Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015

Kazalo

Ob-3355/15, Stran 1979
Dom upokojencev Sežana objavlja na podlagi 35. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnine 
1. Predmet javne ponudbe je dvosobno stanovanje št. 6.E v drugem nadstropju stanovanjskega bloka v Sežani, Kidričeva ulica 3, v velikosti 60,15 m², stavba št. 289, vpisana v ZK vl. št. 1511/4, k.o. Sežana (2455), z ID 5738677. Za stanovanje je pridobljena energetska izkaznica št. 2015-256-241-19072 z dne 6. 5. 2015, veljavna do 5. 5. 2025.
2. Izklicna cena znaša 71.325 EUR.
3. Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Dom upokojencev Sežana, Ulica Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana, s pripisom: Dom upokojencev Sežana, prodaja stanovanja – ne odpiraj!
4. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od objave javne ponudbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Ponudba je pravočasna, če bo prispela v tajništvo zavoda s priporočeno pošiljko ali bo prinešena osebno v zapečateni pisemski ovojnici, najkasneje do 23. 11. 2015 do 9. ure.
5. Ponudniki morajo pred potekom roka za oddajo ponudb položiti varščino v višini 10 % izklicne cene. Varščino je potrebno nakazati na račun Doma upokojencev Sežana, št. 01100-6030268485. Ponudnikom, ki s ponudbami ne bodo uspeli, bo varščina vrnjena v roku 5 dni po preteku roka za zbiranje ponudb brez obresti.
6. Edini kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O najugodnejšem ponudniku bo odločala komisija za vodenje postopka javnega zbiranja ponudb.
7. Pogoji javne ponudbe:
– ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (ime, priimek, naslov, davčno številko, matično številko (oziroma EMŠO), številko transakcijskega računa in naziv ter naslov banke za vračilo vplačane varščine);
– fizične osebe morajo ponudbi priložiti kopijo osebne izkaznice ali
– pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi AJPES, zakoniti zastopniki ponudnika oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje ponudnika. Pravne osebe s sedežem izven Republike Slovenije morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva predložitve ponudbe;
– tuje pravne ali fizične osebe morajo ponudbi priložiti dokazila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji, kot jih za tujce določa zakon ali mednarodna pogodba;
– ponujeno ceno;
– dokazilo o plačilu varščine.
8. Nepremičnina se prodaja po načelu videno–kupljeno.
9. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. Rok za sklenitev prodajne pogodbe je 15 dni od poteka roka za predložitev ponudb. Uspeli ponudnik mora plačati celotno kupnino v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe. Rok in plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Položena varščina se všteje v kupnino. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se varščina ne vrača.
10. Dom upokojencev Sežana si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim izmed prijavljenih ponudnikov, oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti.
11. Stroške overitve pogodbe pri notarju, davek na promet nepremičnin plača prodajalec. Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec, ki nosi tudi vse nastale stroške.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 23. 11. 2015 ob 11. uri v sejni sobi Doma upokojencev Sežana, Ulica Ivana Turšiča 6, Sežana.
13. Podrobnejši podatki in informacije glede predmeta javne ponudbe so dostopni v Domu upokojencev Sežana, tel. 05/731-17-00. Ogled nepremičnine je možen po predhodni najavi na ta naslov.
Dom upokojencev Sežana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti