Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

982. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1-UPB1)
983. Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZJSRS-UPB1)
984. Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (uradno prečiščeno besedilo) (ZOUTI-UPB1)
985. Zakon o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb (ZPNOVS)
986. Zakon o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. (ZPPJPSZ)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

987. Uredba o financiranju in sofinanciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva za leto 2003
988. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Osilnica
989. Uredba o višini stroškov na področju meroslovja
990. Uredba o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije

Odloki

991. Odlok o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe za gospodarjenje z vodami, d.o.o., v javni zavod "Inštitut za vode Republike Slovenije"

Sklepi

992. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije

MINISTRSTVA

993. Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin
994. Pravilnik o poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh
995. Pravilnik o verifikaciji in vodenju registra učnih mest ter o izbrisu iz registra
996. Pravilnik o kakovosti izdelkov iz žit
997. Pravilnik o kakovosti pekovskih izdelkov
998. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjernej (2000-2009)
999. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lešje (1999-2008)
1000. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote v Južno Pohorje (2000-2009)
1001. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trebnje I (2001-2010)
1002. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zgornje Dravsko polje (2000-2009)
1003. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Stari trg (2001-2010)
1004. Sklep o javni razgrnitvi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zahodno Goričko (2001-2010)
1005. Sklep o javni razgrnitvi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Čemšenik-Kolovrat (2001-2010)
1006. Pravilnik o spremembah pravilnika o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici
1007. Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva
1008. Pravilnik o zagotavljanju pravne pomoči policistom v zvezi z opravljanjem uradnih nalog in posameznikom v zvezi z dano pomočjo policiji
1009. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu obdobij v devetletni osnovni šoli
1010. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih v poklicnih in strokovnih šolah
1011. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu
1012. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec februar 2003

USTAVNO SODIŠČE

1013. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sklep vrhovnega sodišča št. II Ips 537/2001 in o zavrženju ustavne pritožbe zoper sodbo višjega sodišča v Kopru št. I Cp 686/2000
1014. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 860/99
1015. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo vrhovnega sodišča št. I Ips 251/97 z dne 6. 4. 2000

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1016. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za februar 2003

OBČINE

Bistrica ob Sotli

1017. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Bistrica ob Sotli za leto 2003
1018. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2003
1019. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Bloke

1020. Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2003
1021. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Bloke

Brežice

1022. Sklep o ceni storitev "Pomoč na domu" in "Osebna pomoč"

Dobrna

1023. Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Dobrna
1024. Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih ter padavinskih voda na območju Občine Dobrna
1025. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodelitvi subvencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna
1026. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini Dobrna
1027. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Dobrna
1028. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodelitvi subvencij za ohranjanje in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Občini Dobrna

Dol pri Ljubljani

1029. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinskega urada občine Dol pri Ljubljani

Gorenja vas-Poljane

1030. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986-2000 za območje Občine Gorenja vas - Poljane (skrajšano PSDPOGVP)

Gornja Radgona

1031. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1032. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Gornja Radgona v letu 2003
1033. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Gornja Radgona
1034. Sklep o skupni ceni storitve pomoč družini na domu
1035. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Gornja Radgona za leto 2003
1036. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Gornja Radgona
1037. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Gornja Radgona
1038. Pravilnik o spremembah pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona

Grosuplje

1039. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2003 in 2004

Majšperk

1040. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2003
1041. Sklep o imenovanju uredniškega odbora za občinsko glasilo "Majšperčan - glasilo Občine Majšperk"
1042. Sklep o povišanju cen programa vrtca Majšperk

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

14. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o čezmejnem policijskem sodelovanju (BHRPS)
15. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BALPCZ)

Vlada Republike Slovenije

16. Uredba o ratifikaciji 23. in 24. spremembe Pariškega memoranduma o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe
17. Uredba o ratifikaciji Protokola k Evropskemu sporazumu o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na drugi strani o ugotavljanju skladnosti in prevzemanju industrijskih izdelkov (PECA)
18. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o vzajemnem priznavanju vozniških dovoljenj pri njihovi zamenjavi

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti