Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003

Kazalo

1009. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu obdobij v devetletni osnovni šoli, stran 3282.

Na podlagi 80. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97 in 59/01) minister za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu obdobij v devetletni osnovni šoli
1. člen
V pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu obdobij v devetletni osnovni šoli (Uradni list RS, št. 19/01 in 74/01) se šesta alinea 5. člena spremeni tako, da se glasi:
“pripravijo naloge, teme, vaje in kriterije za preverjanje in ocenjevanje znanja za ustni ali praktični del,“.
2. člen
Črta se šesti odstavek 6. člena.
3. člen
V četrti alinei 12. člena se za besedo “znanja“ doda besedilo “in praktičnega dela preizkusov znanja pri predmetih športna vzgoja in likovna vzgoja“.
4. člen
Doda se nov 13.a člen, ki se glasi:
“13.a člen
(glavni ocenjevalci)
Direktor Državnega izpitnega centra v soglasju s predsedniki predmetnih komisij izmed članov predmetnih komisij imenuje glavne ocenjevalce za prvo, drugo in tretje obdobje, ki so praviloma učitelji določenega predmeta v posameznem obdobju devetletne osnovne šole“.
5. člen
V 15. členu se besedilo “druge, tretje in četrte“ nadomesti z besedilom “četrte in pete“.
6. člen
V 17. členu se v drugem odstavku besedilo “nabor standardnih nalog in“ nadomesti z besedilom “teme in naloge ter“.
7. člen
V prvem odstavku 20. člena se za besedo “prvega“ doda besedilo “in drugega“.
Drugi odstavek se črta.
.
8. člen
V drugem odstavku 30. člena se za besedo “znanja“ črta beseda “le“.
9. člen
V 33. členu se črta beseda “pisnih“.
10. člen
Dosedanji drugi stavek 35. člena se črta in se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“Naloge nadzornega učitelja lahko opravljajo vsi strokovni delavci šole. Državna komisija določi delež zunanjih nadzornih učiteljev. Število zunanjih nadzornih učiteljev je odvisno od velikosti šole.“
11. člen
V prvem odstavku 43. člena se za besedilom “Pisnemu zaključnemu preverjanju in ocenjevanju znanja“ doda besedilo “in praktičnemu delu zaključnega preverjanja in ocenjevanja znanja iz predmeta športna vzgoja“.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-14/2003
Ljubljana, dne 21. februarja 2003.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost