Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015

Kazalo

3354. Uredba o dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, stran 9342.

  
Na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu 
1. člen 
V Uredbi o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14, 65/14 in 32/15) se v 5. členu v napovednem stavku besedilo »za naslednja ukrepa« nadomesti z besedilom »za naslednje ukrepe«, v 3. točki pika na koncu besedila nadomesti s podpičjem in doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. ukrep lV: finančna pomoč za nadomestilo škode ob poginu živali zaradi vraničnega prisada.«.
2. člen 
Za 11.c členom se dodajo nov 5. oddelek ter novi 11.č, 11.d in 11.e člen, ki se glasijo:
»5. Ukrep IV: finančna pomoč za nadomestilo škode ob poginu živali zaradi vraničnega prisada
11.č člen 
(predmet in namen podpore ter škodni dogodek) 
(1) Namen podpore je ohranitev ekonomske sposobnosti kmetov, da nadaljujejo živinorejsko proizvodnjo z namenom ohranjanja kmetijske dejavnosti in poseljenosti slovenskega podeželja.
(2) Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na žival za odpravo posledic škode ob poginu živali zaradi izbruha vraničnega prisada.
(3) Škodni dogodek iz prejšnjega odstavka je pogin živali zaradi izbruha vraničnega prisada (v nadaljnjem besedilu: škodni dogodek pri ukrepu IV).
11.d člen 
(pogoji za pridobitev sredstev) 
(1) Vlagatelj mora za pridobitev sredstev izpolnjevati naslednje pogoje:
1. kmetijsko gospodarstvo je na dan pogina živali vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
2. vlagatelju je poginila žival zaradi vraničnega prisada v letu 2015;
3. na dan škodnega dogodka pri ukrepu IV ima vlagatelj živali vpisane v registru živali;
4. vlagatelju je bila izdana odločba pristojnega organa o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje vraničnega prisada;
5. vlagatelj je v zvezi s škodnim dogodkom pri ukrepu IV vpisan v informacijski sistem za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali (EPI);
6. vlagatelju so bili izdani odvozni listi veterinarsko higienske službe za poginule živali;
7. vlagatelju je bila izdana odločba o ukinitvi vseh ukrepov, ki so bili uvedeni zaradi vraničnega prisada.
(2) Podpora se lahko uveljavlja največ do števila živali iz 2. točke prejšnjega odstavka, ki so na posameznem kmetijskem gospodarstvu poginile zaradi okužbe z vraničnim prisadom in so navedene v odločbi o ukinitvi vseh ukrepov, ki so bili uvedeni zaradi vraničnega prisada.
11.e člen 
(finančne določbe) 
(1) Sredstva se dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Finančna pomoč znaša:
– 900,00 eura na poginulo kravo,
– 950,00 eura na poginulo telico, starejšo od dveh let,
– 1.100,00 eura na poginulega bika, starejšega od dveh let,
– 800,00 eura za poginulo goved, staro od enega do dveh let,
– 480,00 eura na poginulo goved, staro od 6 mesecev do enega leta,
– 250,00 eura na poginulo tele, staro do 6 mesecev.«.
(3) Za podporo zaradi škode, ki je nastala zaradi škodnega dogodka pri ukrepu IV, se zagotovijo sredstva v višini 13.000 eurov v letu 2016 iz razpoložljivih sredstev za ukrepe ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu.
(4) Isti upravičenec lahko pridobi podporo po tem ukrepu le enkrat v treh letih.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-46/2015
Ljubljana, dne 5. novembra 2015
EVA 2015-2330-0126
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti