Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015

Kazalo

3321. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2015 II, stran 9239.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl US, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 14/10 – odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 104. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 7. redni seji dne 28. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2015 II 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2015 (Uradni list RS, št. 8/15) se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.994.146
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.009.581
70
DAVČNI PRIHODKI
2.377.696
700 Davki na dohodek in dobiček
1.946.151
703 Davki na premoženje
175.445
704 Domači davki na blago in storitve
256.000
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
631.885
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
449.835
711 Takse in pristojbine
3.700
712 Globe in druge denarne kazni
22.700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
46.500
714 Drugi nedavčni prihodki
109.150
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
335.000
721 Prihodki od prodaje zalog
5.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
330.000
73
PREJETE DONACIJE 
2.500
730 Prejete donacije iz domačih virov 
2.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.647.065
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
613.492
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.033.573
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
5.023.312
40
TEKOČI ODHODKI 
1.066.086
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
297.543
401 Prisp. delodajalca za soc. varnost
47.147
402 Izdatki za blago in storitve
699.246
409 Rezerve
22.150
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.078.562
410 Subvencije
104.622
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
684.500
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam 
89.901
413 Drugi tekoči domači transferi 
199.540
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.776.549
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
2.776.549
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
102.115
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
38.000
432 Investicijski transferji proračunskim uporabnikom
64.115
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–29.166
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–29.166
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII.-VIII.-XI.) 
29.166
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
663.914
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-24/2015
Dolenjske Toplice, dne 28. oktobra 2015
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti