Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003

Kazalo

1030. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986-2000 za območje Občine Gorenja vas - Poljane (skrajšano PSDPOGVP), stran 3304.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in na podlagi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Gorenja vas – Poljane (Uradni list RS, št. 73/98 in št. 40/01) ter na podlagi 10. in 17. člena statuta Občine Gorenja vas – Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/95 in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane na seji 4. dne 27. 2. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Gorenja vas – Poljane (skrajšano PSDPOGVP)
1. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Prostorsko načrtovanje in uveljavljanje prostorskih ukrepov skladno z novim zakonom o urejanju prostora je možno na določenih segmentih zagotoviti že ob upoštevanju smernic iz prostorskih sestavin DPOGVP, nekatere potrebe širšega občinskega razvojnega interesa (nova delovna mesta) pa bo možno zagotoviti šele po spremembah in dopolnitvah le teh.
Spremembe in dopolnitve PSDPOGVP se pripravijo v skladu z določili:
– zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02),
– navodilom o vsebini in metodologiji izdelave prostorskih strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju NPA).
2. člen
(predmet in programska izhodišča)
S tem programom priprave se podrobneje določijo:
– namen in cilji, vsebina in obseg sprememb in dopolnitev PSDPOGVP,
– strokovne podlage, ki jih je potrebno pripraviti v sklopu postopka,
– organizacija priprave sprememb in dopolnitev PSDPOGVP,
– navedba in način pridobitev geodetskih podlag,
– terminski plan,
– nosilce strokovnih aktivnosti,
– in sredstva za pripravo.
3. člen
(namen in cilji, vsebina in obseg)
Namen in cilji sprememb in dopolnitev PSDPOGVP so:
– posodobitev plana za potrebe širšega občinskega razvojnega interesa,
– opredelitev do individualnih pobud prostorskih ureditev pravnih in fizičnih oseb,
– zgoščevanje in zaokroževanje poselitvenih območij,
– uskladitev plana z obveznimi republiškimi izhodišči,
– tehnična posodobitev prostorskih sestavin DPODVP – v digitalni obliki,
– uskladitev dejanskega stanja s prostorskimi ureditvami.
Spremembe in dopolnitve se v skladu s potrebami pripravijo na vseh po zakonu določenih vsebinah v grafičnem in tekstualnem delu.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev PSDPOGVP se uporabljajo obstoječe strokovne podlage. Nove pa se pripravi v skladu s pogoji in mnenji, ki jih podajajo Občina Gorenja vas – Poljane, organi ministrstev, izdelovalec in ostali subjekti v postopku.
4. člen
(subjekti, ki sodelujejo pri pripravi, oziroma soglasodajalci)
Organi in organizacije pristojnih ministrstev, ki sodelujejo pri pripravi dokumenta po področjih so:
1. kmetijstvo: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Področje kmetijstva, Dunajska 56–58, Ljubljana
2. gozdarstvo: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Področje za gozdarstvo, Dunajska 56–58, Ljubljana; Zavod za gozdove RS, Večna pot 2, Ljubljana.
3. vodno gospodarstvo: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, Vojkova 1 b, Ljubljana.
4. rudarstvo: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava za rudarstvo, Dunajska 48, Ljubljana.
5. naravna dediščina: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo narave, Vojkova 1 b, Ljubljana; Regijska področna izpostava javnega zavoda.
6. kulturna dediščina: Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Cankarjeva 4/II, p.p. 1571, Ljubljana; Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Beethovnova 2, Ljubljana.
7. sanacija naravnih virov in varstvo okolja: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1 b, Ljubljana.
8. poselitev: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje, Dunajska 21, Ljubljana.
9. promet: Ministrstvo za promet, Urad za ceste, Urad za železnice, Urad za letalstvo, Langusova 4, Ljubljana,
– ceste: Direkcija RS za ceste, Tržaška c. 19, Ljubljana,
– avtoceste: Družba RS za avtoceste, Dunajska 7, Ljubljana,
– železnice: Direkcija RS za železniški promet, Kopitarjeva ul. 5, Maribor,
– letalstvo: Uprava RS za civilno letalstvo, Kotnikova 19 a, Ljubljana,
10. energetika: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za energetiko, Dunajska 47, Ljubljana,
11. blagovne rezerve: Področje notranjega trga, Kotnikova 5, Ljubljana,
12. obramba: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.
5. člen
(vključevanje subjektov v postopek)
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev plana ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih, ki niso našteta v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobi v postopku.
Navedeni organi in organizacije morajo na zahtevo izdelovalca podati svoje pogoje, usmeritve in zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi osnutka. Vsi subjekti so dolžni navedeno dokumentacijo posredovati v 30 dneh od prejete zahteve, sicer se smatra, da nimajo pogojev oziroma zahtev.
Soglasodajalci na osnutek, ki je pripravljen na osnovi njihovih usmeritev, nato podajo soglasje, prav tako v 30 dneh od prejete vloge, sicer se smatra da soglašajo s sprejetim gradivom.
6. člen
(terminski plan)
1. Občinski svet sprejme program priprave.
2. Izbrana strokovna organizacija (izdelovalec) v 30 dneh pridobi pogoje subjektov iz 4. člena.
3. Strokovna organizacija pripravi osnutek analize možnosti vzdržnega prostorskega razvoja (AMVPR) v 60 dneh.
4. Osnutek sprememb in dopolnitev plana dostavi izdelovalec občinski službi v 30 dneh po potrditvi osnutka AMVPR.
5. Občinski svet sprejme osnutek in sklep o javni razgrnitvi, ki traja najmanj 30 dni.
6. V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava.
7. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe.
8. Po končani javni razgrnitvi strokovna organizacija v roku 30 dni pripravi strokovno stališče do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve prostorskega akta in pozove pristojne nosilce urejanja prostora (4. člen), da dajo mnenja k dopolnjenemu predlogu prostorskega akta. Rok za pridobitev mnenj je 30 dni. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nima pripomb.
9. Občinska služba posreduje dopolnjen osnutek s pridobljenimi soglasji in potrebnimi prilogami uradu za prostorsko planiranje, ki pridobi sklep Vlade RS o usklajenosti sprememb in dopolnitev z obveznimi izhodišči.
10. Občinski svet sprejme predlog dokumenta.
11. V 30 dneh po sprejemu na občinskem svetu izdelovalec dostavi občinski službi končni elaborat.
12. Odlok se objavi v Uradni list RS in začne veljati na dan objave.
7. člen
(nosilci strokovnih aktivnosti)
Koordinator postopka in nosilec vseh dejavnosti za pripravo in sprejem dokumenta je Občina Gorenja vas – Poljane.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev plana se izbere v skladu z zakonom o javnih naročilih.
8. člen
(finančna sredstva)
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov, pripravo strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv za organizacijo in druga potrebna sredstva zagotovi Občina Gorenja vas – Poljane v okviru proračunske postavke urejanja prostora.
9. člen
Ta program priprave začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0200-371-5/03
Gorenja vas, dne 27. februarja 2003.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.

AAA Zlata odličnost