Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015

Kazalo

3337. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin, stran 9258.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 10. seji 19. oktobra 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin 
1. člen
V Odloku o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin (Uradni list RS, št. 11/09, 101/09 in 57/15) se za 3. členom doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
Živali, ki živijo prosto v naravi, so po tem odloku osebki domorodnih in tujerodnih vrst, divjadi, hišnih in rejnih živali ali njihovih potomcev, ki živijo v naravi samostojno brez skrbi človeka.«.
2. člen 
V 10. členu se pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo »ki živijo prosto v naravi. Prepoved hranjenja ne velja za potrebe izvajanja projektov, ki so odobreni s strani MOL.«
3. člen 
Tretja alineja 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– hraniti živali, ki živijo prosto v naravi. Prepoved hranjenja ne velja za potrebe izvajanja projektov, ki so odobreni s strani MOL ter za ptice in veverice na območju parka Tivoli,«.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-53/2015-34
Ljubljana, dne 19. oktobra 2015
 
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.