Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003

Kazalo

1008. Pravilnik o zagotavljanju pravne pomoči policistom v zvezi z opravljanjem uradnih nalog in posameznikom v zvezi z dano pomočjo policiji, stran 3281.

Za izvrševanje 27. in 73. člena zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98, 66/98 – popr. in 93/01) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o zagotavljanju pravne pomoči policistom v zvezi z opravljanjem uradnih nalog in posameznikom v zvezi z dano pomočjo policiji
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek za zagotovitev pravne pomoči policistu, če je zoper njega uveden kazenski ali odškodninski postopek zaradi opravljanja uradnih nalog, ki jih je po oceni policije opravil v skladu s predpisi.
2. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi pri odločanju o zagotavljanju strokovne pravne pomoči posamezniku, ki je policiji pomagal pri opravljanju njenih nalog in je v zvezi s tem zoper njega uveden kazenski ali odškodninski postopek.
3. člen
Postopek za zagotovitev pravne pomoči je hiter, zagotoviti mora učinkovito pravno pomoč.
4. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. Vlagatelj je oseba, ki v skladu s tem pravilnikom zaprosi za zagotovitev pravne pomoči.
2. Upravičenec do pravne pomoči je oseba, ki ji je z odločbo generalnega direktorja policije odobrena pravna pomoč.
3. Pravna pomoč je pravica upravičenca, da mu Policija pod pogoji, določenimi z zakonom o policiji, povrne stroške izvajalca pravne pomoči v kazenskem oziroma odškodninskem postopku v višini, določeni z odvetniško tarifo, stroške izvedencev, prič ter stroške sodnih taks.
4. Predstojnik za policista, zaposlenega v generalni policijski upravi, je generalni direktor policije, direktor policijske uprave pa za policista, zaposlenega na policijski upravi in za posameznika iz 2. člena tega pravilnika, ki ima stalno ali začasno prebivališče na območju policijske uprave ali je na njenem območju pomagal policiji pri opravljanju njenih nalog.
5. Izvajalec pravne pomoči je odvetnik, ki je po zakonu o odvetništvu vpisan v imenik odvetnikov ali odvetniška družba, ustanovljena po zakonu, ki ureja odvetništvo.
2. PISNA VLOGA OZIROMA ZAHTEVEK
5. člen
Postopek za zagotovitev pravne pomoči se začne na podlagi pisne vloge oziroma zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vloga). Vlogo se pošlje predstojniku.
6. člen
Vloga mora biti razumljiva in mora obsegati vse, kar je potrebno za oceno in odločitev o zahtevku za pravno pomoč. Predvsem mora vsebovati:
– osebne podatke vlagatelja,
– naziv policijske enote vlagatelja, če gre za policista,
– kratek opis naloge, v zvezi s katero vlagatelj zahteva pravno pomoč, če gre za policista oziroma kratek opis z zakonom določene naloge pri kateri je posameznik nudil pomoč policiji,
– dokazilo, s katerim vlagatelj izkaže, da je zoper njega uveden kazenski ali odškodninski postopek.
7. člen
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, predstojnik v roku 3 dni obvesti vlagatelja, da jo dopolni v roku 8 dni. Poziv za dopolnitev vloge se pošlje vlagatelju v pisni obliki, lahko pa se mu sporoči tudi po telefonu ali ustno. O telefonskem ali ustnem sporočilu se v spisu napiše uradni zaznamek. Če vlagatelj pomanjkljivosti vloge ne odpravi v roku, ki ga določi predstojnik, se šteje, da vloga ni bila vložena.
Pri vlogi, prejeti z uporabo telekomunikacijskih storitev, se šteje, da jo je podpisala oseba, ki je na vlogi navedena kot podpisnik.
3. OCENA SKLADNOSTI NALOGE S PREDPISI
8. člen
Skladnost uradne naloge s predpisi, v zvezi s katero policist zahteva pravno pomoč, oceni komisija, ki jo sestavljajo predsednik in vsaj dva člana.
Komisija mora oceno sprejeti v roku, ki ga določi predstojnik in praviloma ni daljši od 30 dni. Ocena mora vsebovati navedbo o tem, ali je bila uradna naloga opravljena v skladu s predpisi. Komisija je dolžna podano oceno utemeljiti in obrazložiti.
Komisija pošlje obrazloženo oceno skupaj s celotnim spisom generalnemu direktorju policije.
4. ODLOČANJE O VLOGI
9. člen
Generalni direktor policije v roku 8 dni po prejemu spisa iz prejšnjega člena odloči o vlogi za pravno pomoč s pisno odločbo.
V izreku odločbe, s katero se vlagatelju odobri ali zavrne pravno pomoč, je potrebno natančno opredeliti zadevo, za katero se upravičencu priznava pravno pomoč do pravnomočnosti sodne odločbe oziroma se mu pravne pomoči ne prizna.
Odločba, s katero se odloči o pravni pomoči, se v roku 8 dni pošlje upravičencu.
5. IZVAJANJE PRAVNE POMOČI
10. člen
Izvajalca pravne pomoči izbere upravičenec skladno z določili zakona o odvetništvu. Upravičenec je dolžan praviloma izbrati izvajalca v kraju bivališča ali v kraju sedeža sodišča, pri katerem poteka kazenski ali odškodninski postopek.
11. člen
Policija plačuje upravičencu vse stroške odobrene pravne pomoči iz 3. točke 4. člena tega pravilnika.
Če upravičenec želi, da Policija plačuje stroške pravnega zastopanja neposredno izvajalcu pravne pomoči, je dolžan Policijo o tem pisno obvestiti. V obvestilu mora navesti naziv in naslov izvajalca pravne pomoči, davčno številko ter banko in številko računa, na katerega naj Policija nakazuje sredstva.
Policija plačuje stroške izvajalca pravne pomoči na podlagi predložitve računa s specifikacijo stroškov. Rok za plačilo začne teči z dnem prispetja računa s specifikacijo.
Upravičenec je dolžan Policiji dostaviti vse sodne odločitve, s katerimi se odloča v postopku, za katerega mu je bila odobrena pravna pomoč v roku 15 dni po prejemu.
12. člen
Upravičenec, ki so mu na podlagi pravnomočne odločbe sodišča prisojeni stroški postopka, je dolžan vrniti dejansko povrnjene stroške v proračun Republike Slovenije, vendar največ do višine prejetih stroškov pravne pomoči. Rok vračila povrnjenih stroškov je 15 dni od prejema.
Če upravičenec v postopku ne uspe, ni dolžan povrniti sredstev plačane pravne pomoči.
6. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 173-4-380/02
Ljubljana, dne 21. februarja 2003.
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost