Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015

Kazalo

3332. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ljubljana, stran 9248.

  
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 85. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 10. seji dne 19. oktobra 2015 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Mestne občine Ljubljana 
1. člen 
V Statutu Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) se črtata 16. in 19. člen.
2. člen 
V 5. točki 18. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– določa izbirne lokalne javne službe ter obliko zagotavljanja in način opravljanja obveznih in izbirnih lokalnih javnih služb;«.
3. člen 
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Organi MOL zagotavljajo javnost dela z obveščanjem javnosti o svojem delu, z objavljanjem informacij javnega značaja, določenih z zakonom, na spletni strani MOL, z uradnim objavljanjem splošnih aktov MOL, z objavljanjem sklicev sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter gradiv za točke dnevnega reda teh sej, z neposrednim prenosom sej mestnega sveta, z omogočanjem navzočnosti občanov in predstavnikov javnih občil na sejah organov MOL in z omogočanjem sodelovanja občanov pri pripravi splošnih in drugih aktov MOL in na druge načine, ki jih določajo drugi predpisi MOL. Podrobneje lahko določi način zagotavljanja javnosti dela posameznega občinskega organa njegov poslovnik.«.
4. člen 
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen 
Organi MOL, njihova delovna telesa in sveti četrtnih skupnosti sprejemajo odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, kolikor zakon ne določa drugače, ter veljavno sklepajo, če je na seji navzoča večina njihovih članov.«.
5. člen 
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen 
Odgovornost za škodo, ki jo pri opravljanju svoje funkcije funkcionarji povzročijo namenoma ali iz hude malomarnosti, določa zakon.«.
6. člen 
Drugi odstavek 25. člena se črta.
7. člen 
V 27. členu se črtajo peta, osma in trinajsta alineja.
Dosedanji šesta in sedma alineja postaneta peta in šesta alineja. Dosedanje deveta do dvanajsta alineja postanejo sedma do deseta. Dosedanje štirinajsta do osemnajsta alineja postanejo enajsta do petnajsta alineja.
8. člen 
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen 
Mestni svet se konstituira na svoji prvi seji v skladu z zakonom in poslovnikom mestnega sveta.«.
9. člen 
V tretjem odstavku 30. člena se črta tretji stavek.
10. člen 
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»35. člen 
Nezdružljivost članstva v nadzornem odboru s funkcijami občinskih funkcionarjev, z delom v mestni upravi ter članstvom v organih četrtnih skupnosti in drugih organizacij ureja zakon.«.
11. člen 
V tretjem odstavku 36. člena se beseda »Izbiro« nadomesti z besedo »Imenovanje«.
12. člen 
Prvi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Razloge za razrešitev člana nadzornega odbora določa zakon.«.
13. člen 
Prvi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni program nadzora in predlog finančnega načrta.«.
14. člen 
Prvi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor na podlagi letnega programa nadzora sprejme poročilo o nadzoru in ga poda mestnemu svetu, županu in nadzorovani osebi, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu.«.
15. člen 
V 47. členu se v prvem in drugem odstavku besedi »nadzorstveni zapisnik« nadomestita z besedama »osnutek poročila« v ustreznem sklonu.
16. člen 
V 48. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Nadzorovana stranka mora v postopku predložitve dokumentacije nadzornemu odboru ravnati tako, da se varujejo osebni in tajni podatki ter poslovne skrivnosti, ki so opredeljeni z zakonom, drugim predpisom ter aktom mestnega sveta ali uporabnika proračunskih sredstev.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
17. člen 
Drugi stavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi: »Pri svojem delu je dolžan varovati osebne in tajne podatke ter poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljeni z zakonom, drugim predpisom ali akti mestnega sveta in uporabnikov proračunskih sredstev, ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.«.
18. člen 
V deveti alineji 51. člena se črta besedilo »pravnih poslih razpolaganja z nepremičnim premoženjem pod vrednostjo 2.000.000,00 eurov, o ostalih.«.
Za trinajsto alinejo se doda nova štirinajsta alineja, ki se glasi:
»– daje soglasje k poklicnemu opravljanju funkcije podžupana in o tem obvesti mestni svet,«.
Dosedanje štirinajsta do dvajseta alineja postanejo petnajsta do enaindvajseta alineja.
19. člen 
V prvem odstavku 53. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Če župan meni, da je kakšen splošni akt ali njegov del neustaven ali nezakonit in uveljavi svojo pravico do zadržanja objave, mora o tem pisno obvestiti mestni svet najkasneje v 8 dneh od njegovega sprejema, navesti razloge za zadržanje in predlagati mestnemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji.«.
V drugem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Če župan meni, da je odločitev mestnega sveta nezakonita ali v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom MOL in uveljavi svojo pravico do zadržanja izvajanja odločitve mestnega sveta, mora o tem pisno obvestiti mestni svet najkasneje v 8 dneh od njenega sprejema, navesti razloge za zadržanje in predlagati mestnemu svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji.«.
20. člen 
V drugem odstavku 57. člena se beseda »svet« nadomesti z besedama »predsednik sveta«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
21. člen 
Peti odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost članstva v svetu četrtne skupnosti s funkcijami funkcionarjev, članstvom v organih MOL in z delom v mestni upravi ureja zakon.«.
V šestem odstavku se doda nov četrti stavek, ki se glasi: »Glede konstituiranja sveta se smiselno uporabljajo določbe poslovnika mestnega sveta.«.
22. člen 
Za 58. členom se doda nov 58.a člen, ki se glasi:
»58.a člen 
Sveti posameznih četrtnih skupnosti MOL imajo naslednje število članov:
– 17 članov Svet Četrtne skupnosti Bežigrad,
– 17 članov Svet Četrtne skupnosti Center,
– 15 članov Svet Četrtne skupnosti Črnuče,
– 15 članov Svet Četrtne skupnosti Dravlje,
– 15 članov Svet Četrtne skupnosti Golovec,
– 15 članov Svet Četrtne skupnosti Jarše,
– 17 članov Svet Četrtne skupnosti Moste,
– 15 članov Svet Četrtne skupnosti Polje,
– 13 članov Svet Četrtne skupnosti Posavje,
– 15 članov Svet Četrtne skupnosti Rožnik,
– 15 članov Svet Četrtne skupnosti Rudnik,
– 13 članov Svet Četrtne skupnosti Sostro,
– 15 članov Svet Četrtne skupnosti Šentvid,
– 17 članov Svet Četrtne skupnosti Šiška,
– 13 članov Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora,
– 15 članov Svet Četrtne skupnosti Trnovo,
– 15 članov Svet Četrtne skupnosti Vič.«.
23. člen 
60.č člen se črta.
24. člen 
V 61. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Financiranje četrtne skupnosti ureja zakon. Sredstva, ki jih četrtna skupnost pridobi s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb ter s plačili za storitve, so namenjena za financiranje njenih nalog.«.
V sedmem odstavku se beseda »svet« nadomesti z besedama »predsednik sveta«.
25. člen 
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
»67. člen 
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja, imena ali sedeža MOL in oblikujejo mnenja,
– dajejo in obravnavajo pobude za ustanovitev ali ukinitev ožjih delov MOL oziroma za spremembo njihovih območij,
– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,
– dajejo predloge organom MOL v zvezi s pripravo planov razvoja MOL, gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja,
– obravnavajo in oblikujejo mnenja in stališča ter odločajo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, tem statutom ali odlokom MOL, ter o zadevah, za katere tako sklene mestni svet ali župan.
Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora občanov so organi MOL, v katere pristojnost spada posamezna zadeva, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog upoštevati. Če organ MOL meni, da jih ni mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti ter o tem obvestiti tudi mestni svet.«.
26. člen 
Drugi odstavek 72. člena se črta.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
27. člen 
80. člen se črta.
28. člen 
81. člen se spremeni tako, da se glasi:
»81. člen 
Proračun MOL sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Prejemki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe so zajeti v proračunu MOL.«.
29. člen 
V 82. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Pred obravnavo osnutka proračuna MOL se ta objavi za obdobje 30 dni na spletni strani MOL, kar župan javno objavi.«.
30. člen 
V 87. členu se prva alineja drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– zaključni račun proračuna MOL,«.
31. člen 
V 88. členu se pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo »ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani MOL.«.
32. člen 
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2005-75
Ljubljana, dne 19. oktobra 2015
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti