Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003

Kazalo

1039. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2003 in 2004, stran 3310.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 36/02 in 52/02) je Občinski svet občine Grosuplje na 4. redni seji dne 19. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Grosuplje za leto 2003 in 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Grosuplje za leto 2003 in za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja na ravni občine.
2. STRUKTURA IN VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del občinskega proračuna se pripravi in sprejme na nivoju štirimestnih kontov, objavi pa se na nivoju trimestne podskupine kontov v naslednjem odstavku tega člena.
Posebni del občinskega proračuna se pripravi in sprejme na nivoju šestmestnih podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leti 2003 in 2004 določa v naslednji višini:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
                              v tisoč SIT
----------------------------------------------------------------------
Trimestni konto                 Proračun   Proračun
                           2003     2004
----------------------------------------------------------------------
   I. Skupaj prihodki
     (70+71+72+73+74)            2.376.317  2.317.923
   Tekoči prihodki (70+71)          1.925.475  1.935.675
70  Davčni prihodki              1.488.856  1.564.189
700  Davki na dohodek in dobiček        1.037.198  1.110.000
703  Davki na premoženje             242.771   234.895
704  Domači davki na blago in storitve      208.887   219.294
71  Nedavčni prihodki              436.619   371.486
710  Udeležba na dobičku
   in dohodki od premoženja           28.130    26.500
711  Takse in pristojbine             12.305    13.289
712  Denarne kazni                  18      19
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev    19.840    21.188
714  Drugi nedavčni prihodki           376.326   310.490
72  Kapitalski prihodki             233.200   179.000
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    163.200   129.000
722  Prihodki od prodaje zemljišč
   in nematerialnega premoženja         70.000    50.000
73  Prejete donacije               5.400    4.400
730  Prejete donacije iz domačih virov       5.400    4.400
74  Transferni prihodki             212.242   198.848
740  Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij          212.242   198.848
   II. SKUPAJ ODHODKI
      (40+41+42+43)            2.497.719  2.357.170
40  Tekoči odhodki               469.813   469.097
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim      135.615   140.990
401  Prispevki delodajalcev
   za socialno varnost             19.529    21.377
402  Izdatki za blago in storitve        291.145   282.120
403  Plačila domačih obresti           13.524    12.610
409  Rezerve                   10.000    12.000
41  Tekoči transferi              859.012   889.191
410  Subvencije                  6.750    6.600
411  Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom              497.995   512.336
412  Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                127.774   133.658
413  Drugi tekoči domači transferi        226.993   236.597
42  Investicijski odhodki            934.876   696.800
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev     934.876   696.800
43  Invesicijski transferi           234.018   302.082
430  Investicijski transferi           234.018   302.082
III. Proračunski presežek
   ali primanjkljaj (I. -II.)         -121.402   -39.247
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
   IV. Prejeta vračila danih pos.
      in prodaja kapital. deležev       22.180    31.580
75  Prejeta vračila danih pos. in prodaja
   kapitalskih deležev             22.180    31.580
750  Prejeta vračila danih posojil        18.100    27.500
751  Prodaja kapitalskih deležev            0      0
752  Kupnine iz naslova privatizacije       4.080    4.080
   V. Dana posojila in povečanje
     kapitalskih deležev           25.000    25.000
44  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev             25.000    25.000
440  Dana posojila                25.000    25.000
441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb      0      0
442  Poraba sredstev kupnin
   iz naslova privatizacije             0      0
   VI. Prejeta minus dana poso.
      in spremem.kapital.delež. (IV.-V.)   -2.820    6.580
C)  RAČUN FINANCIRANJA
   VII. Zadolževanje              61.000    62.517
50  Zadolževanje                 61.000    62.517
500  Domače zadolževanje             61.000    62.517
   VIII. Odplačila dolga            31.150    29.850
55  Odplačila dolga               31.150    29.850
550  Odplačila domačega dolga           31.150    29.850
   IX. Prenos sredstev na računu
      iz leta 2002 oziroma 2003        94.372      0
   X.  Sprememba stanja sredstev na računu
      (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.+IX.)        0      0
   XI. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-X.)    29.850    32.667
   XII. NETO FINANCIRANJE (VI.+XI.)       27.030    39.247
----------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna na ravni štirimestnih kontov skupaj z odhodki po funkcionalni klasifikaciji, posebni del občinskega proračuna na ravni šestmestnih podkontov in načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe (trimestna šifra funkcionalne klasifikacije) pri posameznem neposrednem proračunskem uporabniku v posebnem delu proračuna.
Župan odloča tudi o odprtju novega šestmestnega podkonta v okviru proračunske postavke, če je to potrebno za izvedbo pravilne knjigovodske evidence. Pravico porabe na novo odprtem podkontu župan odobri na način, določen v prvem odstavku tega člena.
Prerazporeditev pravice porabe iz prvega odstavka tega člena in odprtje novega podkonta iz drugega odstavka tega člena župan odobri s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na katerih se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov podkonto.
Glede odločanja o prerazporeditvah pravic porabe in o odpiranju novih podkontov v finančnih načrtih krajevnih skupnostih, ki so sestavni del občinskega proračuna, lahko župan pooblasti svet krajevne skupnosti ali predsednika krajevne skupnosti, da o tem odloča na enak način, kot je določeno v prvih treh odstavkih tega člena.
Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah. Prvič poroča v okviru poročila o izvrševanju proračuna za prvo polletje, drugič pa v okviru zaključnega računa, ko občinskemu svetu poroča o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
4. člen
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost večletnega projekta, če je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na način iz naslednjega odstavka.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2003 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če je izvedel javno naročilo v skladu s prvim odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:
– za leto 2004 do višine 70% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna za leto 2004;
– za leto 2005 pa do višine 10% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna za leto 2004.
Skupni obseg obveznosti neposrednega uporabnika, prevzetih v letu 2003, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjem letu za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 70% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in tekočih transferov proračuna za leto 2004.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi pogodbami.
5. člen
Proračunska rezerva se oblikuje v višini 2,000.000 tolarjev v letu 2003 in v letu 2004.
O uporabi sredstev proračunske rezerve občine v letu 2003 in 2004 za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1,500.000 tolarjev za posamezen namen na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
6. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, ki so nujno potrebni in za katere v proračunu niso zagotovljene pravice porabe ali za namene, za katere se med letom izkaže, da pravica porabe ni zagotovljena v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije do višine 2,500.000 tolarjev za posamezen namen odloča župan.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 500.000 tolarjev odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
8. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje.
Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo, izstavljenega računa, zahtevka oziroma sklepa župana.
Proračunski uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije, skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2003 lahko zadolži do višine 61,000.000 tolarjev.
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži do višine 62.517.000 tolarjev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V primeru, da do konca leta 2004 ne bi bil sprejet proračun za leto 2005, se v obdobju začasnega financiranja Občine Grosuplje v letu 2005 uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-2/02
Grosuplje, dne 19. februarja 2003.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost