Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003

Kazalo

1020. Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2003, stran 3291.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Bloke na 3. redni seji dne 30. 1. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bloke za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Bloke za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna in postopki izvrševanja proračuna.
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
TEKOČI PRIHODKI                         116,732.000,00
70  DAVČNI PRIHODKI                      97,554.000,00
   700 DAVEK NA DOHODEK IN
   DOBIČEK                          97,554.000,00
   SKUPAJ 700                         70,318.000,00
   703 DAVKI NA PREMOŽENJE
   SKUPAJ 703                         16,634.000,00
   704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
   SKUPAJ 70                         410,602.000,00
71  NEDAVČNI PRIHODKI                     19,178.000,00
   710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOH. OD PREM.
   SKUPAJ 710                         3,045.000,00
   711 UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE
   SKUPAJ 711                          983.000,00
   712 DENARNE KAZNI
   SKUPAJ 712                           50.000,00
   713 PRIH. OD PRODAJA BLAGA IN STORITEV
   SKUPAJ 713                         9,400.000,00
   714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
   SKUPAJ 714                         5,700.000,00
72  KAPITALSKI PRIHODKI                      160.000,00
   720 PRIHODKI OD PRODAJE
   OSN. SREDSTEV                         160.000,00
74  TRANSFERNI PRIHODKI                    156,183.526,00
   740 TRANSF. PRIH. IZ DR. JAVNOFIN. INSTIT.
   SKUPAJ 740                        156,183.526,00
   NEPORAB. SRED. PRORAČUNSKE
   REZERVE                           2,600.764,29
   SREDSTVA NA ŽIRO RAČUNU 1.1.                1,984.800,71
I. SKUPAJ PRIHODKI                       277,045.127,42
40  TEKOČI ODHODKI                       38,127.722,75
   400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
   ZAPOSLENIM                          11.730.264
   401 PRISP. DELODAJALCEV ZA
   SOC. VARNOST                        1,715.175,50
   402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE              23,162.904,56
   403 PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV                22.000,00
   409 SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE               1,497.378,69
41  TEKOČI TRANSFERI                     106,127.468,67
   410 SUBVENCIJE                       3,650.000,00
   411 TRANSF. POSAMEZNIKOM IN
   GOSPODINJS.                        32,510.000,00
   412 TRANSF. NEPROFITNIM ORGAN.
   IN USTANOV.                         1,610.815,00
   413 DRUGI DOMAČI TEKOČI
   TRANSFERI                         68,356.653,67
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                   121,700.000,00
   420 NAKUP IN GRADNJA OSN.
   SREDSTEV                         121,700.000,00
   430 INVESTICIJSKI TRANSFERI                 8,400.000,00
II.  ODHODKI SKUPAJ                      275,375.127,42
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                1,670.000,00
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                     –
   750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                   –
   751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                    –
44  DANA POS. IN POVEČANJE KAP.
   DELEŽEV                           1,670.000,00
   441 POVEČANJE KAP. DELEŽEV IN
   NALOŽB                           1,670.000,00
V.  DANA POS. IN POVEČ. KAP. DELEŽEV              1,670.000,00
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV               –1,670.000,00
C) RAČUN FINANCIRANJA
50  ZADOLŽEVANJE                              –
   500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE                        –
VII. ZADOLŽEVANJE–
55  ODPLAČILO DOLGA                        150.000,00
   550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA                 150.000,00
VIII. ODPLAČILO DOLGA                        150.000,00
IX.SPREM.STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)–
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)               –150.000,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                  –1,820.000,00
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse, prispevki občanov za izgradnjo komunalne infrastrukture.
4. člen
Proračunske rezerve, oblikovane po ZJF se v letu 2002 oblikujejo v višini 0,3% doseženih prihodkov v letu 2003.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi obvestili obvesti občinski svet.
6. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina na podlagi 85. člena ZJF lahko zadolži največ do višine 5% sprejetega proračuna za leto 2003.
7. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Bloke v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-03/03
Nova vas, dne 30. januarja 2003.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost