Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003

Kazalo

902. Zakon o dopolnitvi zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-A), stran 2791.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-A)
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. februarja 2003.
Št. 001-22-12/03
Ljubljana, dne 5. marca 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O VARSTVU PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI IN JEDRSKI VARNOSTI (ZVISJV-A)
1. člen
V zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 67/2002) se v 141. členu za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Vlada Republike Slovenije pripravi dopolnitev nacionalnega programa varstva okolja v zvezi z ravnanjem z radioaktivnimi odpadki in z izrabljenim jedrskim gorivom iz 98. člena tega zakona najkasneje do konca 2004 ter ga predloži v sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije. Z nacionalnim programom ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom je treba s prioritetnimi nalogami zagotoviti, da je lokacija odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov odobrena najkasneje do 2008, odlagališče pa pridobi dovoljenje za obratovanje najkasneje do 2013. Če drug zakon ali meddržavna pogodba izključuje upoštevanje tega roka ali se meddržavna pogodba izvaja na način, da roki iz tega zakona niso upoštevani, je vlada dolžna predlagati spremembo takega zakona ali začeti postopek za odpoved takšne pogodbe.“
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-10/91-4/11
Ljubljana, dne 25. februarja 2003.
Podpredsednica
Državnega zbora
Republike Slovenije
Irma Pavlinič Krebs l. r.

AAA Zlata odličnost