Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003

Kazalo

1000. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote v Južno Pohorje (2000-2009), stran 3274.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote v Južno Pohorje (2000–2009)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Južno Pohorje, št. 12-29/00 z dne 29. novembra 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Južno Pohorje, ki meri 9.797,64 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Slovenska Bistrica, Oplotnica in Zreče, oziroma v katastrskih občinah Kot, Šmartno na Pohorju, Ošelj, Urh, Rep, Malo Tinje, Tinjska gora, Visole, Jurišna vas, Prebukovje, Kalše, Kovača vas, Zgornja Bistrica, Ložnica, Gladomes, Okoška vas, Zlogona gora, Koritno, Božje, Brezje pri Oplotnici, Oplotnica in Zgornje Grušovje.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Južno Pohorje je z dnem 1. 1. 2000 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
– površina: 5.034,62 ha,
– lesna zaloga: 288,7 m3/ha, od tega 192,5 m3/ha iglavcev in 96,2 m3/ha listavcev,
– letni prirastek: 6,44 m3/ha, od tega 2,69 m3/ha iglavcev in 3,75 m3/ha listavcev.
4. člen
Na podlagi ciljev gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritev za doseganje teh ciljev, so v gozdnogospodarski enoti Južno Pohorje za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2009 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 223.590 m3, od tega 149.600 m3 iglavcev in 73,990 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 829,68 ha,
– varstvena dela, potrebna za preprečitev ali omejitev motenj pri delovanju gozda, in sicer zaščita pred divjadjo s količenjem ali tulci s 17.800 kosi ter v obsegu 210 delovnih dni, pred boleznimi in žuželkami v obsegu 180 dni in pred požari v obsegu 5 delovnih dni.
Ukrepi in načini njihove izvedbe, ki so določeni na ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje, ki so določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Južno Pohorje, so sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Južno Pohorje je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slovenska Bistrica, Ulica Pohorskega bataljona 5, Slovenska Bistrica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Južno Pohorje.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-12-8/00/8
Ljubljana, dne 10. februarja 2003.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost