Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Ustavni zakoni

899. Ustavni zakon o spremembah I. poglavja ter 47. in 68. člena ustave Republike Slovenije (UZ3a, 47, 68)

Zakoni, obvezne razlage zakonov

900. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
901. Zakon o spremembah zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganju radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR-A)
902. Zakon o dopolnitvi zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-A)

Odloki

898. Odlok o razglasitvi ustavnega zakona o spremembah I. poglavja ter 47. in 68. člena ustave Republike Slovenije (OdUZ3a, 47, 68)

Sklepi

903. Sklep o soglasju k imenovanju generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
904. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
905. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
906. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
907. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
908. Sklep o imenovanju predsednika in dveh članov Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
909. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Sveta RTV Slovenija
910. Sklep o imenovanju direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

911. Sklep o imenovanju v volilno komisijo za izvedbo prvih volitev v uradniški svet

Drugi akti

912. Odločba o imenovanju na funkcijo pomočnika državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu v Ljubljani
913. Odločba o imenovanju na funkcijo okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
914. Odločba o imenovanju na funkcijo pomočnice okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem
915. Odločba o imenovanju na mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru

MINISTRSTVA

916. Seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanja za varstvo pred požarom
917. Seznam pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
918. Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarnega varovanja
919. Seznam pooblaščenih izdelovalcev študij požarne varnosti
920. Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje hidrantnih omrežij
921. Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnikov
971. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2002, obrazcu napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, obrazcu za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti in o načinu predlaganja obrazca napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti

BANKA SLOVENIJE

922. Sklep o postopku ugotavljanja odgovornosti članov Sveta Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

923. Sklep o določitvi območnih obrtnih zbornic, na katerih se vodi postopek izdaje obrtnih dovoljenj
924. Stališče 1 - revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu

OBČINE

Beltinci

925. Sklep o imenovanju podžupana
926. Sklep o imenovanju nadzornega odbora

Divača

927. Sklep o ceni za ravnanje s komunalnimi odpadki

Gorenja vas-Poljane

928. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2003
929. Sklep o prenehanju javnega dobra
930. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Gornji Petrovci

931. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Grad

932. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Grad za leto 2002

Hrpelje-Kozina

933. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Hrpelje-Kozina
934. Ugotovitev, da je kandidat za člana Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina z Nestrankarske liste Albert Pečar in skupine volivcev

Kočevje

935. Odlok o izvajanju in podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka

Lenart

936. Sklep o povišanju povračila za priključno zmogljivost
937. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča

Mozirje

938. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu Podrožnik v Mozirju

Prevalje

939. Odlok o območju predkupne pravice Občine Prevalje
940. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA
941. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje
942. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks
943. Sklep o spremembah sklepa o določitvi cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Prevalje
944. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
945. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Ravne na Koroškem

946. Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2003

Semič

947. Statut Občine Semič (uradno prečiščeno besedilo)
948. Poslovnik o delu Nadzornega odbora občine Semič
949. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve osebna pomoč
950. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
951. Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemljišča in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Semič v letu 2003

Slovenj Gradec

952. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Slovenj Gradec
953. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta mestne občine Slovenj Gradec

Štore

954. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Štore

Velika Polana

955. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Velika Polana
956. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana
957. Odlok o oskrbi z vodo na območju Občine Velika Polana
958. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Velika Polana

Vojnik

959. Sklep o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vojnik
960. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje
961. Spremembe pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagrad članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilo stroškov

Vransko

962. Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko

Zreče

963. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2003
964. Cenik daljinskega ogrevanja

Železniki

965. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2003

Žetale

966. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
967. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ptuj
968. Sklep o imenovanju volilne komisije Občine Žetale

Žužemberk

969. Sklep o javni razgrnitvi predloga prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Žužemberk
970. Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta Podružnična šola Dvor

POPRAVKI

1. Popravek odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti