Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015

Kazalo

3326. Pravilnik o oddajanju šolskih prostorov v Občini Kočevje v uporabo, stran 9243.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 18. členaStatuta Občine Kočevje(Uradni list RS, št. 32/15), 72. člena in četrtega odstavka 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 12. redni seji dne 22. 10. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o oddajanju šolskih prostorov v Občini Kočevje v uporabo 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo šolski prostori v lasti Občine Kočevje in upravljanju osnovnih šol in glasbene šole, katerih ustanoviteljica je Občina Kočevje (v nadaljnjem besedilu: upravljavec), ki se lahko oddajajo v uporabo ter pogoje in način njihove oddaje.
2. člen 
V uporabo se lahko oddajo naslednji šolski prostori:
– telovadnica (vadbene površine, garderoba, sanitarije in kopalnica, športna orodja in druga športna oprema telovadnice),
– specialna učilnica (računalniška, gospodinjska, glasbena),
– klasična učilnica,
– avla šole.
3. člen 
Telovadnica se lahko odda v uporabo za naslednje namene:
1. za izvajanje športne dejavnosti otrok in mladine ter članov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja področje športa;
2. za izvajanje športne rekreacije društev, registriranih za dejavnost športa, s sedežem v Občini Kočevje in morebitno izvedbo tekem teh društev;
3. za izvajanje rekreacije drugih društev in rekreativnih skupin;
4. za izvedbo prireditev, katerih organizator je osnovna šola, glasbena šola, Občina Kočevje ali krajevna skupnost.
4. člen 
Specialna oziroma klasična učilnica se lahko odda v uporabo za naslednje namene:
1. za izvedbo izobraževanja in drugih šolskih dejavnosti,
2. za izvedbo različnih seminarjev in tečajev in
3. za izvajanje dejavnosti kulturnih društev.
5. člen 
Avla šole se lahko odda v uporabo za naslednje namene:
1. za izvedbo proslav in drugih prireditev,
2. za športno vadbo.
II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE ŠOLSKIH PROSTOROV V UPORABO 
6. člen 
Šolske prostore iz prve alinee 2. člena tega pravilnika oddaja v uporabo upravljavec objekta, v katerem se ti prostori nahajajo, na podlagi javnega poziva za oddajo vlog za uporabo in koriščenje objektov in športnih površin v Občini Kočevje, ki ga v mesecu juliju tekočega leta za naslednje šolsko leto izvede Javni zavod za šport Občine Kočevje. Javni poziv se objavi na spletni strani Občine Kočevje in Javnega zavoda za šport Občine Kočevje.
Šolske prostore iz druge, tretje in četrte alinee 2. člena tega pravilnika oddaja v uporabo upravljavec objekta, v katerem se ti prostori nahajajo, in sicer na podlagi javnega poziva, ki ga upravljavec objavi na svoji spletni strani in na strani Občine Kočevje najkasneje v mesecu juniju za naslednje šolsko leto. V javnem pozivu mora upravljavec navesti šolske prostore, ki jih namerava oddati v uporabo, čas za katerega se prostor oddaja v uporabo, za kakšne namene se prostor lahko uporabi in ceno (napotitev na spletni naslov, na katerem je objavljen cenik). Javni poziv mora trajati najmanj 14 dni od dneva objave.
Na podlagi prijav upravljavec pripravi seznam upravičencev do uporabe šolskih prostorov, urnik koriščenja prostorov ter pogodbo o oddaji šolskega prostora v uporabo.
7. člen 
Pri oddaji šolskih prostorov v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
1. izvajalci iz Občine Kočevje, ki izvajajo aktivnosti letnega programa športa;
2. izvajalci iz Občine Kočevje, ki izvajajo druge aktivnosti za otroke in mladino;
3. izvajalci izven Občine Kočevje, ki organizirajo aktivnosti za otroke in mladino iz Občine Kočevje;
4. izvajalci iz Občine Kočevje, ki organizirajo aktivnosti za odrasle, ki so usmerjeni v vrhunski šport;
5. kulturna društva iz Občine Kočevje za izvajanje redne dejavnosti;
6. izvajalci iz Občine Kočevje, ki izvajajo športno rekreacijo.
8. člen 
Nezasedene termine uporabe šolskih prostorov lahko upravljavec odda v uporabo tudi na podlagi posamezne vloge uporabnika.
9. člen 
Pogodbo o uporabi šolskih prostorov skleneta upravljavec in uporabnik.
V pogodbi se določijo medsebojne pravice in obveznosti, višina uporabnine, način plačila ter odgovorna oseba uporabnika, ki bo odgovarjala za dogovorjeno uporabo objekta in za povzročeno škodo. Pogodbo je treba skleniti v pisni obliki.
10. člen 
Upravljavec lahko uporabniku oddaja šolske prostor v uporabo le v času, ko se v njih ne izvaja pouk oziroma interesne dejavnosti.
V primeru, da pride po sklenitvi pogodbe do spremembe letnega delovnega načrta upravljavca, kar ima za posledico njegove večje potrebe po šolskih prostorih, ki jih je ta oddal v uporabo, ima upravljavec pravico uporabniku omejiti število terminov uporabe šolskih prostorov.
11. člen 
Upravljavec lahko šolske prostore odda v uporabo le odplačno, in sicer v skladu s cenikom, ki ga, na predlog strokovnih služb občinske uprave Občine Kočevje, s sklepom določi župan in objavi na spletni strani Občine Kočevje.
Osnova za določitev cene je ekonomska cena uporabe, ki je sestavljena iz materialnih stroškov ter stroškov upravljanja.
Materialni stroški obsegajo:
– stroške ogrevanja,
– stroške električne energije,
– stroške porabe vode,
– stroške komunalnih storitev,
– stroške potrošnega materiala, ki je potreben za redno delovanje objekta (sanitarni in sanitetni material, čistila ipd.),
– drugi materialni stroški.
Stroški upravljanja zajemajo:
– sorazmeren del stroškov plač in drugih osebnih prejemkov čistilk.
12. člen 
Uporabnina se določi in obračuna na podlagi cen iz cenika iz prvega odstavka 11. člena tega pravilnika in dejanske površine najetih prostorov, vključno s spremljajočimi prostori, s tem, da se pri površini spremljajočih prostorov uporabi faktor v višini 0,5 (za 1 m2 dejanske površine spremljajočega objekta se računa 0,5 m2).
13. člen 
Uporabnina se na podlagi sklenjene pogodbe nakazuje na račun upravljavca. Upravljavec je dolžan zagotoviti ločeno spremljanje prihodkov iz naslova sklenjenih pogodb, in sicer kot svoje stroškovno mesto, sredstva pa nameniti za kritje stroškov obratovanja, tekočega in, po dogovoru z lastnikom, tudi investicijskega vzdrževanja objekta ter za nakup nove šolske opreme.
Sredstva, pridobljena iz naslova oddaje prostorov v uporabo, je upravljavec dolžan vključiti v svoj finančni načrt.
III. DRUGE DOLOČBE 
14. člen 
Upravljavec vodi posebno evidenco uporabe šolskih prostorov, iz katere morajo biti razvidni zlasti naslednji podatki:
– naziv uporabnika,
– odgovorna oseba uporabnika,
– čas uporabe,
– namen uporabe s številom udeležencev,
– ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi po zaključku uporabe.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
Z uporabniki, ki na dan uveljavitve tega pravilnika uporabljajo šolske prostore iz prve alinee 2. člena tega pravilnika na podlagi javnega poziva za oddajo vlog za uporabo in koriščenje objektov in športnih površin v Občini Kočevje izvedenega v letu 2015, sklene upravljavec pogodbo v skladu s tem pravilnikom najkasneje v roku 60 dni po uveljavitvi tega pravilnika. Pogodba se sklene najdlje do 31. 8. 2016.
Z uporabniki, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika sklenjene pogodbe za uporabo šolskih prostorov, upravljavec najkasneje v roku 60 dni po uveljavitvi tega pravilnika sklene nove pogodbe v skladu s tem pravilnikom brez javnega poziva, in sicer najdlje do 31. 8. 2016.
16. člen 
Župan izda cenik iz 11. člena tega pravilnika najkasneje 20 dni po uveljavitvi tega pravilnika.
17. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odlok o določitvi pogojev in cene za najem in uporabo šolskih prostorov, zaprtih ter odprtih šolskih športnih površin (Uradni list RS, št. 58/05).
18. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-21/2015-3310-4
Kočevje, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti