Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015

Kazalo

3325. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje, stran 9243.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 5. in 8. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) ter 72. in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 12. redni seji dne 22. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje (Uradni list RS, št. 63/14) se za 10. členom doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen 
(pravica do povračil stroškov članov sveta) 
(1) Član sveta javnega zavoda je upravičen do povračila potnih stroškov za prihod na sejo sveta, in sicer v skladu s predpisi, ki veljajo za povračilo potnih stroškov zaposlenim v državnih organih oziroma samoupravnih lokalnih skupnostih.
(2) Član sveta je upravičen tudi do sejnine, in sicer v višini 75% sejnine, ki jo določa uredba, ki ureja sejnine v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je država.
(3) Ne glede na navedeno skupni znesek, ki se lahko izplača za povračilo potnih stroškov in sejnin, ne sme preseči zneska, določenega v finančnem načrtu javnega zavoda.«.
2. člen 
V tretjem odstavku 11. člena se v šesti alinei beseda »ustanovitelja« nadomesti z besedo »župana«.
3. člen 
V prvem odstavku 20. člena se v drugi alinei beseda »ustanovitelja« nadomesti z besedo »župana«.
4. člen 
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen 
(presežek prihodkov nad odhodki) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, zmanjšan za znesek z letnim planom odobrenih investicij in investicijskega vzdrževanja ter nakup opreme za opravljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti, ki jih odobri svet zavoda in za znesek sredstev za plačilo dodatne delovne uspešnosti v skladu z zakonom, mora zavod vplačati v proračun Občine Kočevje.
(2) Svet zavoda vsako leto po sprejemu zaključnega računa za preteklo leto in v skladu s finančnim načrtom za tekoče leto ugotovi višino sredstev iz prejšnjega odstavka, ki jih mora zavod prenesti na ustanovitelja najkasneje do 30. aprila tekočega leta.«.
5. člen 
V 28. členu se šesta alinea črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
6. člen
Zavod mora statut zavoda in druge akte uskladiti s tem odlokom najkasneje v roku dveh mesecev po njegovi uveljavitvi.
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2012-3312-15
Kočevje, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti