Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003

Kazalo

987. Uredba o financiranju in sofinanciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva za leto 2003, stran 3222.

Na podlagi 135. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 in 58/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o financiranju in sofinanciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva za leto 2003
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa financiranje in sofinanciranje ukrepov na področju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva, upravičence, pogoje in postopke pridobivanja sredstev za izvajanje teh ukrepov ter nadzor nad izvajanjem določb te uredbe.
2. člen
(način pridobitve)
Sredstva po tej uredbi se lahko pridobijo na podlagi pisnih vlog upravičencev, javnega razpisa ali na podlagi letnega programa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. člen
(namen sredstev za ribiške flote)
Za modernizacijo in tehnično prilagoditev ribiške flote se sredstva na podlagi pisnih vlog upravičencev namenjajo:
– večdnevnemu ribolovu v odprtih ribolovnih vodah Jadranskega morja,
– znižanju stroškov, večji konkurenčni sposobnosti ter dvigu kakovosti ribjih izdelkov,
– zagotovitvi potrebnih količin domačih ribjih virov za oskrbo domačega trga in za potrebe predelave,
– zagotovitvi stabilnega izvoza ribjih izdelkov.
Upravičenci do sredstev iz prejšnjega odstavka so pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti ribištva, s sedežem oziroma prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Upravičenci iz prejšnjega odstavka lahko pridobijo sredstva po tej uredbi, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da predložijo program modernizacije in tehnične prilagoditve ribiške flote, ki ga odobri minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister),
– da razpolagajo z ribiškimi ladjami nad 100 BRT in nad 550 KW s tehnologijo ribolova lebdeče koče,
– da predložijo dokazila (računi v izvirniku) o že opravljenih delih oziroma nakupu opreme do višine predvidenega sofinanciranja (do 35%),
– da predložijo dokazila o zagotovljenem lastnem deležu sredstev.
Višina sredstev za namene iz prvega odstavka tega člena znaša do 35% predračunske vrednosti odobrenega programa.
4. člen
(letni program ministrstva)
Na podlagi letnega programa ministrstva se uporabljajo sredstva za selekcijo sladkovodnih rib.
Za selekcijo sladkovodnih rib se namenjajo sredstva iz proračuna Republike Slovenije za leto 2003 s proračunske postavke 2553 ministrstva.
Upravičenec do sredstev za selekcijo sladkovodnih rib je Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta – Oddelek za zootehniko, Domžale.
Pogoja za pridobitev sredstev iz prvega odstavka tega člena sta:
– predložitev predloga letnega programa strokovnih del, ki ga potrdi minister,
– upravičenec mora za izvajanje programa iz prejšnje alinee razpolagati s potrebnim objektom, opremo in kadri za izvajanje selekcije sladkovodnih rib.
Višina podpore za namen iz prvega odstavka tega člena znaša do 100% sprejetega programa strokovnih del.
5. člen
(javni razpis)
Razvoj sladkovodnega ribogojstva in predelava rib se sofinancirata iz proračuna Republike Slovenije za leto 2003 s proračunske postavke 1449 ministrstva, in sicer za naslednje namene:
– gradnjo novih zmogljivosti za sladkovodno ribogojstvo,
– gradnjo in ureditve objektov za predelavo sladkovodnih rib za trg v skladu z veterinarsko-sanitarnimi predpisi.
K projektni dokumentaciji za izdelavo dovoljenja za gradnjo objekta mora biti pridobljeno soglasje Veterinarske uprave Republike Slovenije.
Upravičenci do sredstev za namene iz prejšnjega odstavka so fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost ribištva, s prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji.
Upravičenci iz prejšnjega odstavka so upravičeni do sredstev, če izpolnjujejo naslednja pogoja:
– da predložijo program novogradnje ali ureditve objekta (investicijski program) in veljavno gradbeno dovoljenje,
– da predložijo dokazila (računi v izvirniku) o že opravljenih delih oziroma nakupu opreme do višine predvidenega sofinanciranja.
Podrobnejše pogoje za pridobitev sredstev določi ministrstvo v javnem razpisu za namene iz prvega odstavka tega člena. Razpisna dokumentacija je po objavi javnega razpisa na razpolago pri ministrstvu.
Višina sofinanciranja za namene iz prvega odstavka tega člena znaša do 25% predračunske vrednosti predloženega investicijskega programa.
6. člen
(vloga)
Vlogo za pridobitev sredstev po tej uredbi sestavljajo: obrazci s podatki o subjektu in obrazci za posamezne namene, ki so na razpolago pri ministrstvu, ter ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 3., 4. in 5. člena te uredbe.
Vloge za pridobitev sredstev za namene iz 3. člena te uredbe morajo upravičenci poslati do 1. septembra 2003. Vlogo za pridobitev sredstev za namene iz 4. člena te uredbe mora upravičenec poslati do 10. marca 2003.
Vloge je treba poslati priporočeno na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56–58, Ljubljana, s pripisom »vloga za financiranje in sofinanciranje«.
Kopije vlog z vsemi dokumenti morajo upravičenci hraniti še najmanj pet let po njihovi odobritvi.
7. člen
(komisija)
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev za posamezne namene iz 5. člena te uredbe vodi tričlanska komisija, ki jo izmed delavcev ministrstva imenuje minister.
Komisija pregleda prispele vloge in jih oceni. O pregledu in oceni vlog sestavi komisija zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
– kraj, dan in uro pregledovanja in ocenitve vlog,
– imena članov komisije,
– seznam prispelih vlog,
– seznam vlog, ki so prispele prepozno,
– seznam nepopolnih in neutemeljenih vlog,
– seznam upravičencev do sredstev po tej uredbi in predlagane višine sredstev, ki naj se dodelijo za posamezen namen.
8. člen
(odločanje)
O vlogah iz 6. člena te uredbe in o programih iz 3. in 4. člena te uredbe odloča minister.
9. člen
(pogodbe)
Ministrstvo z upravičenci iz 3., 4. in 5. člena te uredbe sklene pogodbe, s katerimi se natančneje uredijo način in pogoji koriščenja pridobljenih sredstev.
10. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je za kateri koli namen pridobitve sredstev po tej uredbi navajal neresnične podatke, se sredstev ne dodeli oziroma je upravičenec dolžan vrniti vsa neupravičeno pridobljena in nenamensko uporabljena sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila upravičencu do dneva vračila.
V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec ne more pridobiti intervencijskih sredstev ministrstva v obdobju dveh let, o čemer odloči minister z odločbo. Ta rok prične teči z dnem dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja.
11. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-08/2001-3
Ljubljana, dne 6. marca 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost