vsaj enaka ali višja od izhodiščne cene.
Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo znaša 90 dni po preteku roka za oddajo ponudbe.
6. Pisna ponudba mora vsebovati:
– navedbo nepremičnine, za katero daje ponudbo;
– višino ponujene cene, brez davščin, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene;
– fotokopijo identifikacijskega dokumenta (fizične osebe);
– matično in davčno številko ponudnika;
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (pravna oseba);
– priglasitveni list pristojnega davčnega organa (samostojni podjetniki);
– dokazila o finančnem stanju ponudnika (pravna oseba);
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo ali s.p.);
– pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba da po pooblaščencu;
– dokazilo o plačani varščini in številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo.
Ponudniki ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije izločeni iz postopka.
7. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.
8. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela do vključno petka, 20. 11. 2015, do 12. ure. Ponudbe se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, s pripisom »Ne odpiraj! Javno zbiranje ponudb – Gabrovo naselje – ponudba za parc. št. __________, k.o. Divača«. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine dopolni do izteka roka za sprejem ponudbe, ki je določen v tem zbiranju ponudb.
9. Odpiranje ponudb bo javno. Opravila ga bo s sklepom imenovana komisija, v torek, 24. 11. 2015, ob 8. uri, v sejni sobi Občine Divača.
Ponudniki in predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom ponudnika. Pri odpiranju ponudb bo prodajalec preveril zgolj osnovne podatke ponudnikov in višino ponudbe.
10. Najugodnejši ponudnik je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe v navedenem roku se smatra, da je odstopil od sklenitve pravnega posla in vplačana varščina zapade v korist Občine Divača. V takem primeru prodajalec sklene pogodbo s prvim naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
11. Najugodnejši ponudnik mora plačati kupnino v enkratnem znesku v roku 15 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe na podračun Občine Divača št. 01219-0100006052, voden pri Banki Slovenije. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
12. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, ustavi. Dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
V. Informacije: podrobnejše informacije o predmetih prodaje lahko ponudniki dobijo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, tel. 05/73-10-930, po predhodnem dogovoru in v času uradnih ur. Kontaktna oseba je direktor občinske uprave, Iztok Felicjan.
Občina Divača 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti