Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003

Kazalo

1007. Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva, stran 3278.

Na podlagi drugega odstavka 49. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 110/02-ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pristojbinah na področju veterinarstva
1. člen
S tem pravilnikom se določajo višine pristojbin ter način njihovega obračunavanja.
2. člen
Pristojbine se plačujejo za predpisana veterinarska spričevala in potrdila o zdravstveni ustreznosti ter veterinarske preglede in nadzor.
3. člen
Pristojbine se določajo v točkah.
Vrednost točke je 18 SIT.
Minister usklajuje vrednost točke z gibanjem stroškov za delo veterinarske službe glede na rast letne inflacije.
4. člen
Posamezni izrazi v tej odredbi pomenijo:
1. velika divjad je parkljasta divjad in medved;
2. mala divjad so prostoživeči sesalci družine Laporidae (zajci) in prostoživeča divja perutnina, namenjena za prehrano ljudi;
3. ribji proizvodi so vse vrste sveže ulovljene ali predelane morske ali sladkovodne živali, njihovi deli, vključno z ikrami, razen vodnih sesalcev in dvoživk;
4. obrat za obdelavo divjadi je obrat, ki je registriran pri Veterinarski upravi Republike Slovenije, urejen v skladu s predpisanimi higienskimi pravili in izpolnjuje pogoje za veterinarski pregled, pridobivanje ter oddajo mesa divjadi v promet (odiranje, razsek in pakiranje);
5. obrat z omejenim dovoljenjem za obdelavo divjadi pomeni obrat, kjer se poleg zbiranja divjadi lahko opravi tudi veterinarski pregled neodrtih trupov in organov divjadi. Biti mora registriran v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo.
5. člen
Za veterinarsko spričevalo se plača pristojbina za:
-----------------------------------------------------------------
1. govedo, konja, mezga, mulo               50 točk
2. žrebe, osla, tele (do 200 kg)             15 točk
3. prašiča do 50 kg, ovco in kozo             4 točke
4. prašiča nad 50 kg                   11 točk
5. jagnje in kozlička do 12 kg               8 točk
6. perutnino (kokoš, purana, raco in drugo
  domačo perutnino), noja ter goloba         0,08 točke
7. en dan staro perutnino:
  a) do 100 živali                    10 točk
  b) za vsako nadaljnjo žival            0,006 točke
8. kunca, zajca in druge male živali:
  a) do 100 živali                    10 točk
  b) za vsako nadaljnjo žival             0,09 točke
9. psa in mačko                      40 točk
10. čebelji panj:
  a) do 10 panjev                    16 točk
  b) za vsak nadaljnji panj               2 točki
11. čebele - matice:
  a) do 10 komadov                   10 točk
  b) za vsako nadaljnjo matico             2 točki
12. žive ribe, rake, školjke, želve, polže,
  žabe (za kilogram)                 0,05 točke
13. veliko divjad                     20 točk
14. malo divjad                     0,6 točke
15. kožuharje:
  a) do 10 živali                    10 točk
  b) za vsako nadaljnjo žival             0,5 točke
16. sobne in eksotične ptice ter ostale
  hišne živali, razen psov in mačk:
  a) do 10 živali                    10 točk
  b) za vsako nadaljnjo žival             0,5 točke
-----------------------------------------------------------------
Pristojbina, razen iz točk 7.a), 8.a), 10., 11., 12., 15.a) in 16.a) prejšnjega odstavka, se plača za vsako žival.
Za veterinarsko napotnico se plača pristojbina v višini 15 točk.
6. člen
Za izdajo potrdila o registraciji in vakcinaciji psa oziroma za podaljšanje veljavnosti potrdila se plača pristojbina v višini 150 točk.
Pristojbine se ne plačajo za pse v zavetiščih.
7. člen
Za veterinarski pregled živali v prometu se plača pristojbina za:
-----------------------------------------------------------------
1. govedo, konja, mezgo ali mulo             30 točk
2. tele, žrebe, osla in veliko gojeno
  divjad                         15 točk
3. prašiča do 50 kg                    3 točke
4. prašiča nad 50 kg                    6 točk
5. jagnje in kozliča do 12 kg             0,15 točke
6. ovco, kozo                       3 točke
7. perutnino, razen enodnevnih
  piščancev:
  a) brojlerja, drugo perutnino do 2 kg        0,02 točke
  b) perutnino nad 2 kg                0,04 točke
  c) perutnino nad 5 kg                0,08 točke
  d) noja                         8 točk
8. kunca, malo ter pernato divjad           0,05 točke
9. žive ribe - za kilogram               0,05 točke
10. čebele matice:
  a) do 10 komadov                   10 točk
  b) za vsako nadaljnjo matico             2 točki
11. čebelji panj                      5 točk
12. psa, mačko                      32 točk
13. sobno in eksotično ptico ter ostale
  živali                       0,5 točke
-----------------------------------------------------------------
Pristojbina, razen iz točk 9., 10. in 11. prejšnjega odstavka, se plača za vsako žival.
8. člen
Za veterinarski pregled perutnine, ki ga opravi uradni veterinar na posestvu, kadar se perutnina pošilja s posestva na klanje v registriran obrat, se plača pristojbina iz 5., 9. in 22. člena tega pravilnika.
9. člen
Za veterinarski pregled pred in po zakolu živali v klavnici se plača pristojbina za:
-----------------------------------------------------------------
1. govedo, konja, mezga ali mulo             30 točk
2. tele, žrebe, osla in veliko gojeno
  divjad                         15 točk
3. prašiča do 50 kg                    3 točke
4. prašiča nad 50 kg                    6 točk
5. jagnje, kozliča do 12 kg              0,15 točke
6. ovco, kozo                       3 točke
7. perutnino, razen enodnevnih
  piščancev:
  a) brojlerja, drugo perutnino do 2 kg        0,02 točke
  b) perutnino nad 2 kg                0,04 točke
  c) perutnino nad 5 kg                0,08 točke
  d) noja                         8 točk
8. kunca                        0,05 točke
-----------------------------------------------------------------
Pristojbina iz prejšnjega odstavka se plača za vsako žival.
V pristojbino iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena je vštet razsek trupa na do šest osnovnih delov.
Če se opravi razsek trupa na manjše dele od osnovnih delov v obratu z isto registrsko številko kot jo ima klavnica, se plača pristojbina v višini 25 točk za vsako začeto tono mesa.
10. člen
Za veterinarski nadzor razseka trupa zaklane živali, ki se opravi v obratu za razkosavanje mesa z drugo registrsko številko kot jo ima klavnica, se plača pristojbina v višini 50 točk za vsako začeto tono sprejetega mesa.
11. člen
Za veterinarski nadzor predelave mesa v obratih, ki imajo drugo registrsko številko kot jo ima klavnica ali obrat za razkosavanje mesa, kjer se meso obdeluje, predeluje ali dodeluje, se plača pristojbina v višini 30 točk na vsako začeto tono proizvodov.
12. člen
Za veterinarski nadzor predelave mesa v obratih manjše kapacitete, kjer se meso obdeluje, predeluje ali dodeluje (brez klanja), se plača mesečno pristojbina na tono proizvodov v višini:
-----------------------------------------------------------------
1. do 1 tone                       400 točk
2. nad 1 tono do 2 ton                  800 točk
3. nad 2 do 5 ton                   1.600 točk
4. za vsako začeto nadaljnjo tono
  nad 5 ton                       50 točk
-----------------------------------------------------------------
13. člen
Za veterinarski pregled trupa uplenjene divjadi po odstrelu (pregled organov in mesa) v obratu za obdelavo divjadi se plača pristojbina za:
-----------------------------------------------------------------
1. medveda                        110 točk
2. divjega prašiča:
  a) do 25 kg                      38 točk
  b) nad 25 kg                      52 točk
3. srnjad                         28 točk
4. jelenjad                        53 točk
5. damjaka, gamsa, muflona                28 točk
6. malo divjad                     0,08 točke
-----------------------------------------------------------------
Pristojbina iz prejšnjega odstavka se plača za vsak trup uplenjene divjadi.
Če se veterinarski pregled organov uplenjene divjadi opravi v obratu z omejenim dovoljenjem za obdelavo divjadi, se v tem obratu plača pristojbina v višini 50% pristojbine iz prvega odstavka tega člena, drugih 50% pristojbine pa se plača ob končnem pregledu mesa, pred oddajo v promet, v registriranem obratu za obdelavo.
Za veterinarski pregled trupa uplenjene divjadi, ki se odda neposredno končnemu porabniku, se plača pristojbina v višini 50% pristojbine iz prvega odstavka tega člena.
14. člen
Za veterinarski pregled živil živalskega izvora, razen za mleko in mlečne izdelke, se plača pristojbina za:
-----------------------------------------------------------------
1. jajca:
  a) do 2.500 kg                    200 točk
  b) nad 2.500 kg do 5.000 kg              400 točk
  c) nad 5.000 do 10.000 kg               600 točk
  d) za vsak začeti nadaljnji kg
   nad 10.000 kg                  0,02 točke
2. jajčne izdelke /kg                 0,05 točke
3. ostale proizvode in živila /kg           0,04 točke
4. školjke, polže, žabe in želve /kg          0,20 točke
5. sveže ribje proizvode na kilogram:
  a) drobne modre morske ribe             0,04 točke
  b) bele morske ribe in sladkovodne
   ribe (po ulovu ali izlovu) in ulov
   glavonožcev                   0,10 točke
-----------------------------------------------------------------
15. člen
Za veterinarski nadzor v obratih za obdelavo, predelavo ali dodelavo ribjih proizvodov se plača pristojbina za količino končnih proizvodov v višini 0,05 točke na kg.
16. člen
Za veterinarski nadzor predelave rib v obratih z do 3 tone mesečne proizvodnje, kjer se ribe in druge vodne organizme obdelujejo, predelujejo ali dodelujejo, se plača pristojbina v višini 1.000 točk na mesec.
17. člen
Za veterinarski nadzor v obratih za skladiščenje ribjih proizvodov in drugih morskih ter sladkovodnih organizmov se plača pristojbina v višini:
-----------------------------------------------------------------
1. do 1 tone                       300 točk
2. nad 1 do 10 ton                    600 točk
3. nad 10 do 50 ton                  2.500 točk
4. nad 50 do 100 ton                  5.000 točk
5. nad 100 ton                     8.000 točk
-----------------------------------------------------------------
Pristojbina se plačuje mesečno, pri čemer se ob odpremi teh pošiljk iz obrata v notranji promet pristojbina posebej ne zaračunava.
18. člen
Za veterinarski nadzor v registriranih obratih za pridobivanje, pripravo, dodelavo, obdelavo, predelavo ali skladiščenje živil in surovin živalskega izvora se plača pristojbina za vsako začeto tono sprejete surovine ali živila v višini 40 točk.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za obrate, v katerih je že plačana pristojbina iz 9., 10.,11., 12., 13., 14.,15., 16. in 17. člena tega pravilnika, ter za uvožene pošiljke svežega ali zamrznjenega mesa.
Za veterinarski nadzor v registriranih obratih za proizvodnjo krme se plača pristojbina v višini 1000 točk na mesec.
Za veterinarski nadzor v zbiralnicah odpadkov oziroma odvzemnih mestih plača prevzemnik odpadkov pristojbino v višini 5 točk na vsako tono surovine.
19. člen
V obratih za obdelavo in predelavo mleka se plača pristojbina na sprejemu v mlekarni v višini 0,005 točke na liter surovega mleka.
20. člen
Za veterinarske preglede iz 9. člena tega pravilnika, ki se opravijo izven delovnega časa, se plača pristojbina, določena v tem pravilniku, povečana za 50%.
21. člen
Za opravljene veterinarske preglede na mejnih prehodih pri uvozu in prevozu ter veterinarske preglede pri izvozu pošiljk živali, živil, surovin, proizvodov, zdravil in medicinskih pripomočkov za uporabo v veterinarski medicini, krme, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov ter drugih predmetov, s katerimi se lahko prenese kužna bolezen, se plača pristojbina za:
-----------------------------------------------------------------
A) uvoz:
1. pošiljke do 5 ton:
  a) živali                       150 točk
  b) sveže in zamrznjeno meso              160 točk
  c) ostalo                       140 točk
2. pošiljke do 10 ton:
  a) živali                       250 točk
  b) sveže in zamrznjeno meso              260 točk
  c) ostalo                       240 točk
3. pošiljke do 20 ton:
  a) živali                       500 točk
  b) sveže in zamrznjeno meso              530 točk
  c) ostalo                       470 točk
4. pošiljke nad 20 ton:
  a) živali                       700 točk
  b) sveže in zamrznjeno meso              740 točk
  c) za ostalo                     660 točk
5. ladijske pošiljke:
  a) do 20 ton                     500 točk
  b) vsakih nadaljnjih začetih 10 ton          100 točk
-----------------------------------------------------------------
B) za izvoz in prevoz:
1. pošiljke do 5 ton:
  a) živali                       125 točk
  b) sveže in zamrznjeno meso              120 točk
  c) ostalo                       125 točk
2. pošiljke do 10 ton:
  a) živali                       210 točk
  b) sveže in zamrznjeno meso              200 točk
  c) ostalo                       205 točk
3. pošiljke do 20 ton:
  a) živali                       420 točk
  b) sveže in zamrznjeno meso              405 točk
  c) ostalo                       410 točk
4. pošiljke nad 20 ton:
  a) živali                       580 točk
  b) sveže in zamrznjeno meso              570 točk
  c) za ostalo                     580 točk
5. ladijske pošiljke:
  a) do 20 ton                     410 točk
  b) vsakih nadaljnih začetih 10 ton           80 točk
  c) ladijske pošiljke razsutih tovorov
   do 20 t                      410 točk
  d) vsakih nadaljnjih začetih 10 ton          40 točk
-----------------------------------------------------------------
Pri izvozu se pristojbina za opravljen pregled zaračuna na mestu nakladanja. Za veterinarski pregled, opravljen izven delovnega časa organa, se plača pristojbina, povišana za 50%.
Pri uvozu in prevozu se pristojbina za opravljen veterinarski pregled plača na mejnem prehodu.
Za preglede pošiljk v prevozu, ki se prekladajo na slovenskih javnih letališčih, lukah in mejnih prehodih, se plača pristojbina iz tega člena, povišana za 50%.
Za preglede pošiljk na mejnih prehodih, ki se opravijo ponoči (izven časa dnevne svetlobe), se plača pristojbina iz tega člena, povišana za 100%.
Če naročnik ne pripravi pošiljk za pregled pravočasno, uradni veterinar za inšpekcijski nadzor pa pride na mesto pregleda ob določenem času, mora naročnik pregleda za izgubo časa plačati pristojbino v višini 264 točk za vsako začeto uro čakanja.
22. člen
Za izvajanje veterinarsko-higienske službe se plačuje pristojbina za:
-----------------------------------------------------------------
1. govedo, konja, mezgo, mulo               14 točk
2. tele do 200 kg, žrebe, osla               6 točk
3. prašiča, ovco, kozo                 4.7 točke
4. jagnje in kozlička (do 12kg)             1,9 točke
5. kunca                        0,04 točke
6. perutnino                      0,04 točke
7. enodnevne piščance                0,0017 točke
8. medveda                        40 točk
9. divjega prašiča:
  a) do 25 kg                       8 točk
  b) nad 25 kg                      10 točk
10. srnjad                        12 točk
11. damjaka, gamsa, muflona                13 točk
12. jelenjad                       20 točk
13. vsakega registriranega psa              69 točk
-----------------------------------------------------------------
Pristojbina iz prejšnjega odstavka se plača za vsako žival.
Pristojbina iz 1. do 12. točke prvega odstavka tega člena se plača po opravljenem veterinarskem pregledu.
Pristojbina iz 13. točke prvega odstavka tega člena se plača ob cepljenju psa proti steklini.
23. člen
Pristojbine iz tega pravilnika se nakazujejo na sklad za razvoj kmetijstva pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Do ustanovitve sklada za razvoj kmetijstva, je treba pristojbine nakazati v proračun RS, in sicer:
a)  za izdajo veterinarskega spričevala in napotnice iz 5.
b)  člena tega pravilnika na:
   št. 01100-1000318256 – pristojbina za veterinarsko spričevalo
   model 11 23124-7111096-2003;
b)  za izdajo potrdila o registraciji in vakcinaciji psov iz 6.
c)  člena tega pravilnika na:
   št. 01100-1000321069 – pristojbina za veterinarsko potrdilo
   model 11 23124-7111100-2003;
c)  za veterinarske preglede ter nadzor iz 7. do 22. člena tega pravilnika na:
   št. 01100-1003192075 – pristojbina za veterinarski pregled
   model 11 23124-7111118-2003;
d)  iz 21. člena tega pravilnika na:
   št. 01100-1003192075 – pristojbine za veterinarski pregled
   model 11 23124-7111118-2003.
Pristojbine morajo biti vplačane takoj po opravljenem veterinarskem pregledu, v primerih, ko se pristojbine plačujejo mesečno, pa najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odredba o pristojbinah na področju veterinarstva (Uradni list RS, št. 29/02 in 33/02).
25. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-235/2003
Ljubljana, dne 5. marca 2003.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost