Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003

Kazalo

953. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta mestne občine Slovenj Gradec, stran 2878.

Na podlagi 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 4. seji, ki je bila 18. 2. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
V 22. členu poslovnika Občinskega sveta mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 46/99) se v drugem odstavku beseda “podžupanoma” nadomesti z besedo “podžupanom”, tako, da se drugi odstavek 22. člena glasi:
“Vabilo za sejo sveta se pošlje županu, podžupanom, predsedniku nadzornega odbora občine in direktorju občinske uprave.”
2. člen
V 59. členu se tretja alinea “za prostorsko planiranje in razvoj podeželja” spremeni “za urejanje in gospodarjenje s prostorom”.
Za tretjo alineo se dodajo nove alinee:
– za razvoj podeželja, kmetijstvo in gozdarstvo,
– za razvoj turizma, gostinstvo in trgovine,
– za mladino.
Četrta alinea “statutarno-pravna komisija” postane sedma alinea, tako, da se 59. člen glasi:
“Stalna delovna telesa sveta, ustanovljena s statutom občine, so naslednji odbori in komisija:
– za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,
– za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe,
– za urejanje in gospodarjenje s prostorom,
– za razvoj podeželja, kmetijstvo in gozdarstvo,
– za razvoj turizma, gostinstvo in trgovino,
– za mladinska vprašanja,
– statutarno-pravna komisija.
3. člen
V 61. členu se v drugem odstavku črtajo besede “gostinstva in turizma”, tako, da se drugi odstavek 61. člena glasi:
“Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva, malega gospodarstva in obrti, varstva okolja in gospodarskih javnih služb, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in poda stališče s predlogom odločitve.”
4. člen
Prvi odstavek 62. člena “Odbor za prostorsko planiranje in razvoj podeželja ima sedem članov” se spremeni v “Odbor za urejanje in gospodarjenje s prostorom ima sedem članov”.
V drugem odstavku 62. člena se črtajo besede “razvoj podeželja občine”.
V četrtem odstavku 62. člena se besede “Odbor za prostorsko planiranje in razvoj podeželja” spremenijo v “Odbor za urejanje in gospodarjenje s prostorom”, tako, da se 62. člen glasi:
“Odbor za urejanje in gospodarjenje s prostorom ima sedem članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju planiranja, urejanja in gospodarjenja s prostorom, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je dolžan opraviti najkasneje tri dni pred tem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za urejanje in gospodarjenje s prostorom lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.”
5. člen
Za 62. členom se dodajo novi 62.a, 62.b in 62.c, ki se glasijo:
“62.a člen
Odbor za razvoj podeželja, kmetijstvo in gozdarstvo ima sedem članov.
Odbor obravnava vprašanja v zvezi z razvojem podeželja, kmetijstva in gozdarstva, spremlja in daje mnenje ter predloge v zvezi z organiziranostjo in razvojem dejavnosti kmetijstva, gozdarstva, veterinarstva, lovstva, ribištva …, ter obravnava vprašanja razvoja kmetijskih dopolnilnih dejavnosti.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju razvoja podeželja, kmetijstva in gozdarstva, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred tem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za razvoj podeželja, kmetijstvo in gozdarstvo lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.
62.b člen
Odbor za razvoj turizma, gostinstvo in trgovino ima devet članov.
Odbor obravnava vprašanja povezana s stanjem in razvojem turizma, gostinstva in trgovine, spremlja in daje mnenja ter predloge v zvezi s stanjem in razvojem turizma, gostinstva in trgovine ter skrbi za usklajeno delovanje turizma, gostinstva in trgovine.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju turizma, gostinstva in trgovine, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred tem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za razvoj turizma, gostinstvo in trgovino lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.
62.c člen
Odbor za mladinska vprašanja šteje sedem članov.
Odbor obravnava vprašanja povezana z mladino ter spremlja in daje mnenja ter predloge v zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na mladino. Odbor oblikuje stališča in daje mnenja ter predloge svetu glede usmeritev razvoja aktivnosti, ki se nanašajo na mladino.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju mladinskih vprašanj, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta. Odbor za mladino lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.”
6. člen
V prvem odstavku 103. člena se dodata besedi “lahko do”, besedi “dva podžupana” pa se nadomestita z besedama “tri podžupane”, tako, da se prvi odstavek 103. člena glasi:
“Na predlog župana lahko svet imenuje do tri podžupane izmed članov sveta.”
7. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503/00001/99
Slovenj Gradec, dne 24. februarja 2003.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

AAA Zlata odličnost