Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003

Kazalo

928. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2003, stran 2847.

Na podlagi določb zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 99. člena statuta Občine Gorenja vas – Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane na 4. redni seji dne 27. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2003
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določa višina proračuna ter postopki izvrševanja proračuna.
S proračunom za leto 2003 se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina Gorenja vas – Poljane (v nadaljnjem besedilu: občina).
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki iz dohodnine, davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom o financiranju občin in drugi prihodki v skladu s posebnimi zakoni.
2. SESTAVA IN VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna struktura proračuna po namenih porabe. Prihodki in odhodki KS so skladno z zakonom vključeni v proračun in so izkazani kot konsolidirani izkazi.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov                  Proračun leta 2003
------------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI
   (70+71+72+73+74)                      1,052.573.000
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   446,765.000
70  DAVČNI PRIHODKI                       324,075.000
   700 Davki na dohodek in dobiček               245,573.000
   703 Davki na premoženje                    42,552.000
   704 Domači davki na blago in storitve             35,950.000
   706 Drugi davki                            –
71  NEDAVČNI PRIHODKI                      122,690.000
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                         32,240.000
   711 Takse in pristojbine                    5,500.000
   712 Denarne kazni                        150.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           40,750.000
   714 Drugi nedavčni prihodki                  44,050.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI                      57,200.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            200.000
   721 Prihodki od prodaje zalog                     –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   nematerialnega premoženja                   57,000.000
73  PREJETE DONACIJE                       56,000.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov             56,000.000
   731 Prejete donacije iz tujine                     –
74  TRANSFERNI PRIHODKI                     492,608.000
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                  492,608.000
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                1.235,275.837
40  TEKOČI ODHODKI                        206,936.000
   400 Plače in drugi izdatki zaposleni             50,576.000
   401 Prispevki delodajalcev za
   socialno varnost                        7,300.000
   402 Izdatki za blago in storitve               136,360.000
   403 Plačila domačih obresti                  1,000.000
   409 Rezerve                          11,700.000
41  TEKOČI TRANSFERI                       328,509.937
   410 Subvencije                        15,351.300
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                        187,040.000
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                           21,579.692
   413 Drugi tekoči domači transferi              104,538.945
   414 Tekoči transferi v tujino                     –
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                    573,625.000
   420 Nakup in gradnja osnovnih
   sredstev                           573,625.000
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                   126,204.900
   430 Investicijski transferi                 126,204.900
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                 –182,702.837
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKI DELEŽEV (750+751+752)                    –
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                     16,000.000
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                            16,000.000
   440 Dana posojila                       2,000.000
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb                            14,000.000
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)                –16,000.000
VII. SKUPNI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ               –198,702.837
C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE (500)                      64,000.000
50  ZADOLŽEVANJE                         64,000.000
   500 Domače zadolževanje                    64,000.000
IX.  ODPLAČILA DOLGA (550)                         –
55  ODPLAČILA DOLGA                            –
X.  NETO ZADOLŽEVANJE                       64,000.000
XI.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA
   LETA                             134,702.837
XII. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.-II.+IV.-V.+VIII.-IX.+XI.)                     –
------------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov in posebni del, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostne zmožnosti proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov.
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture in za druge naloge občine v skladu z zakoni.
5. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.
Kot namenski prejemki se štejejo poleg prejemkov, opredeljenih z zakonom tudi: prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, požarna taksa, državna taksa za obremenjevanje voda, državna taksa za odpadke, prihodki ožjih delov lokalne skupnosti – samoprispevek in prispevki občanov, priključne takse, prihodki od donacij.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za kar se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in proračunu.
6. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po zakonu o javnih financah.
V proračunsko rezervo – proračunski sklad se izloča 0,5% prejemkov proračuna, v splošno proračunsko rezervacijo pa 0,6% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
7. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo porabljati za namene, opredeljene s proračunom. Sredstva za plače in prispevke ter za plačilo blaga in storitev se proračunskim porabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnost proračuna. Neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 in največ 90 dni od dneva prejema računa, in sicer v skladu z 18. členom zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02). Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni in posredni uporabnik prejme listino, ki je podlaga za plačilo. Dogovarjanje drugačnih rokov plačil je možno samo s soglasjem župana.
Če je na izstavljenem računu, situaciji ali v pogodbi, določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku in na način, ki je določen v tem odloku.
Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi predhodnega soglasja župana in ob primernem zavarovanju predplačila.
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi investicijskih sredstev za nabavo blaga in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali pa začasno zadrži porabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna niso doseženi v določeni višini oziroma ugotovi nenamensko porabo sredstev. O svoji odločitvi mora župan obvestiti občinski svet občine in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan po zaključku polletja in poslovnega leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.
9. člen
Župan je pooblaščen da:
– v okviru področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna spremeni pravico porabe za posamezne namene med proračunskimi postavkami, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 15% obsega področja sprejetega proračuna;
– odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v skladu z 42. členom zakona o javnih financah;
– odloča o višini blagajniškega maksimuma;
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 80% rezerve za namene iz 2. točke drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah;
– odloča o odpisu oziroma delnem odpisu plačila dolga dolžniku do 50.000 SIT, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve;
– odloča o kratkoročnem zadolževanju proračuna za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
10. člen
Proračun, finance in računovodstvo:
– izvaja finančno poslovanje občine, tekoče ureja, zajema, knjigovodsko evidentira in sporoča podatke, pripravlja obvezne računovodske izkaze, izvaja računovodski nadzor in nadzor nad izpolnjevanjem terjatev in plačilom obveznosti in arhivira izvirnike knjigovodskih listin;
– pripravi konsolidirano premoženjsko bilanco občine;
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe;
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe;
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
11. člen
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program del in finančni načrt za leto 2003, ki je usklajen s proračunom, v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Za zakonito in namensko porabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahtevajo župan, računovodstvo ali nadzorni odbor.
Župan občine lahko začasno zadrži porabo sredstev, če uporabniki proračuna ne izpolnijo zahtev iz določb tega člena.
12. člen
Občina Gorenja vas – Poljane lahko v tekočem letu za investicijske odhodke razpiše javno naročilo in sklene pogodbo tudi za leto 2004 za vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto.
Skupni obseg prevzetih obveznosti občine Gorenja vas – Poljane, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 80% pravic porabe, zagotovljenih na postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in tekoče transfere, ne sme presegati 30% pravic porabe posamezne postavke v sprejetem proračunu.
Omejitve iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
13. člen
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto. Sredstva, razporejena v času začasnega financiranja do uveljavitve tega odloka, so sestavni del proračuna za leto 2003.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
14. člen
Občinski svet občine odloča o dolgoročni zadolžitvi za predhodno potrjene investicije na podlagi sprejetega proračuna. Zgornja meja zadolževanja je zakonsko določena.
Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena ter predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, sklepa župan občine.
Občinski svet odloča o dajanju soglasij k zadolževanju in izdajanju poroštev posrednim uporabnikom občinskega proračuna, javnim podjetjem in pravnim osebam, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljapa se od 1. januarja 2003 dalje.
Št. 0200-40-3/03
Gorenja vas, dne 27. februarja 2003.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.

AAA Zlata odličnost