Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003

Kazalo

1010. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih v poklicnih in strokovnih šolah, stran 3283.

Na podlagi 84. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01 in 108/02) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih v poklicnih in strokovnih šolah
I
V naslovu in točkah odredbe o normativih in standardih v poklicnih in strokovnih šolah (Uradni list RS, št. 45/98, 70/99 in 69/00) se beseda “odredba“ v vseh sklonih spremeni v besedo “pravilnik“ v ustreznem sklonu.
II
Točka 5.3. se spremni, tako da se glasi:
“5.3. Normativ za oblikovanje oddelka 1. letnika programa srednjega poklicnega izobraževanja je praviloma najmanj 26 vpisanih novincev in največ 30 dijakov.
Normativ za oblikovanje oddelka 1. letnika programa srednjega strokovnega izobraževanja je praviloma najmanj 28 vpisanih novincev in največ 32 dijakov.
Določba prvega odstavka te točke se začne uporabljati za 1. letnike v šolskem letu 2003/2004 in se v naslednjih šolskih letih postopoma uvaja v višje letnike.“.
Točka 5.9. se spremeni, tako da se glasi:
“5.9. Normativ za oblikovanje oddelkov višjih letnikov programa srednjega poklicnega izobraževanja je 30 dijakov oziroma tolikšno, kot je določeno v točki 5.4. tega pravilnika.
Število oddelkov se oblikuje tako, da se število dijakov istega letnika in programa srednjega poklicnega izobraževanja deli s 30 oziroma s številom iz točke 5.4. tega pravilnika.
Normativ za oblikovanje oddelkov višjih letnikov programa srednjega strokovnega izobraževanja je 32 dijakov oziroma tolikšno, kot je določeno v točki 5.4. tega pravilnika.
Število oddelkov se oblikuje tako, da se število dijakov istega letnika in programa srednjega strokovnega izobraževanja deli z 32 oziroma s številom iz točke 5.4. tega pravilnika.
Določba prvega in drugega odstavka te točke se uporablja za 2. letnik programov srednjega poklicnega izobraževanja od šolskega leta 2004/2005 dalje in za 3. letnik programov srednjega poklicnega izobraževanja od šolskega leta 2005/2006 dalje. “.
V točki 5.10. se za besedami “normativu iz“ dodata besedi “tretjega odstavka“.
Točka 5.12. se spremni tako, da se glasi:
“5.12. Na podlagi utemeljene vloge lahko šola v soglasju s pristojnim upravnim organom oblikuje oddelek, ki zgornjo mejo oddelka iz točk 5.1., drugega odstavka 5.3., 5.8., tretjega odstavka 5.9. in 5.10. tega pravilnika presega za 1 do 2 dijaka oziroma za 1 do 3 dijake iz prvega odstavka točk 5.3. in 5.9. tega pravilnika.
Če zaradi struktur in vsebin izobraževalnih programov, neprimernih prostorskih pogojev ter nesprejemljivih razlogov za prešolanje dijakov ni mogoče oblikovati kombiniranega oddelka, lahko pristojni upravni organ na podlagi utemeljene vloge šole odobri podnormativni oddelek.
V višjih letnikih lahko šola na podlagi utemeljene vloge in s soglasjem pristojnega upravnega organa oblikuje oddelek več, kot jih je imela v prejšnjem letniku, vendar le v primeru, če se zaradi prešolanja vpiše toliko dijakov, da to presega ustrezni normativ za oblikovanje oddelka.
Za oddelke, določene v skladu z drugim odstavkom točke 5.8. ter prvim in četrtim odstavkom točke 5.9. tega pravilnika, šola ne potrebuje soglasja pristojnega upravnega organa.
Če bi usmerjanje dijakov s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi v povezavi s točkama 5.2. in 5.4. pomenilo oblikovanje dodatnih oddelkov, si mora šola predhodno k temu pridobiti soglasje pristojnega upravnega organa.“.
III
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2003 dalje.
Št. 011-03-019/2003
Ljubljana, dne 21. februarja 2003.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost