Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003

Kazalo

1040. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2003, stran 3312.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 17. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk na 4. redni seji dne 6. marca 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Majšperk za leto 2003
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Majšperk za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
S proračunom Občine Majšperk se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni ter občinskimi predpisi opravlja Občina Majšperk.
2. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
--------------------------------------------------------------------------
Konto                          Predl. prorač.2002
--------------------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+79)           894.388
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 215.652
70    DAVČNI PRIHODKI                     171.351
700    Davki na dohodek in dobiček               129.561
703    Davki na premoženje                    20.598
704    Domači davki na blago in storitve             16.354
706    Drugi davki                        4.838
71    NEDAVČNI PRIHODKI                     44.301
710    Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja       22.000
711    Takse in pristojbine                    2.553
712    Denarne kazni                         48
713    Prihodki od prodaje blaga in storitev           4.200
714    Drugi nedavčni prihodki                  15.500
72    KAPITALSKI PRIHODKI                    3.000
720    Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             –
721    Prihodki od prodaje zalog                   –
722    Prihodki od prodaje zemljišč in nemateri. premoženja    3.000
73    PREJETE DONACIJE                        –
74    TRANSFERNI PRIHODKI                   475.736
740    Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij                475.736
79    PRENOS PRIHODKOV                     200.000
790    Prenos sredstev iz predhodnega leta           200.000
II.    SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               894.388
40    TEKOČI ODHODKI                      123.788
400    Plače in drugi izdatki zaposlenim             28.500
401    Prispevki delodajalcev za socialno varnost        3.300
402    Izdatki za blago in storitve               86.100
403    Plačila domačih obresti                    –
409    Rezerve                          5.888
41    TEKOČI TRANSFERI                     156.900
410    Subvencije                        10.000
411    Transferi posameznikom in gospodinjstvom         44.500
412    Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     14.500
413    Drugi tekoči domači transferi               87.900
414    Tekoči transferi v tujino                   –
42    INVESTICIJSKI ODHODKI                  606.100
420    Nakup in gradnja osnovnih sredstev            606.100
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI                  7.600
430    Investicijski transferi                  7.600
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                 –
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B)    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
     IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)          –
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                 –
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
     DELEŽEV (440+441+442)                     –
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         –
VI.    PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
     KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                  –
C)    RAČUN FINANCIRANJA
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)                       –
50    ZADOLŽEVANJE                          –
VIII.   ODPLAČILA DOLGA (550)                     –
55    ODPLAČILA DOLGA                        –
IX.    SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
     NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             –
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)               –
XI.    NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                   –
--------------------------------------------------------------------------
Proračun je sestavljen iz splošnega dela občinskega proračuna, ki so mu priloženi odhodki in so sestavljeni po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebnega dela, ki je sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov. Sestavni del proračuna je tudi “Načrt razvojnih programov“, ki je priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01)
2. Prispevki občanov za posamezne investicije.
3. Drugi namenski prejemki, ki niso zajeti v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF.
5. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunske rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 3,488.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4,000.000 tolarjev županja in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. Prav tako županja odloča o uporabi sredstev rezerv za druge namene iz 12. člena zakona o financiranju občin.
Županja je tudi pooblaščena, da odloča o uporabi tekoče proračunske rezervacije v višini 2,400 mio SIT za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
6. člen
Županja lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je županja odgovorna občinskemu svetu. Županja poroča občinskemu svetu v mesecu juliju o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je županja oziroma od nje pooblaščena oseba.
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali s posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
9. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
10. člen
Županja lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejena za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
11. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
13. člen
Županja je pooblaščena, da odloča o:
– prenosih sredstev med različnimi postavkami v okviru posameznih dejavnosti na podlagi objektivnih razlogov,
– prenosu sredstev med posameznimi dejavnostmi do višine 1,5% vrednosti proračuna,
– uporabi sredstev rezerv za premoščanje likvidnostnih problemov proračuna,
– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti. Za vezavo lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finančno poslovanje.
14. člen
Županja lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicijskih odhodkov in transferov ne smejo presegati 10% sredstev konta 42 – investicijski odhodki in konta 43 – investicijski transferi, zagotovljenih v proračunu za leto 2003. Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih za blago in storitve ter tekoče transfere, ne smejo presegati 15% sredstev, zagotovljenih v proračunu leta 2003.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Majšperk v letu 2004, se uporablja ta odlok in sklep županje o začasnem financiranju.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 403-02/03-01
Majšperk, dne 6. marca 2003.
Županja
Občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

AAA Zlata odličnost