Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003

Kazalo

993. Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin, stran 3235.

Na podlagi 93. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo postopki za pripravo:
– premoženjskih bilanc posrednih uporabnikov proračuna,
– premoženjskih bilanc neposrednih uporabnikov proračuna,
– premoženjske bilance Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
– premoženjske bilance Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– premoženjskih bilanc občin,
– premoženjske bilance države ter
– konsolidirane premoženjske bilance države in občin.
Premoženjske bilance iz prejšnjega odstavka se pripravijo v skladu z določbami tega pravilnika na obrazcih in po metodologijah, ki so sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Podlaga za sestavo premoženjskih bilanc iz prejšnjega člena so bilance stanja, sestavljene v skladu z določbami pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 in 21/03). Pri izkazovanju posameznih podatkov v premoženjski bilanci upoštevajo zavezanci tudi določbe tega pravilnika.
3. člen
Z izrazom “proračun” so v tem pravilniku mišljeni podatki, ki se zagotavljajo v poslovnih knjigah proračuna države oziroma občine.
4. člen
V premoženjskih bilancah posrednih in neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, ožjih delov občin in občine se ločeno izkažejo terjatve in obveznosti do državnega proračuna, posrednih in neposrednih uporabnikov državnega proračuna, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter do posrednih in neposrednih uporabnikov drugih občinskih proračunov, ožjih delov drugih lokalnih skupnosti oziroma občin in drugih občinskih proračunov.
V premoženjskih bilancah posrednih in neposrednih uporabnikov državnega proračuna, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter države se ločeno izkažejo terjatve in obveznosti do proračunov občin, posrednih in neposrednih uporabnikov občinskih proračunov ter ožjih delov občin.
PREMOŽENJSKE BILANCE POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA
5. člen
Posredni uporabnik proračuna sestavi premoženjsko bilanco na obrazcu “Premoženjska bilanca posrednega uporabnika proračuna”, ki je priloga tega pravilnika (priloga 1). V stolpec 4 se vpišejo podatki za tekoče leto, v stolpec 5 pa se vpišejo podatki iz stolpca 4 predhodnega leta.
Podatki se za tekoče in predhodno leto vpisujejo v obrazec “Premoženjska bilanca posrednega uporabnika proračuna” v skladu z metodologijo za izpolnitev obrazca premoženjska bilanca posrednega uporabnika proračuna, ki je priloga tega pravilnika (priloga 2).
Posredni uporabniki občinskega proračuna
6. člen
Terjatve in obveznosti med posrednim uporabnikom občinskega proračuna ter občinskim proračunom, neposrednimi uporabniki občinskega proračuna, ožjimi deli občine in drugimi posrednimi uporabniki občinskega proračuna, razen obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, se ob sestavi premoženjske bilance medsebojno pobotajo, za razliko med obveznostmi in terjatvami pa posredni uporabnik občinskega proračuna v svoji premoženjski bilanci zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
Posredni uporabnik občinskega proračuna ob sestavi premoženjske bilance medsebojno pobota tudi pasivne kratkoročne časovne razmejitve in aktivne kratkoročne časovne razmejitve razen zneska vrednostnic, za razliko pa zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
Ob sestavi premoženjske bilance javnega sklada, ki ga je ustanovila občina, se medsebojno pobotajo tudi neplačani odhodki in prihodki, za razliko pa se zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
Javni sklad iz prejšnjega odstavka, ki ima med obveznostmi do virov sredstev, oblikovan tudi splošni sklad ali sklad namenskega premoženja, za razlike, ugotovljene po določbah prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, zmanjša ali poveča obveznost za sredstva prejeta v upravljanje. Če pa je znesek, za katerega bi moral zmanjšati obveznost za sredstva prejeta v upravljanje, večji od zneska te obveznosti, zmanjša za znesek, ki presega obveznost, najprej splošni sklad, za preostali del presežka pa sklad namenskega premoženja v javnih skladih.
Javni zavod, ki ima med obveznostmi do virov sredstev oblikovan sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za razlike, ugotovljene po določbah prvega in drugega odstavka tega člena, zmanjša ali poveča ta sklad.
Posredni uporabniki državnega proračuna
7. člen
Terjatve in obveznosti med posrednim uporabnikom državnega proračuna ter državnim proračunom, neposrednimi uporabniki državnega proračuna in drugimi posrednimi uporabniki državnega proračuna, razen obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, se ob sestavi premoženjske bilance medsebojno pobotajo, za razliko med obveznostmi in terjatvami pa posredni uporabnik državnega proračuna v svoji premoženjski bilanci zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
Posredni uporabnik državnega proračuna ob sestavi premoženjske bilance medsebojno pobota tudi pasivne kratkoročne časovne razmejitve in aktivne kratkoročne časovne razmejitve razen zneska vrednostnic, za razliko pa zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
Ob sestavi premoženjske bilance javnega sklada, ki ga je ustanovila država, se medsebojno pobotajo tudi neplačani odhodki in prihodki, za razliko pa se zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
Javni sklad iz prejšnjega odstavka, ki ima med obveznostmi do virov sredstev, oblikovan tudi splošni sklad ali sklad namenskega premoženja, za razlike, ugotovljene po določbah prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, zmanjša ali poveča obveznost za sredstva prejeta v upravljanje. Če pa je znesek, za katerega bi moral zmanjšati obveznost za sredstva prejeta v upravljanje, večji od zneska te obveznosti, zmanjša za znesek, ki presega obveznost, najprej splošni sklad, za preostali del presežka pa sklad namenskega premoženja v javnih skladih.
Javni zavod, ki ima med obveznostmi do virov sredstev oblikovan sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za razlike, ugotovljene po določbah prvega in drugega odstavka tega člena, zmanjša ali poveča ta sklad.
PREMOŽENJSKE BILANCE NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA
8. člen
Neposredni uporabnik proračuna sestavi premoženjsko bilanco na obrazcu “Premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna”, ki je priloga tega pravilnika (priloga 3). V stolpec 4 se vpišejo podatki za tekoče leto, v stolpec 5 pa se vpišejo podatki iz stolpca 4 predhodnega leta.
Podatki se za tekoče in predhodno leto vpisujejo v obrazec “Premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna” v skladu z metodologijo za izpolnitev obrazca premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna, ki je priloga tega pravilnika (priloga 4).
Ne glede na prvi odstavek tega člena, se za upravne enote in sodnike za prekrške predloži le zbirna premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna.
Neposredni uporabnik občinskega proračuna
9. člen
Terjatve in obveznosti med neposrednim uporabnikom občinskega proračuna ter občinskim proračunom, posrednimi uporabniki občinskega proračuna, ožjimi deli občine in drugimi neposrednimi uporabniki občinskega proračuna, razen terjatev in obveznosti za sredstva, dana oziroma prejeta v upravljanje, se ob sestavi premoženjske bilance medsebojno pobotajo, za razliko med obveznostmi in terjatvami pa neposredni uporabnik občinskega proračuna v svoji premoženjski bilanci zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
Neposredni uporabnik občinskega proračuna ob sestavi premoženjske bilance medsebojno pobota tudi pasivne kratkoročne časovne razmejitve in aktivne kratkoročne časovne razmejitve razen zneska vrednostnic, za razliko pa zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
Ob sestavi premoženjske bilance neposrednega uporabnika občinskega proračuna se medsebojno pobotajo tudi neplačani odhodki in prihodki, za razliko pa se zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
Neposredni uporabnik občinskega proračuna, ki ima med obveznostmi do virov sredstev oblikovan tudi splošni sklad, za razliko, ugotovljeno po določbah prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje. Če pa je razlika za katero bi moral zmanjšati obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje, večja od zneska te obveznosti, zmanjša za preostali del razlike splošni sklad.
Neposredni uporabnik državnega proračuna
10. člen
Terjatve in obveznosti med neposrednim uporabnikom državnega proračuna ter državnim proračunom, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenje, posrednimi uporabniki državnega proračuna in drugimi neposrednimi uporabniki državnega proračuna, katerih premoženje se vključuje v premoženjsko bilanco države, razen terjatev in obveznosti za sredstva, dana oziroma prejeta v upravljanje, se ob sestavi premoženjske bilance medsebojno pobotajo, za razliko med obveznostmi in terjatvami pa neposredni uporabnik državnega proračuna v svoji premoženjski bilanci zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
Neposredni uporabnik državnega proračuna ob sestavi premoženjske bilance medsebojno pobota tudi pasivne kratkoročne časovne razmejitve in aktivne kratkoročne časovne razmejitve razen zneska vrednostnic, za razliko pa zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
Ob sestavi premoženjske bilance neposrednega uporabnika državnega proračuna se medsebojno pobotajo tudi neplačani odhodki in prihodki, za razliko pa se zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
Neposredni uporabnik državnega proračuna, ki ima med obveznostmi do virov sredstev oblikovan tudi splošni sklad, za razliko, ugotovljeno po določbah prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje, če pa je razlika, za katero bi moral zmanjšati obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje, večja od zneska te obveznosti, zmanjša za preostali del razlike splošni sklad.
PREMOŽENJSKE BILANCE OŽJIH DELOV OBČIN
11. člen
Ožji deli lokalnih skupnosti oziroma občin se štejejo med neposredne uporabnike občinskih proračunov.
Ožji del občine sestavi premoženjsko bilanco na obrazcu “Premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna”, ki je priloga tega pravilnika (priloga 3).
Podatki se za tekoče in predhodno leto vpisujejo v obrazec “Premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna” v skladu z metodologijo za izpolnitev obrazca premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna, ki je priloga tega pravilnika (priloga 4).
Glede izkazovanja posameznih postavk v premoženjski bilanci ožjega dela občine se uporabljajo določbe 9. člena tega pravilnika.
PREMOŽENJSKA BILANCA ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE IN ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
12. člen
Zavoda sestavita premoženjski bilanci na obrazcu “Premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna”, ki je priloga tega pravilnika (priloga 3).
Podatki se za tekoče in predhodno leto vpisujejo v obrazec “Premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna” v skladu z metodologijo za izpolnitev obrazca premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna, ki je priloga tega pravilnika (priloga 4).
Glede izkazovanja posameznih postavk v premoženjski bilanci zavoda se uporabljajo določbe 10. člena tega pravilnika.
PREMOŽENJSKE BILANCE OBČIN
13. člen
Občina sestavi premoženjsko bilanco na obrazcu “Premoženjska bilanca občine”, ki je priloga tega pravilnika (priloga 5).
Podatki se za tekoče in predhodno leto vpisujejo v obrazec “Premoženjska bilanca občine” v skladu z metodologijo za izpolnitev obrazca premoženjska bilanca občine, ki je priloga tega pravilnika (priloga 6) ter določbami 14. in 15. člena tega pravilnika.
14. člen
Pred sestavo premoženjske bilance občine se obveznosti in terjatve med občinskim proračunom ter posrednimi uporabniki občinskega proračuna, ožjimi deli občine ustanoviteljice in neposrednimi uporabniki občinskega proračuna, razen terjatev za sredstva, dana v upravljanje, medsebojno pobotajo, za razliko med obveznostmi in terjatvami pa se zmanjša ali poveča splošni sklad.
Medsebojno se pobotajo tudi v proračunu občine izkazane pasivne kratkoročne časovne razmejitve in aktivne kratkoročne časovne razmejitve razen zneska vrednostnic ter neplačani prihodki in odhodki, za razliko pa se zmanjša ali poveča splošni sklad.
15. člen
Premoženjska bilanca občine se sestavi kot zbirna bilanca iz podatkov, ugotovljenih v skladu z določbami prejšnjega člena, ter podatkov, izkazanih v premoženjskih bilancah neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, ožjih delov občine in posrednih uporabnikov občinskega proračuna.
Pred vključitvijo podatkov iz premoženjskih bilanc neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, ožjih delov občine ter posrednih uporabnikov občinskega proračuna, v premoženjsko bilanco občine, se pobotajo terjatve in obveznosti iz naslova sredstev, danih oziroma prejetih v upravljanje, razen terjatev za sredstva, dana v upravljanje javnim podjetjem, izkazanih v občinskem proračunu in premoženjskih bilancah, ki se vključujejo v premoženjsko bilanco občine.
Pred vključitvijo podatkov iz premoženjskih bilanc neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, ožjih delov občine ter posrednih uporabnikov občinskega proračuna, v premoženjsko bilanco občine, se pobotajo tudi zneski naložb v namensko premoženje, preneseno javnim skladom oziroma zneski naložb v premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti, z zneski skladov premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, izkazani v občinskem proračunu in premoženjskih bilancah posrednih in neposrednih uporabnikov, ki se vključujejo v premoženjsko bilanco občine.
Za razliko ugotovljeno po drugem in tretjem odstavku tega člena se zmanjša ali poveča splošni sklad občine.
PREMOŽENJSKA BILANCA DRŽAVE
16. člen
Premoženjska bilanca države se sestavi na obrazcu “Premoženjska bilanca države “, ki je priloga tega pravilnika (priloga 7).
Podatki se za tekoče in predhodno leto vpisujejo v obrazec “Premoženjska bilanca države” v skladu z metodologijo za izpolnitev obrazca premoženjska bilanca države, ki je priloga tega pravilnika (priloga 8) ter določbami 17. in 18. člena tega pravilnika.
17. člen
Pred sestavo premoženjske bilance države se terjatve in obveznosti med državnim proračunom ter posrednimi uporabniki državnega proračuna, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in neposrednimi uporabniki državnega proračuna, razen terjatev za sredstva dana v upravljanje, medsebojno pobotajo, za razliko med obveznostmi in terjatvami pa se zmanjša ali poveča splošni sklad.
Medsebojno se pobotajo tudi v državnem proračunu izkazane pasivne kratkoročne časovne razmejitve in aktivne kratkoročne časovne razmejitve razen zneska vrednotnic ter neplačani prihodki in odhodki, za razliko pa se zmanjša ali poveča splošni sklad.
18. člen
Premoženjska bilanca države se sestavi kot zbirna bilanca iz podatkov, ugotovljenih v skladu z določbami prejšnjega člena, ter podatkov, izkazanih v premoženjskih bilancah neposrednih uporabnikov državnega proračuna, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenje in posrednih uporabnikov državnega proračuna.
Pred vključitvijo podatkov iz premoženjskih bilanc neposrednih uporabnikov državnega proračuna, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenje in posrednih uporabnikov državnega proračuna v premoženjsko bilanco države se pobotajo terjatve in obveznosti iz naslova sredstev, danih oziroma prejetih v upravljanje, razen terjatev za sredstva, dana v upravljanje javnim podjetjem, izkazanih v državnem proračunu in premoženjskih bilancah, ki se vključujejo v premoženjsko bilanco države.
Pred vključitvijo podatkov iz premoženjskih bilanc neposrednih ter posrednih uporabnikov državnega proračuna v premoženjsko bilanco države, se pobotajo tudi zneski naložb v namensko premoženje, preneseno javnim skladom oziroma zneski naložb v premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti, z zneski skladov premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, izkazani v državnem proračunu in premoženjskih bilancah posrednih in neposrednih uporabnikov, ki se vključujejo v premoženjsko bilanco države.
Za razliko ugotovljeno po drugem in tretjem odstavku tega člena se zmanjša ali poveča splošni sklad države.
KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA DRŽAVE IN OBČIN
19. člen
Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin se sestavi na obrazcu “Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin“, ki je priloga tega pravilnika (priloga 9).
Podatki se za tekoče in predhodno leto vpisujejo v obrazec “Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin” v skladu z metodologijo za izpolnitev obrazca konsolidirana premoženjska bilanca države in občin, ki je priloga tega pravilnika (priloga 10) ter določbami 20. člena tega pravilnika.
20. člen
Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin se sestavi kot zbirna bilanca iz podatkov premoženjskih bilanc države in občin.
Pred sestavo konsolidirane premoženjske bilance države in občin se terjatve in obveznosti med občinami in državo, izkazane v premoženjskih bilancah države in občin, medsebojno pobotajo, razlika pa se izkaže kot zmanjšanje oziroma povečanje splošnega sklada države.
POJASNILA K PREMOŽENJSKIM BILANCAM
21. člen
Posredni in neposredni uporabniki proračuna, ožji deli občin, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenje v prilogi k obrazcu premoženjske bilance, ki jo pošljejo Ministrstvu za finance oziroma občinskemu organu, pristojnemu za finance, navedejo podatke o postavkah iz bilanc stanja, ki so jih v skladu z določbami tega pravilnika pred sestavitvijo premoženjske bilance medsebojno pobotali, ter podatke, ki so jih upoštevali pri zmanjšanju ali povečanju obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, oziroma splošnega sklada.
Posredni in neposredni uporabniki občinskega in državnega proračuna, ožji deli občin, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije priložijo k premoženjski bilanci tudi obrazložitev pomembnejših sprememb stanja naložb v opredmetena osnovna sredstva ter finančne naložbe v letu za katero sestavljajo premoženjsko bilanco.
Obrazložitve iz prejšnjega odstavka tega pravilnika predložijo le tisti proračunski uporabniki, katerih vrednost naložb v opredmetena osnovna sredstva oziroma finančne naložbe se je povečala ali zmanjšala za več kot 50 milijonov tolarjev.
Pri morebitni neusklajenosti evidenc pri obveznostih za sredstva prejeta v upravljanje, morajo posredni uporabniki proračuna navesti tudi vzroke neusklajenosti.
Organ pristojen za sestavo premoženjske bilance občine oziroma države ter konsolidirane premoženjske bilance države in občin, pripravi povzetek pojasnil, na podlagi pojasnil iz tega člena.
PREDLAGANJE PREMOŽENJSKIH BILANC
22. člen
Občine predložijo Ministrstvu za finance svoje premoženjske bilance do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto. Roki za predlaganje drugih premoženjskih bilanc so določeni v 93. členu zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02).
23. člen
Javna podjetja, ki so jih ustanovile občine, pošljejo do 31. marca tekočega leta za preteklo leto podbilanco sredstev in obveznosti do virov sredstev v upravljanju, določeno v SRS 35.44., organu občinske uprave pristojnemu za finance, javna podjetja, ki jih je ustanovila država, pa Ministrstvu za finance.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Premoženjske bilance tistih posrednih uporabnikov proračunov, katerih premoženje je predmet delitvene bilance občin, ki so nastale z delitvijo prejšnje občine in še niso sprejele delitvene bilance, se vključijo v premoženjsko bilanco občine, na območju katere ima posredni uporabnik proračuna sedež.
Občina iz prejšnjega odstavka mora o vključitvi premoženjske bilance posrednega uporabnika proračuna v svojo premoženjsko bilanco obvestiti ostale občine upravičenke iz delitvene bilance in jim poslati kopije premoženjske bilance posrednega uporabnika proračuna.
25. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 5. člena in prvega odstavka 8. člena tega pravilnika, se v stolpec 5 obrazcev za leto 2002, ki jih navedeni členi pravilnika obravnavajo, vpišejo podatki iz obrazcev za leto 2001 vsebinsko prilagojeni podatkom, ki se izkazujejo v stolpcu 4.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odredba o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS, št. 22/01 in 25/02).
27. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se že za pripravo konsolidirane premoženjske bilance države in občin za leto 2002.
Št. 49059/03
Ljubljana, dne 24. februarja 2003.
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance
Priloga 2


        METODOLOGIJA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA
         PREMOŽENJSKA BILANCA POSREDNEGA
           UPORABNIKA PRORAČUNA


1. Vpiše se znesek sedanje vrednosti neopredmetenih dolgoročnih
sredstev (AOP 101-102).

2. Vpiše se znesek nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih
sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 00, v skladu z
določbami 3. člena pravilnika o enotnem kontnem načrtu za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(Uradni list RS, št. 54/02 in 117/02 ; v nadaljevanju: pravilnik
o EKN).

3. Vpiše se znesek popravka nabavne vrednosti neopredmetenih
dolgoročnih sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 01, v
skladu z določbami 4. člena pravilnika o EKN.

4. Vpiše se znesek sedanje vrednosti nepremičnin (AOP 104-105).

5. Vpiše se znesek nabavne vrednosti nepremičnin, ki se
izkazujejo na kontih skupine 02, v skladu z določbami 5. člena
pravilnika o EKN.

6. Vpiše se znesek popravka nabavne vrednosti nepremičnin, ki se
izkazujejo na kontih skupine 03, v skladu z določbami 6. člena
pravilnika o EKN.

7. Vpiše se znesek sedanje vrednosti opreme in drugih
opredmetenih osnovnih sredstev (AOP 107-108).

8. Vpiše se znesek nabavne vrednosti opreme in drugih
opredmetenih osnovnih sredstev , ki se izkazujejo na kontih
skupine 04, v skladu z določbami 7. člena pravilnika o EKN.

9. Vpiše se znesek popravka nabavne vrednosti opreme in drugih
opredmetenih osnovnih sredstev, ki se izkazujejo na kontih
skupine 05, v skladu z določbami 8. člena pravilnika o EKN.

10. Vpiše se znesek vrednosti zalog, ki se izkazujejo na kontih
skupin 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 in 37, v skladu z določbami 33.
do 39.a člena pravilnika o EKN.

11. Vpiše se znesek vrednosti dolgoročnih kapitalskih naložb, ki
se izkazujejo na kontih skupine 06, v skladu z določbami 9. člena
pravilnika o EKN.

12. Vpiše se znesek dolgoročno danih posojil in depozitov, ki se
izkazujejo na kontih skupine 07, v skladu z določbami 10. člena
pravilnika o EKN, razen posojil iz prvega odstavka 6. člena
oziroma prvega odstavka 7. člena pravilnika o pripravi
konsolidirane premoženjske bilance države in občin (v
nadaljevanju: pravilnik o PB ).

13. Vpiše se znesek dolgoročnih terjatev iz poslovanja, ki se
izkazujejo na kontih skupine 08, v skladu z določbami 11. člena
pravilnika o EKN, razen tistih iz prvega odstavka 6. člena
oziroma prvega odstavka 7. člena pravilnika o PB.

14. Vpiše se znesek denarnih sredstev, ki se izkazujejo na kontih
skupin 10 in 11, v skladu z določbami 13. in 14. člena pravilnika
o EKN.

15. Vpiše se znesek kratkoročnih terjatev, ki se izkazujejo na
kontih skupin 12, 13, 15, 16 in 17, v skladu z določbami 15.,
16., 18., 19. in 20. člena pravilnika o EKN ter znesek
vrednostnic, ki se izkazujejo v okviru skupine 19 v skladu z
določbami prvega odstavka 22. člena pravilnika o EKN.

16. Vpiše se znesek terjatev iz prvega oziroma drugega odstavka
4. člena pravilnika o PB, ki se izkazujejo na kontih skupin 07,
08 in 14.

17. Vpiše se seštevek zneskov izkazanih pod AOP številkami: 100,
103, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114 in 115.

18. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki se
izkazujejo na kontih skupine 90, v skladu z določbami 61. člena
pravilnika o EKN, zmanjšan za znesek ugotovljen v skladu s
četrtim odstavkom 6. člena oziroma četrtim odstavkom 7. člena
pravilnika o PB. V tej zaporedni številki se lahko pojavi podatek
le pri javnih skladih.

19. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki se
izkazujejo na kontih skupine 94, v skladu z določbami 65. člena
pravilnika o EKN, zmanjšan ali povečan za razliko, ugotovljeno v
skladu s četrtim in petim odstavkom 6. oziroma 7. člena
pravilnika o PB.

20. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki se
izkazujejo na kontih skupine 98, v skladu z določbami 68. člena
pravilnika o EKN, zmanjšan ali povečan za razlike ugotovljene v
skladu s 6. oziroma 7. členom pravilnika o PB. Tako ugotovljeni
znesek se poveča za zneske obveznosti do virov sredstev , ki jih
posredni uporabnik proračuna izkazuje na kontih skupin 92 in 93.

21. Pod to zaporedno številko izkažejo podatek le javni skladi,
in sicer znesek rezervacij, oblikovanih za kreditna tveganja na
kontih skupine 91, v skladu z določbami 62. člena pravilnika o
EKN.

22. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki se
izkazujejo na kontih skupine 96, v skladu z določbami 66. člena
pravilnika o EKN, razen prejetih posojil iz prvega odstavka 6.
člena oziroma prvega odstavka 7. člena pravilnika o PB.

23. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki se
izkazujejo na kontih skupine 97, v skladu z določbami 67. člena
pravilnika o EKN, razen obveznosti iz prvega odstavka 6. člena
oziroma prvega odstavka 7. člena pravilnika o PB.

24. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki se
izkazujejo na kontih skupin 20, 21, 22, 23, 25 in 26, v skladu z
določbami 23., 24., 25., 26., 28. in 29. člena pravilnika o EKN.

25. Vpiše se znesek obveznosti iz prvega oziroma drugega odstavka
4. člena pravilnika o PB, ki se izkazujejo na kontih skupin 24,
96 in 97.

26. Vpiše se seštevek zneskov izkazanih pod AOP številkami: 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123 in 124.

Priloga 4


        METODOLOGIJA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA
        PREMOŽENJSKA BILANCA NEPOSREDNEGA
           UPORABNIKA PRORAČUNA


1. Vpiše se znesek sedanje vrednosti neopredmetenih dolgoročnih
sredstev (AOP 151-152).

2. Vpiše se znesek nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih
sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 00, v skladu z
določbami 3. člena pravilnika o enotnem kontnem načrtu za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(Uradni list RS, št. 54/02 in 117/02; v nadaljevanju: pravilnik o
EKN).

3. Vpiše se znesek popravka nabavne vrednosti neopredmetenih
dolgoročnih sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 01, v
skladu z določbami 4. člena pravilnika o EKN.

4. Vpiše se znesek sedanje vrednosti nepremičnin (AOP 154-155).

5. Vpiše se znesek nabavne vrednosti nepremičnin, ki se
izkazujejo na kontih skupine 02, v skladu z določbami 5. člena
pravilnika o EKN.

6. Vpiše se znesek popravka nabavne vrednosti nepremičnin, ki se
izkazujejo na kontih skupine 03, v skladu z določbami 6. člena
pravilnika o EKN.

7. Vpiše se znesek sedanje vrednosti opreme in drugih
opredmetenih osnovnih sredstev (AOP 157-158).

8. Vpiše se znesek nabavne vrednosti opreme in drugih
opredmetenih osnovnih sredstev , ki se izkazujejo na kontih
skupine 04, v skladu z določbami 7. člena pravilnika o EKN.

9. Vpiše se znesek popravka nabavne vrednosti opreme in drugih
opredmetenih osnovnih sredstev, ki se izkazujejo na kontih
skupine 05, v skladu z določbami 8. člena pravilnika o EKN.

10. Vpiše se znesek terjatev za sredstva dana v upravljanje (AOP
160+161+162+163).

11. Vpiše se znesek terjatev za sredstva dana v upravljanje
posrednim in neposrednim uporabnikom državnega proračuna, ki se
izkazujejo na kontih skupine 09, v skladu z določbami 12. člena
pravilnika o EKN.

12. Vpiše se znesek terjatev za sredstva dana v upravljanje
posrednim in neposrednim uporabnikom občinskega proračuna, ki se
izkazujejo na kontih skupine 09, v skladu z določbami 12. člena
pravilnika o EKN.

13. Vpiše se znesek terjatev za sredstva dana v upravljanje
javnim podjetjem v lasti države.

14. Vpiše se znesek terjatev za sredstva dana v upravljanje
javnim podjetjem v lasti občine.

15. Vpiše se znesek vrednosti zalog, ki se izkazujejo na kontih
skupin 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 in 37, v skladu z določbami 33.
do 39.a člena pravilnika o EKN.

16. Vpiše se znesek dolgoročnih kapitalskih naložb, ki se kot
namensko premoženje prenese javnim skladom in drugim pravnim
osebam javnega prava, ki je v njihovi lasti, ter se izkazujejo na
kontih podskupin 066 in 067, v skladu z 9. členom pravilnika o
EKN.

17. Vpiše se znesek dolgoročnih kapitalskih naložb, ki se
izkazujejo na kontih podskupin 060, 061, 062, 063, 064, 065 in
069, v skladu z določbami 9. člena pravilnika o EKN.

18. Vpiše se znesek dolgoročno danih posojil in depozitov, ki se
izkazujejo na kontih skupine 07, v skladu z določbami 10. člena
pravilnika o EKN, razen posojil iz prvega odstavka 9. člena
oziroma prvega odstavka 10. člena pravilnika o pripravi
konsolidirane premoženjske bilance države in občin (v
nadaljevanju: pravilnik o PB).

19. Vpiše se znesek dolgoročnih terjatev iz poslovanja, ki se
izkazujejo na kontih skupine 08, v skladu z določbami 11. člena
pravilnika o EKN, razen terjatev iz prvega odstavka 9. člena
oziroma prvega odstavka 10. člena pravilnika o PB.

20. Vpiše se znesek denarnih sredstev, ki se izkazujejo na kontih
skupin 10 in 11, v skladu z določbami 13. in 14. člena
pravilnika o EKN.

21. Vpiše se znesek kratkoročnih terjatev, ki se izkazujejo na
kontih skupin 12, 13, 15, 16 in 17, v skladu z določbami 15.,
16., 18., 19. in 20. člena pravilnika o EKN, ter znesek
vrednotnic, ki se izkazujejo v okviru skupine 19 v skladu z
določbami prvega odstavka 22. člena pravilnika o EKN.

22. Vpiše se znesek terjatev iz prvega oziroma drugega odstavka
4. člena pravilnika o PB, ki se izkazujejo na kontih skupin 07,
08 in 14.

23. Vpiše se seštevek zneskov izkazanih pod AOP številkami: 150,
153, 156, 159, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 in 171.

24. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki se
izkazujejo na kontih skupine 90, v skladu z določbami 61. člena
pravilnika o EKN, zmanjšan za znesek ugotovljen v skladu s
četrtim odstavkom 9. člena oziroma četrtim odstavkom 10. člena
pravilnika o PB.

25. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki se
izkazujejo na kontih skupine 98, v skladu z določbami 68. člena
pravilnika o EKN zmanjšan ali povečan za razlike ugotovljene v
skladu z določbami 9. oziroma 10. člena pravilnika o PB. Tako
ugotovljeni znesek se poveča za zneske obveznosti do virov
sredstev, ki jih neposredni uporabnik proračuna izkazuje na
kontih skupine 92.

26. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki se
izkazujejo na kontih skupine 91, v skladu z določbami 62. člena
pravilnika o EKN. Podatke vpišeta le Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije.

27. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki se
izkazujejo na kontih skupine 96, v skladu z določbami 66. člena
pravilnika o EKN, razen prejetih posojil iz prvega odstavka 9.
člena oziroma prvega odstavka 10. člena pravilnika o PB.

28. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki se
izkazujejo na kontih skupine 97, v skladu z določbami 67. člena
pravilnika o EKN, razen prejetih posojil iz prvega odstavka 9.
člena oziroma prvega odstavka 10. člena pravilnika o PB.

29. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki se
izkazujejo na kontih skupin 20, 21, 22, 23, 25 in 26, v skladu z
določbami 23., 24., 25., 26., 28. in 29. člena pravilnika o EKN.

30. Vpiše se znesek obveznosti iz prvega oziroma drugega odstavka
4. člena pravilnika o PB, ki se evidentirajo na kontih skupin 24,
96 in 97.

31. Vpiše se seštevek zneskov izkazanih pod AOP številkami: 173,
174, 175, 176, 177, 178 in 179.

Priloga 6


        METODOLOGIJA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA
          PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE


Pred sestavo premoženjske bilance občine se sestavi na obrazcu
"Premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna", ki je
priloga 3 pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske
bilance države in občin (v nadaljevanju: pravilnik o PB), delna
premoženjska bilanca občine (v nadaljevanju: premoženjska bilanca
proračuna), v skladu z določbami 14. člena pravilnika o PB.

Pri izkazovanju posameznih postavk v premoženjski bilanci
proračuna se upoštevajo opredelitve teh postavk iz metodologije
za izpolnitev obrazca premoženjska bilanca neposrednega
uporabnika proračuna, ki je priloga 4 pravilnika o PB. Znesek
dolgoročno razmejenih prihodkov, ki se v poslovnih knjigah
proračuna izkazuje v okviru skupine kontov 92, se v premoženjski
bilanci proračuna prišteje k znesku splošnega sklada.

Obrazložitev metodologije za izpolnitev obrazca premoženjska
bilanca občine:

1. Vpiše se seštevek zneskov sedanje vrednosti neopredmetenih
dolgoročnih sredstev iz premoženjske bilance proračuna in
premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 15. člena
pravilnika o PB.

2. Vpiše se seštevek zneskov nabavne vrednosti neopredmetenih
dolgoročnih sredstev iz premoženjske bilance proračuna in
premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 15. člena
pravilnika o PB.

3. Vpiše se seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti
neopredmetenih dolgoročnih sredstev iz premoženjske bilance
proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 15.
člena pravilnika o PB.

4. Vpiše se seštevek zneskov sedanje vrednosti nepremičnin iz
premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih
v prvem odstavku 15. člena pravilnika o PB.

5. Vpiše se seštevek zneskov nabavne vrednosti nepremičnin iz
premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih
v prvem odstavku 15. člena pravilnika o PB.

6. Vpiše se seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti
nepremičnin iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih
bilanc navedenih v prvem odstavku 15. člena pravilnika o PB.

7. Vpiše se seštevek zneskov sedanje vrednosti opreme in drugih
opredmetenih osnovnih sredstev iz premoženjske bilance proračuna
in premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 15. člena
pravilnika o PB.

8. Vpiše se seštevek zneskov nabavne vrednosti opreme in drugih
opredmetenih osnovnih sredstev iz premoženjske bilance proračuna
in premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 15. člena
pravilnika o PB.

9. Vpiše se seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti opreme in
drugih opredmetenih osnovnih sredstev iz premoženjske bilance
proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 15.
člena pravilnika o PB.

10. Vpiše se seštevek zneskov terjatev za sredstva dana v
upravljanje javnim podjetjem iz premoženjske bilance proračuna in
premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 15. člena
pravilnika o PB.

11. V tej zaporedni številki ni podatka.

12. Vpiše se seštevek zneskov terjatev za sredstva dana v
upravljanje javnim podjetjem iz premoženjske bilance proračuna in
premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 15. člena
pravilnika o PB.

13. Vpiše se seštevek zneskov vrednosti zalog iz premoženjske
bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v prvem
odstavku 15. člena pravilnika o PB.

14. Vpiše se seštevek zneskov vrednosti dolgoročnih kapitalskih
naložb iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc
navedenih v prvem odstavku 15. člena pravilnika o PB.

15. Vpiše se seštevek zneskov dolgoročno danih posojil in
depozitov iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih
bilanc navedenih v prvem odstavku 15. člena pravilnika o PB.

16. Vpiše se seštevek zneskov dolgoročnih terjatev iz poslovanja
iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc
navedenih v prvem odstavku 15. člena pravilnika o PB.

17. Vpiše se seštevek zneskov denarnih sredstev iz premoženjske
bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v prvem
odstavku 15. člena pravilnika o PB.

18. Vpiše se seštevek zneskov kratkoročnih terjatev iz
premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih
v prvem odstavku 15. člena pravilnika o PB.

19. Vpiše se seštevek zneskov drugih terjatev iz premoženjske
bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v prvem
odstavku 15. člena pravilnika o PB.

20. Vpiše se seštevek zneskov izkazanih pod AOP številkami: 200,
203, 206, 209, 212, 213, 214, 215, 216, 217 in 218.

21. Vpiše se seštevek zneskov obveznosti do virov sredstev -
splošni sklad iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih
bilanc navedenih v prvem odstavku 15. pravilnika o PB, zmanjšan
oziroma povečan za razliko iz drugega odstavka 15. člena
pravilnika o PB.

22. Vpiše se seštevek zneskov obveznosti do virov sredstev -
rezervni sklad iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih
bilanc navedenih v prvem odstavku 15. člena pravilnika o PB.

23. Vpiše se seštevek zneskov dolgoročno prejetih posojil iz
premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih
v prvem odstavku 15. člena pravilnika o PB.

24. Vpiše se seštevek zneskov dolgoročnih obveznosti iz
poslovanja iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih
bilanc navedenih v prvem odstavku 15. člena pravilnika o PB.

25. Vpiše se seštevek zneskov kratkoročnih obveznosti iz
premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih
v prvem odstavku 15. člena pravilnika o PB.

26. Vpiše se seštevek zneskov drugih obveznosti iz premoženjske
bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v prvem
odstavku 15. člena pravilnika o PB.

27. Vpiše se seštevek zneskov izkazanih pod AOP številkami: 220,
221, 222, 223, 224 in 225.

Priloga 8


        METODOLOGIJA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA
          PREMOŽENJSKA BILANCA DRŽAVE


Pred sestavo premoženjske bilance države se sestavi na obrazcu
"Premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna", ki je
priloga 3 pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske
bilance države in občin (v nadaljevanju: pravilnik o PB), delna
premoženjska bilanca države (v nadaljevanju: premoženjska bilanca
proračuna) v skladu z določbami 17. člena pravilnika o PB.

Pri izkazovanju posameznih postavk v premoženjski bilanci
proračuna se upoštevajo opredelitve teh postavk iz metodologije
za izpolnitev obrazca premoženjska bilanca neposrednega
uporabnika proračuna, ki je priloga 4 pravilnika o PB. Znesek
dolgoročno razmejenih prihodkov, ki se v poslovnih knjigah
proračuna izkazuje v okviru skupine kontov 92, se v premoženjski
bilanci proračuna prišteje k znesku splošnega sklada.

Obrazložitev metodologije za izpolnitev obrazca premoženjska
bilanca države:

1. Vpiše se seštevek zneskov sedanje vrednosti neopredmetenih
dolgoročnih sredstev iz premoženjske bilance proračuna in
premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 18. člena
pravilnika o PB.

2. Vpiše se seštevek zneskov nabavne vrednosti neopredmetenih
dolgoročnih sredstev iz premoženjske bilance proračuna in
premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 18. člena
pravilnika o PB.

3. Vpiše se seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti
neopredmetenih dolgoročnih sredstev iz premoženjske bilance
proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 18.
člena pravilnika o PB.

4. Vpiše se seštevek zneskov sedanje vrednosti nepremičnin iz
premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih
v prvem odstavku 18. člena pravilnika o PB.

5. Vpiše se seštevek zneskov nabavne vrednosti nepremičnin iz
premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih
v prvem odstavku 18. člena pravilnika o PB.

6. Vpiše se seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti
nepremičnin iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih
bilanc navedenih v prvem odstavku 18. člena pravilnika o PB.

7. Vpiše se seštevek zneskov sedanje vrednosti opreme in drugih
opredmetenih osnovnih sredstev iz premoženjske bilance proračuna
in premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 18. člena
pravilnika o PB.

8. Vpiše se seštevek zneskov nabavne vrednosti opreme in drugih
opredmetenih osnovnih sredstev iz premoženjske bilance proračuna
in premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 18. člena
pravilnika o PB.

9. Vpiše se seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti opreme in
drugih opredmetenih osnovnih sredstev iz premoženjske bilance
proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 18.
člena pravilnika o PB.

10. Vpiše se seštevek zneskov terjatev za sredstva dana v
upravljanje javnim podjetjem iz premoženjske bilance proračuna in
premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 18. člena
pravilnika o PB.

11. Vpiše se seštevek zneskov terjatev za sredstva dana v
upravljanje javnim podjetjem iz premoženjske bilance proračuna in
premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 18. člena
pravilnika o PB.

12. V tej zaporedni številki ni podatka.

13. Vpiše se seštevek zneskov vrednosti zalog iz premoženjske
bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v prvem
odstavku 18. člena pravilnika o PB.

14. Vpiše se seštevek zneskov vrednosti dolgoročnih kapitalskih
naložb iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc
navedenih v prvem odstavku 18. člena pravilnika o PB.

15. Vpiše se seštevek zneskov dolgoročno danih posojil in
depozitov iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih
bilanc navedenih v prvem odstavku 18. člena pravilnika o PB.

16. Vpiše se seštevek zneskov dolgoročnih terjatev iz poslovanja
iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc
navedenih v prvem odstavku 18. člena pravilnika o PB.

17. Vpiše se seštevek zneskov denarnih sredstev iz premoženjske
bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v prvem
odstavku 18. člena pravilnika o PB.

18. Vpiše se seštevek zneskov kratkoročnih terjatev iz
premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih
v prvem odstavku 18. člena pravilnika o PB.

19. Vpiše se seštevek zneskov drugih terjatev iz premoženjske
bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v prvem
odstavku 18. člena pravilnika o PB.

20. Vpiše se seštevek zneskov izkazanih pod AOP številkami : 250,
253, 256, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 267 in 268.

21. Vpiše se seštevek zneskov obveznosti do virov sredstev -
splošni sklad iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih
bilanc navedenih v prvem odstavku 18. člena pravilnika o PB,
zmanjšan oziroma povečan za razliko iz drugega odstavka 18. člena
pravilnika o PB.

22. Vpiše se seštevek zneskov obveznosti do virov sredstev -
rezervni sklad iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih
bilanc navedenih v prvem odstavku 18. člena pravilnika o PB.

23. Vpiše se seštevek zneskov dolgoročno prejetih posojil iz
premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih
v prvem odstavku 18. člena pravilnika o PB.

24. Vpiše se seštevek zneskov dolgoročnih obveznosti iz
poslovanja iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih
bilanc navedenih v prvem odstavku 18. člena pravilnika o PB.

25. Vpiše se seštevek zneskov kratkoročnih obveznosti iz
premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih
v prvem odstavku 18. člena pravilnika o PB.

26. Vpiše se seštevek zneskov drugih obveznosti iz premoženjske
bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v prvem
odstavku 18. člena pravilnika o PB.

27. Vpiše se seštevek zneskov izkazanih pod AOP številkami: 270,
271, 272, 273, 274 in 275.

Priloga 10


        METODOLOGIJA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA
      KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA DRŽAVE
              IN OBČIN


1. Vpiše se seštevek zneskov sedanje vrednosti neopredmetenih
dolgoročnih sredstev iz premoženjske bilance države in
premoženjskih bilanc občin.

2. Vpiše se seštevek zneskov nabavne vrednosti neopredmetenih
dolgoročnih sredstev iz premoženjske bilance države in
premoženjskih bilanc občin.

3. Vpiše se seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti
neopredmetenih dolgoročnih sredstev iz premoženjske bilance
države in premoženjskih bilanc občin.

4. Vpiše se seštevek zneskov sedanje vrednosti nepremičnin iz
premoženjske bilance države in premoženjskih bilanc občin.

5. Vpiše se seštevek zneskov nabavne vrednosti nepremičnin iz
premoženjske bilance države in premoženjskih bilanc občin.

6. Vpiše se seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti
nepremičnin iz premoženjske bilance države in premoženjskih
bilanc občin.

7. Vpiše se seštevek zneskov sedanje vrednosti opreme in drugih
opredmetenih osnovnih sredstev iz premoženjske bilance države in
premoženjskih bilanc občin.

8. Vpiše se seštevek zneskov nabavne vrednosti opreme in drugih
opredmetenih osnovnih sredstev iz premoženjske bilance države in
premoženjskih bilanc občin.

9. Vpiše se seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti opreme in
drugih opredmetenih osnovnih sredstev iz premoženjske bilance
države in premoženjskih bilanc občin.

10. Vpiše se seštevek zneskov terjatev za sredstva dana v
upravljanje javnim podjetjem iz premoženjske bilance države in
premoženjskih bilanc občin.

11. Vpiše se seštevek zneskov terjatev za sredstva dana v
upravljanje javnim podjetjem iz premoženjske bilance države.

12. Vpiše se seštevek zneskov terjatev za sredstva dana v
upravljanje javnim podjetjem iz premoženjskih bilanc občin.

13. Vpiše se seštevek zneskov vrednosti zalog iz premoženjske
bilance države in premoženjskih bilanc občin.

14. Vpiše se seštevek zneskov vrednosti dolgoročnih kapitalskih
naložb iz premoženjske bilance države in premoženjskih bilanc
občin.

15. Vpiše se seštevek zneskov dolgoročno danih posojil in
depozitov iz premoženjske bilance države in premoženjskih bilanc
občin.

16. Vpiše se seštevek zneskov dolgoročnih terjatev iz poslovanja
iz premoženjske bilance države in premoženjskih bilanc občin.

17. Vpiše se seštevek zneskov denarnih sredstev iz premoženjske
bilance države in premoženjskih bilanc občin.

18. Vpiše se seštevek zneskov kratkoročnih terjatev iz
premoženjske bilance države in premoženjskih bilanc občin.

19. Vpiše se seštevek zneskov izkazanih pod AOP številkami: 300,
303, 306, 309, 312, 313, 314, 315, 316 in 317.

20. Vpiše se seštevek zneskov obveznosti do virov sredstev -
splošni sklad iz premoženjske bilance države in premoženjskih
bilanc občin, zmanjšan oziroma povečan za razliko iz drugega
odstavka 20. člena pravilnika o PB.

21. Vpiše se seštevek zneskov obveznosti do virov sredstev -
rezervni sklad iz premoženjske bilance države in premoženjskih
bilanc občin.

22. Vpiše se seštevek zneskov dolgoročno prejetih posojil iz
premoženjske bilance države in premoženjskih bilanc občin.

23. Vpiše se seštevek zneskov dolgoročnih obveznosti iz
poslovanja iz premoženjske bilance države in premoženjskih bilanc
občin.

24. Vpiše se seštevek zneskov kratkoročnih obveznosti iz
premoženjske bilance države in premoženjskih bilanc občin.

25. Vpiše se seštevek zneskov izkazanih pod AOP številkami: 319,
320, 321, 322 in 323.


AAA Zlata odličnost