Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003

Kazalo

961. Spremembe pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagrad članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilo stroškov, stran 2890.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02)) je Občinski svet občine Vojnik na 3. redni seji dne 26. 2. 2003 sprejel
S P R E M E M B E P R A V I L N I K A
o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilo stroškov
1. člen
Sprejmejo se spremembe pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 23/99, 2/00 in 27/00 – v nadaljevanju: pravilnik).
2. člen
V 4. členu pravilnika se spremeni prvi odstavek, ki glasi:
Plača podžupana se oblikuje v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za funkcijo podžupana mesečno 50.000 SIT mesečno,
– del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta v skladu s 5. členom tega pravilnika.
Plača podžupana je lahko mesečno skupaj po vseh zgoraj navedenih pravilih v višini največ 40% plače župana.
3. člen
5. člen se spremeni in glasi:
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta se določi na podlagi naslednjih kriterijev:
– udeležba na redni seji občinskega sveta 20.000 SIT neto,
– udeležba na izredni seji občinskega sveta oziroma na seji, ki traja manj kot tri ure 10.000 SIT neto,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 14 SIT neto,
– udeležba na seji delovnega telesa za člane delovnih teles 7.000 SIT neto.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
4. člen
8. člen se spremeni in glasi:
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v delovnem telesu določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji v višini 7.000 SIT neto. Članom svetov KS se za udeležbo na seji izplača sejnina v višini 5.000 SIT neto na sejo.
5. člen
9. člen se spremeni in glasi:
Člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v naslednji višini:
– predsedovanje na seji nadzornega odbora 28.000 SIT neto,
– udeležba na seji občinskega sveta 7.000 SIT neto,
– udeležba na seji nadzornega odbora za člane 12.000 SIT neto.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi tega pravilnika in v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
6. člen
11. člen se spremeni in glasi:
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti imajo pravico do nagrade v neto višini 30.000 SIT mesečno.
7. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 173-02/03-2
Vojnik, dne 26. februarja 2003.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost