Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003

Kazalo

935. Odlok o izvajanju in podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka, stran 2852.

Na podlagi 1. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in Uradni list RS, št. 14/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96), 6. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), odredbe o oskrbi malih kurilnih naprav pri opravljanju javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimovodnih in prezračevalnih naprav zaradi varstva zraka (Uradni list RS, št. 2/02), petega odstavka 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00, 24/01), 133. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00), 4. In 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 37/95), 27. člen statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek in 73/02) ter 74. člena poslovnika Občinskega sveta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99) je Občinski svet občine Kočevje sprejel na 2. redni seji dne 10. 2. 2003
O D L O K
o izvajanju in podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva zraka
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom kot koncesijskim aktom Občina Kočevje kot koncedent določa predmet koncesije, območje izvajanja koncesije, pogoje za podelitev koncesije, javna pooblastila, začetek in čas trajanja koncesije, način financiranja, način plačila koncesije, izbor koncesionarja, nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, prenehanje koncesijskega razmerja, način izvajanja gospodarske javne službe in drugo v zvezi s koncesijo za izvajanje obvezne lokalne javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
2. PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
2. člen
Predmet koncesije je izvajanje gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (v nadaljevanju: dimnikarska služba) z namenom varstva zraka zmanjšanja toplotnih izgub, boljšega zgorevanja goriv, varstvo ljudi pred zastrupitvijo z ogljikovim monoksidom v odpadnih plinih in požarno varnost naprav in objektov, kjer se nahajajo te naprave.
Koncedent je Občina Kočevje.
Uporabniki so pravne osebe, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost ter fizične osebe na območju Občine Kočevje, ki so lastniki ali neposredni uporabniki naprav iz 3. člena tega odloka.
3. člen
Dimnikarska služba se izvaja na naslednjih napravah:
– male in srednje kurilne naprave na vsa goriva, kot jih določa uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94);
– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem kurilnih naprav;
– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so kurilne naprave;
– druge naprave povezane z delovanjem kurilnih naprav.
4. člen
Izvajalci dimnikarske službe morajo v okviru javne službe zagotoviti lastnikom ali uporabnikom naprav naslednje storitve:
– prvi pregled naprav,
– občasni pregled naprav,
– redni letni strokovni pregledi,
– izredni pregledi naprav,
– mehansko čiščenje,
– kemično čiščenje,
– redno čiščenje,
– generalno čiščenje,
– izžiganje katranskih oblog,
– protikorozijsko zaščito,
– prve in občasne meritve obratovalnega monitoringa emisij iz malih kurilnih naprav,
– ostale storitve v skladu z veljavnimi predpisi.
3. OBMOČJE IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
5. člen
Gospodarska javna služba iz 2. člena tega odloka se na podlagi koncesije opravlja v dveh dimnikarskih okoliših, ki skupaj zajemata področje celotne Občine Kočevje:
I. dimnikarski okoliš obsega:
A) KS Kočevska Reka,
B) KS Ivan Omerza,
C) KS Poljanska dolina,
D) levi del KS Kočevje mesto (gledano v smeri proti Ljubljani), ki je razmejeno po naslednji liniji: od meje s KS Ivan Omerza po reki Rinži do mostu na Roški cesti, po Roški cesti do križišča s Tomšičevo, po Tomšičevi in Kolodvorski cesti do križišča z Ljubljansko ter naprej po Ljubljanski cesti do meje s KS Stara Cerkev.
II. dimnikarski okoliš obsega:
A) KS Stara Cerkev,
B) KS Šalka vas,
C) desni del KS Kočevje mesto.
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa za posamezni dimnikarski okoliš najboljšemu ponudniku.
Župan lahko s sklepom, v času trajanja koncesijskega razmerja, spremeni velikost območja.
4. POOBLASTILA KONCESIONARJA IN POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
6. člen
Koncesionar ima v okviru izvajanja koncesionirane javne službe naslednja pooblastila:
– izključno pravico opravljanja dejavnosti, ki je predmet koncesije na območju dimnikarskega okoliša, za katerega mu je podeljena koncesija,
– zaračunava plačila za storitve, skladno z predloženo in potrjeno ceno svojih storitev na javnem razpisu,
– pravico zbiranja podatkov uporabnikov storitev, ki so potrebni za vodenje katastra naprav;
– druga javna pooblastila v skladu z zakonom.
7. člen
Koncesionar mora izvajati dimnikarsko službo skladno s programom oskrbe, v katerem se določita obseg in vsebina oskrbe ter način zagotavljanja storitev.
Program mora vsebovati predvsem podatke o:
a) o naseljih in številu uporabnikov, katerim se zagotavljajo storitve javne službe,
b) številu in vrsti naprav ter obsegu storitev javne službe,
c) rednem obveščanju in drugih načinih in vsebinah seznanjanja uporabnikov storitev javne službe.
Predložitev navedenega programa je pogoj, ker lokalna skupnost zagotavlja izvajanje dimnikarske službe s podelitvijo koncesije osebi zasebnega prava.
Koncesionar, kot edini izvajalec koncesionirane dejavnosti, na območju dimnikarskega okoliša za katerega mu je podeljena koncesija izvaja svojo dejavnost pod naslednjimi pogoji:
– da spoštuje strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz nacionalnega razvojnega programa Republike Slovenije in usmeritev Občine Kočevje;
– da opravlja koncesijo v svojem imenu in za svoj račun, na podlagi pooblastil tega odloka in koncesijske pogodbe;
– da prodaja svoje storitve v skladu s predloženo in potrjeno ceno na javnem razpisu;
– da na zahtevo koncedenta oziroma pristojne inšpekcije omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela;
– da občinski upravi Občine Kočevje predloži kopijo letne bilance do 31. marca;
– da Agenciji Republike Slovenije za okolje in koncesionarju najkasneje do 31. marca posreduje poročilo o opravljenih storitvah in emisijah naprav ter porabljenemu gorivu za preteklo leto;
– da dosledno upošteva tehnične, oskrbovalne, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za izvajanje koncesionirane javne službe;
– da zagotovi zadostno število strokovnih kadrov za izvajanje storitev dimnikarske službe;
– da zagotovi zadosten obseg tehničnih sredstev za izvajanje storitev dimnikarske službe.
Povišanje z javnim razpisom določene in sprejete cene je možno le s soglasjem Občinskega sveta občine Kočevje oziroma skladno z veljavno zakonodajo.
8. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati predvsem naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da predloži registracijski izpisek registrskega sodišča oziroma obrtno dovoljenje, ki odraža zadnjo spremembo;
– da ni v postopku stečaja oziroma likvidacije;
– da prikaže svoje finančno stanje z bilanco uspeha in bilanco stanja za zadnje koledarsko leto pred prijavo na javni razpis;
– da pripravi in predloži program izvajanja dimnikarske službe za čas trajanja koncesije, ki mora vsebovati podatke navedene v prvem odstavku 7. člena;
– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov;
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije;
– da pripravi in predloži ceno za svoje storitve;
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo v korist občine, ki bi jo lahko z opravljanjem dimnikarske službe povzročil tretji osebi, državi ali občini;
– da izpolnjuje ostale pogoje iz 41. in 42. člena o javnih naročilih.
5. OBVEŠČANJE
9. člen
Izvajalec dimnikarske službe mora uporabnike naprav na območju, na katerem opravlja dimnikarsko službo, z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja ali na krajevno običajen način obveščati o njihovih obveznostih v skladu z veljavnimi zakoni in podzakonskimi predpisi.
6. ROKI IZVAJANJA DIMNIKARSKIH STORITEV
10. člen
Roki in način čiščenja in pregledovanja kurilnih in prezračevalnih naprav ter dimnih vodov se določijo in opravljajo v skladu s pravilnikom o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter o meritvah dimne in druge emisije kurišč (Uradni list SRS, št. 1/76, v nadaljevanju: pravilnik), ter odredbo o oskrbi malih kurilnih naprav pri opravljanju javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimovodnih in prezračevalnih naprav zaradi varstva zraka (Uradni list RS, št. 2/02).
7. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
11. člen
Koncesija se podeli za dobo petih let.
Koncesionar začne izvajati dimnikarske storitve z dnem podpisa koncesijske pogodbe; najkasneje v roku 30 dni po podpisu pogodbe mora koncesionar skleniti zavarovanje odgovornosti za škodo.
Koncesijska pogodba se po poteku časa, za katerega je bila sklenjena, lahko izjemoma podaljša za eno oziroma največ dve leti, s soglasjem Občinskega sveta občine Kočevje.
8. FINANCIRANJE
12. člen
Za izvajanje dimnikarske službe pridobiva koncesionar finančna sredstva iz cene, potrjene na javnem razpisu, za opravljene storitve, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev dimnikarske službe v skladu s pogoji iz tega odloka.
9. KONCESIJSKA DAJATEV
13. člen
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije plačati do 31. marca koncedentu koncesijo v višini 3% od fakturirane vrednosti storitev, ustvarjene z izvajanjem dimnikarske službe v preteklem letu.
Podrobnejše pogoje plačila iz prejšnjega odstavka tega člena se določi v koncesijski pogodbi.
Sredstva iz prvega odstavka tega člena so prihodek občine.
10. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
14. člen
Nadzorstvo nad opravljanjem dimnikarske službe imajo v okviru svojih z zakonom ali drugim predpisom določenih pristojnosti pristojni inšpektorji oziroma inšpektorati, drugi organi in organizacije ter službe, pa če jih za to pooblasti župan Občine Kočevje.
Koncesionar mora Nadzornemu odboru občine Kočevje, na njegovo vsakokratno zahtevo omogočiti vpogled v poslovne knjige v smislu kontrole fakturirane realizacije od opravljenih storitev in opravljanja dejavnosti koncesionirane gospodarske javne službe.
Člani Nadzornega odbora občine Kočevje morajo podatke o poslovanju koncesionarja za katere so izvedeli med opravljanjem nadzora iz prejšnjega odstavka tega člena, varovati kot poslovno skrivnost.
11. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
15. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– z odvzemom koncesije;
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo.
16. člen
Koncesijska pogodba preneha z iztekom časa za katerega je bila sklenjena.
Koncesijska pogodba preneha tudi z razdrtjem ali odpovedjo s šestmesečnim odpovednim rokom.
Medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi, razdrtju ali drugem prenehanju koncesijske pogodbe se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
17. člen
Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo ne glede na določila koncesijske pogodbe:
– če koncesionar ne začne z izvajanjem koncesionirane javne službe v roku 30 dni od podpisa koncesionarske pogodbe;
– zaradi ponovljenih hudih in dokumentiranih primerov neučinkovitih oziroma nekvalitetnih storitev, nastalih po krivdi koncesionarja;
– zaradi ponavljajočega nespoštovanja veljavnih tehničnih, strokovnih, organizacijskih, vzdrževalnih in drugih standardov in normativov za dejavnost;
– v primeru stečaja oziroma likvidacije koncesionarja;
– če ne sklene zavarovanja proti odgovornosti za škodo v korist občine, ki bi jo lahko z opravljanjem dimnikarske službe povzročil tretji osebi, državi ali občini;
– v primeru neizpolnjevanja enega ali več pogojev za opravljanje koncesijske dejavnosti.
18. člen
Koncesija ni prenosljiva, razen z soglasjem koncedenta.
12. RAZPIS IN IZBIRA KONCESIONARJA
19. člen
Koncesionarja za izvajanje koncesije se izbere na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis izvede komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Kočevje.
Javni razpis mora vsebovati:
– predmet in območje koncesije,
– začetek in trajanje koncesije,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pogoje izvajanja javne službe,
– merila za izbiro koncesionarja,
– program oskrbe, ker je prijavitelj oseba zasebnega prava,
– rok in način predložitve prijav,
– čas in kraj odpiranja ponudb.
Za javni razpis za pridobitev koncesionarja se smiselno uporablja zakonodaja Republike Slovenije, ki ureja izvajanje javnih naročil.
20. člen
O izbiri koncesionarja na podlagi predloga komisije iz 19. člena tega odloka odloča tajnik občine z upravno odločbo.
Z izbranim koncesionarjem sklene v imenu koncedenta župan občine Kočevje koncesijsko pogodbo, v kateri so določene medsebojne pravice in obveznosti izvajanja koncesionirane gospodarske javne službe.
13. UPORABNIKI STORITEV DIMNIKARSKE SLUŽBE
21. člen
Uporabniki imajo naslednje pravice:
– do rednih in kvalitetnih storitev dimnikarske službe;
– do pritožbe na kakovost storitev;
– kadarkoli zahtevati katerokoli dimnikarsko storitev, ki je predmet javne službe;
– zahtevati in dobiti možnost vpogleda v kataster kurilnih, dimovodnih, prezračevalnih naprav (v nadaljevanju: kataster) in ostalih evidenc, ki se nanašajo nanj;
– za nove in rekonstruirane naprave naročiti pri koncesionarju izdelavo strokovnega mnenja t.i. prvega pregleda in prve meritve o emisijah snovi v zrak.
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– redno plačevati dimnikarske storitve;
– dovoliti prost dostop do naprav, ki se čistijo oziroma pregledujejo;
– prijaviti svoje naprave pooblaščeni dimnikarski službi in nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje katastra in drugih evidenc v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe;
– obvestiti izvajalca dimnikarske službe o vsaki spremembi na napravah in vrsti goriva, ki ima za posledico spremembo emisij v zrak;
– pred čiščenjem naprav pripraviti ognje varne in dovolj velike posode za odlaganje saj, pepela in ostankov goriva.
22. člen
Če uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka 21. člena, je koncesionar dolžan obvestiti koncedenta in pristojni inšpektorat.
23. člen
Uporabniki morajo uporabljati storitve, ki so predmet koncesije na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, pravilnikom, tem odlokom in ostalimi veljavnimi predpisi.
24. člen
Koncesionar mora najmanj petnajst dni pred posameznim čiščenjem oziroma pregledom naprav o tem obvestiti uporabnike skladno in na način predloženega programa.
Uporabnik mora koncesionarju omogočiti čiščenje oziroma pregled naprav najkasneje po tretjem prejetem obvestilu.
25. člen
Koncesionar je za redni pregled iz prvega odstavka tega člena upravičen zaračunati ceno pregleda kurilnih, dimovodnih naprav in drugih naprav. V primeru, da koncesionar pri občasnem pregledu ugotovi, da je potrebno čiščenje, to tudi opravi, obračuna pa samo čiščenje.
26. člen
Koncesionar mora na vsakokratno zahtevo uporabnika opraviti storitev koncesionirane gospodarske javne službe skladno z dogovorom oziroma najkasneje v 3 dneh.
14. DRUGE DOLOČBE
27. člen
Koncesionar mora izvajati koncesionirano javno službo tako, da zagotavlja uporabnikom svoje storitve neprekinjeno in kvalitetno, da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje vseh kurilnih naprav, dimnih vodov, zračnikov in drugih naprav povezanih z delovanjem kurilnih naprav, v skladu s pogoji, ki jih predpiše koncedent in zakonom.
Koncesionar je dolžan o pomanjkljivostih na napravah, ki jih ugotovi pri opravljanju dimnikarske službe in zaradi katerih je ogrožena varnost pred požarom, zdravstvena varnost oziroma obstaja druga nevarnost, obvestiti uporabnika in mu določiti rok za odpravo pomanjkljivosti. Po preteku roka za odpravo pomanjkljivosti je koncesionar dolžan preveriti ali so pomanjkljivosti odpravljene, ter kolikor le-te niso odpravljene, o tem obvestiti koncedenta in pristojno inšpekcijsko službo.
28. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijsko dejavnost tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
V primeru iz prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe, v nepredvidljivih okoliščinah.
29. člen
Koncesionar je uporabnikom storitev dimnikarske službe ali drugim osebam odgovoren za škodo, ki jo je zakrivil pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem te gospodarske javne službe.
Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi, državi ali Občini Kočevje, zaradi nevestnega izvajanja dimnikarskih storitev.
Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega odstavka tega člena mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Kočevje. Zavarovanje lahko koristi tudi Republika Slovenija v primeru, da mora sama zagotoviti izvajanje dimnikarske službe namesto Občine Kočevje.
30. člen
Koncesionar bo v zvezi s pravico do izvajanja dimnikarske dejavnosti vodil evidenco o:
– prvih pregledih naprav,
– občasnih pregledih naprav,
– rednih letnih strokovnih pregledih,
– izrednih pregledih naprav,
– mehanskem čiščenju,
– kemičnem čiščenju,
– rednem čiščenju,
– generalnem čiščenju,
– izžiganje katranskih oblog,
– protikorozijski zaščiti,
– prvih in občasnih meritvah obratovalnega monitoringa emisij iz malih kurilnih naprav,
– neopravljenih pregledih,
– druge evidence, določene z zakoni in podzakonskimi predpisi.
Koncesionar vodi evidenco virov onesnaževanja zraka. Evidenca je last koncedenta.
Dokumentacijo o vseh evidencah za posamezno koledarsko leto mora hraniti še najmanj pet let.
Agenciji Republike Slovenije za okolje in koncedentu mora najkasneje do 31. marca posredovati poročilo o opravljenih storitvah in emisijah naprav ter porabljenem gorivu za preteklo koledarsko leto.
15. KAZENSKE DOLOČBE
31. člen
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje izvajalca dimnikarske službe:
– če ne upošteva rokov oziroma predpisov, navedenih v 10. in 26. členu odloka
– če ne glede na določila predpisov iz 10. člena odloka ne očisti vseh naprav vsaj enkrat.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se za prekrške, navedene v prejšnjem odstavku, kaznuje odgovorna oseba izvajalca dimnikarske službe.
32. člen
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje uporabnik, ki je pravna oseba, če:
– po tretjem prejetem obvestilu koncesionarja o čiščenju oziroma pregledu naprav ne omogoči čiščenja oziroma pregleda naprav iz 3. člena odloka (24. člen);
– ne odpravi pomanjkljivosti v roku in na način, kot to določi koncesionar.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje prekršek odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– po tretjem prejetem obvestilu koncesionarja o čiščenju oziroma pregledu naprav ne omogoči čiščenja oziroma pregleda naprav iz 3. člena odloka (24. člen);
– ne odpravi pomanjkljivosti v roku in na način, kot to določi koncesionar.
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se za prekršek kaznuje fizična oseba, če:
– po tretjem prejetem obvestilu koncesionarja o čiščenju oziroma pregledu naprav ne omogoči čiščenja oziroma pregleda naprav iz 3. člena odloka (24. člen);
– ne odpravi pomanjkljivosti v roku in na način, kot to določi koncesionar.
16. KONČNE DOLOČBE
33. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o izvajanju in podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (Uradni list RS, št. 39/97).
34. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 223-1/02-135
Kočevje, dne 11. februarja 2003.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost