Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003

Kazalo

946. Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2003, stran 2861.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list, RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 4. seji dne 20. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Ravne na Koroškem za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                                 v SIT
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
---------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Proračun leta 2003
---------------------------------------------------------------------
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            1.694,684.677
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 1.027,590.647
70 DAVČNI PRIHODKI                    877,675.000
  700 Davki na dohodek in dobiček            648,043.000
  703 Davki na premoženje                122,244.000
  704 Domači davki na blago in storitve         107,388.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI                   149,915.647
  710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                   90,477.405
  711 Takse in pristojbine                19,007.000
  712 Denarne kazni                     770.000
  714 Drugi nedavčni prihodki              39,661.242
72 KAPITALSKI PRIHODKI                  267,919.234
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       22,000.000
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev       245,919.234
73 DONACIJE                        11,431.796
  730 Prejete donacije iz domačih virov         11,431.796
74 TRANSFERNI PRIHODKI                  387,743.000
  740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij             387,743.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            2.147,289.448
40 TEKOČI ODHODKI                    469,897.158
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         113,708.762
  401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                      15,893.300
  402 Izdatki za blago in storitve           319,083.951
  403 Plačila domačih obresti              12,211.145
  409 Rezerve                       9,000.000
41 TEKOČI TRANSFERI                   613,578.152
  410 Subvencije                     7,400.000
  411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                  142,527.600
  412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                    79,251.342
  413 Drugi tekoči domači transferi           384,399.210
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                 933,270.847
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        933,270.847
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                130,543.291
  430 Investicijski transferi              130,543.291
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)             -452,604.771
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
---------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Proračun leta 2003
---------------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
  IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
  (750+751+752)                      1,400.000
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              1,400.000
  750 Prejeta vračila danih posojil            1,400.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
  KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)               –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
  DELEŽEV                         1,400.000
C) RAČUN FINANCIRANJA
---------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Proračun leta 2003
---------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                       –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                     –
IX. NETO ZADOLŽEVANJE                        –
X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU         -451,204.771
---------------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna. Sestavni del je tudi račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
3. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po posameznih namenih. Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni po natančnejših namenih.
4. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
Proračunska sredstva je mogoče prerazporejati med posameznimi postavkami v okviru bilance prihodkov in odhodkov.
5. člen
Med odhodki proračuna se predvidi splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni mogoče predvideti ali zanje ni bilo dovolj predvidenih sredstev. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. Račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 7,000.000 tolarjev.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Sredstva za redno dejavnost se proračunskim uporabnikom nakazujejo kot mesečne akontacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
8. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena zakona o javnih financah tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse;
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti;
– taksa za obremenjevanje voda;
– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
– prispevki investitorjev in soinvestitorjev;
– namenska sredstva iz državnega proračuna za investicije in tekoče programe.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso porabljena v preteklem letu se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
9. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
10. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge s svojega delovnega področja v mejah sredstev, ki so jim s tem proračunom odobrena.
Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole, direktor zavoda oziroma druga oseba kot odredbodajalec.
11. člen
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti predloge finančnih načrtov ob pripravi in na podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun ter dostaviti zaključne račune za leto 2002 Oddelku za plan, proračun in finance najkasneje do 28. 2. 2003.
Finančne načrte posrednih uporabnikov občinskega proračuna sprejme pristojni organ po postopku, določenem v posebnem predpisu ali v aktu o ustanovitvi posrednega uporabnika. Če se pravna oseba v pretežnem delu financira iz proračunskih sredstev, se njen finančni načrt sprejme v 30 dneh po sprejetju občinskega proračuna.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan.
13. člen
Župan v skladu z zakonom lahko začasno zadrži izvrševanje proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.
Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetnih investicij, za katere so opredeljena tudi lastna sredstva investitorja oziroma so sofinancirana s strani države.
14. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča:
– začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,
– uporabi sredstev rezerv,
– najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev,
– prenosih sredstev med posameznimi postavkami v okviru posameznega področja v bilanci prihodkov in odhodkov, glede na dejansko izkazane potrebe v času izvajanja proračuna,
– odpisu ali o delnem odpisu plačila dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
15. člen
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicij, ne smejo presegati 20% teh pravic porabe v finančnem načrtu posameznega področja. Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
16. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z zakonom o financiranju občin.
17. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
18. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo.
19. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ravne na Koroškem v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2003.
Št. 403-02-2/02-20
Ravne na Koroškem, dne 20. februarja 2003.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost