Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015

Kazalo

Št. 478-52/2015 Ob-3376/15, Stran 1982
Občina Lenart na podlagi 19. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14), 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in 2. točke 7. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011) in Programa nakupa in prodaje stvarnega premoženja Občine Lenart za leto 2015, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Lenart na seji dne 29. 1. 2015 objavlja
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnin 
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, tel. 02/729-13-10, faks 02/720-73-52, e-pošta: obcina@lenart.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine v lasti Občine Lenart:
1. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 712/1, ID znak 532-712/1-0, k.o. Lenart v Slov. goricah, površina zemljišča 878 m2.
2. Nezazidano stavbno zemljiše, parc. št. 712/5, ID znak 532-712/5-0, k.o. Lenart v Slov. goricah, površina zemljišča znaša 1.042 m2.
3. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 1297/2, ID znak 530-1297/2, k.o. Partinje, površina zemljišča znaša 1939 m2.
Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetnih nepremičnin:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje nove Občine Lenart v letu 2002 (Uradni list RS, št. 78/04),
– Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih prostorskih aktov za območje Občine Lenart (MUV, št. 20/10),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart (Uradni list RS, št. 56/92, 54/95, 91/02, 82/03, MUV, št. 4/08, 31/08, 16/09, 2/11, 4/11),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 2/01 in 74/04, MUV, št. 24/05, 35/07, 9/10, 8/11 in 5/14).
Izklicna cena nepremičnine pod točko A skupaj z 22 % DDV znaša 17.560,00 EUR.
Izklicna cena nepremičnine pod točko B skupaj z 22 % DDV znaša 20.840,00 EUR.
Izklicna cena nepremičnine pod točko C skupaj z 22 % DDV znaša 43.920,00 EUR.
V ceni predmetnih nepremičnin ni zajet komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, se prodajajo kot zaključena celota.
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno–kupljeno«.
3. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe.
Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene za nepremičnine na transakcijski račun Občine Lenart: 01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije, obvezni sklic na številko:
Pod točko A: 00 712/1
Pod točko B: 00 712/5
Pod točko C: 00 1297/2.
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.
4. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 15 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto.
Po plačilo kupnine v celoti kupec lahko vpiše spremembo lastninske pravice v zemljiško knjigo.
V. Drugi pogoji
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, si Občina Lenart obdrži neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo.
Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem območju je potrebno upoštevati smernice in projektne pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki so del veljavnega prostorsko-izvedbenega akta.
VI. Ponudba
1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklicne cene.
– Kopijo matične in davčne številke.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Če bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki.
2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
3. Občina Lenart lahko do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
4. Občina Lenart si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od prispelih ponudb.
VIII. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe, DDV ter stroške notarskih storitev plača kupec nepremičnin. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo, stroške postopka vpisa spremembe lastninske pravice v zemljiško knjigo nosi kupec.
4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Lenart.
IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, ali oddajo v glavni pisarni Občine Lenart najkasneje do 23. 11. 2015 do 8. ure v vložišče Občine Lenart. Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno:
Za nepremičnino pod točko A »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – A«.
Za nepremičnino pod točko B »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – B«.
Za nepremičnino pod točko C »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – C«.
Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek (naziv) ter svoj naslov.
Ponudbe, ki bodo na Občino Lenart prispele po roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.
Javno odpiranje ponudb bo dne, 23. 11. 2015, ob 9. uri, v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, soba št. 28, 2. nadstropje.
X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Lenart pri Brigiti Rojs, brigita.rojs@lenart.si, tel. 729-13-20, kjer lahko pridobijo tudi razpisno dokumentacijo.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Lenart: http://www.lenart.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo v glavni pisarni Občine Lenart.
Občina Lenart 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti