Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003

Kazalo

948. Poslovnik o delu Nadzornega odbora občine Semič, stran 2875.

Na podlagi 32. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02 in odločitve US (Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99) in 35. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 37/99, 67/01 in 23/02) je Nadzorni odbor občine Semič na seji dne 25. 2. 2003 sprejel
P O S L O V N I K
o delu Nadzornega odbora občine Semič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom je določena organizacija in način dela Nadzornega odbora občine Semič (v nadaljevanju: nadzorni odbor).
2. člen
Nadzorni odbor opravlja svoje naloge, določene z zakonom o lokalni samoupravi in s statutom občine pošteno, strokovno in nepristransko.
3. člen
Nadzorni odbor kot organ občine deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno. Sedež nadzornega odbora je Semič, Štefanov trg 9.
4. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor varuje uradne in poslovne skrivnosti, s katerimi se seznani pri svojem delu. Pri delu mora spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebno integriteto fizičnih in pravnih oseb.
5. člen
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik, ki ga imenuje občinski svet.
6. člen
Naloga predsednika je:
– vodi in organizira delo odbora,
– predlaga dnevne rede, sklicuje in vodi seje,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– podpisuje sklepe, poročila, zapisnike in druge akte odbora,
– pripravi načrt dela odbora in predlog potrebnih sredstev,
– sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko upravo
– po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta.
II. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA
7. člen
Delo odbora vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa s strani predsednika pooblaščen član.
Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in predloge na sejah.
8. člen
Seje nadzornega odbora vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa s strani predsednika pooblaščeni član. Predlog dnevnega reda določi predsednik, predlog za uvrstitev zadev na dnevni red pa lahko podajo vsi člani nadzornega odbora.
Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo je s sklepom predlagal občinski svet ali župan.
9. člen
Predsednik pošlje vabilo na sejo članom nadzornega odbora praviloma pet dni pred datumom seje. Ob soglasju vseh članov in v nujnih primerih, ki jih določi predsednik, je lahko ta rok tudi krajši.
Vabilu je potrebno obvezno priložiti gradivo, ki je potrebno za obravnavo.
Predsednik lahko povabi na sejo pripravljavce gradiv, strokovne delavce občinske uprave ter predstojnike obravnavanih institucij.
10. člen
O seji nadzornega odbora se piše zapisnik in vodi evidenca prisotnosti.
Zapisnik obvezno vsebuje:
– zaporedno številko, kraj, datum, uro pričetka in trajanje seje,
– navedbo prisotnih, opravičeno in neopravičeno odsotnih članov in navedbo ostalih prisotnih na seji,
– sprejet dnevni red,
– potrditev zapisnika prejšnje seje,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim povzetkom razprave,
– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov odbora,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se vnesejo v zapisnik.
Zapisnik oziroma poročilo podpiše predsednik odbora in zapisnikar.
11. člen
Po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glasovanje.
Nadzorni odbor veljavno sklepa in sprejema svoja poročila in predloge, če je na seji prisotna večina članov nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.
Glasovanje na sejah je praviloma javno, z dviganjem rok. Na zahtevo večine članov odbora je glasovanje lahko tudi tajno.
12. člen
Zapisnik, poročila in ostala gradiva za seje nadzornega odbora se hranijo v občinski upravi. Po preteku mandatnega obdobja se gradivo arhivira. Zapisniki in gradivo se hranijo trajno, ostalo gradivo pa 5 let.
13. člen
Strokovno in administrativno pomoč za potrebe nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Člani nadzornega odbora imajo za svoje delo pravico do nadomestila in do povrnitve stroškov, kot to določa 10. člen pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Semič.
III. POSTOPEK NADZORA
14. člen
Temeljna naloga nadzornega odbora je, da:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev glede namenske porabe sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna. Nadzorni odbor ocenjuje tudi gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev.
15. člen
Nadzorni odbor sprejme v začetku vsakega koledarskega leta program dela za tekoče leto, ki obvezno vsebuje nadzor predloga proračuna za tekoče leto, zaključnega računa proračuna za preteklo leto, polletni nadzor izvajanja proračuna tekočega leta in razpolaganja s premičnim in nepremičnim premoženjem občine. Nadzorni odbor je dolžan najmanj dvakrat letno poročati občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.
Poleg zadev iz letnega programa mora nadzorni odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlagata župan in občinski svet, oziroma če obstaja utemeljen sum, da gre za nezakonito razpolaganje z občinskim premoženjem, oziroma nenamensko razpolaganje s proračunskimi sredstvi.
16. člen
V skladu z letnim programom nadzora predsednik nadzornega odbora, pred izvedbo nadzora, izda sklep o izvedbi nadzora. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati navedbo oseb, ki bodo opravile nadzor, opredelitev vsebine nadzora, čas, kraj nadzora in naziv proračunskega uporabnika, pri katerem se opravi nadzor.
17. člen
Pri izvajanju nadzora ima nadzorni odbor naslednja pooblastila:
– zahtevati in dobiti na vpogled vse listine in dokumente občine, zavoda, podjetja, stranke in društva, ki je predmet nadzora, ki se nanašajo na porabo proračunskih sredstev,
– zahtevati in dobiti podatke in pojasnila pooblaščenih in odgovornih oseb nadzorovanih oseb,
– zahtevati in zagotoviti udeležbo odgovornih oseb na sejah nadzornega odbora.
18. člen
Nadzorni odbor lahko v postopku nadzora pritegne k sodelovanju zunanje neodvisne strokovnjake posameznih strok.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
Nadzorni odbor pri svoji odločitvi ni vezan na mnenje zunanjega strokovnjaka, ustanove ali strokovnjaka občinske uprave.
19. člen
Za izvedbo določene naloge iz pristojnosti nadzornega odbora lahko nadzorni odbor oblikuje delovno skupino.
Izvajanje nalog nadzora je potrebno opraviti tako, da se ugotovijo vsa dejstva in zberejo vsi dokazi, ki so pomembni za odločanje v postopku nadzora, in tako, da sta delovni proces in poslovanje nadzorovane osebe čim manj motena.
20. člen
Po opravljenem pregledu pripravi nadzorni odbor pisno poročilo, v katerem je naveden proračunski uporabnik, odgovorne osebe, predmet in vsebina pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov.
Poročilo dostavi nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi Računskemu sodišču Republike Slovenije.
21. člen
Če nadzorni odbor pri pregledu ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju proračunskega porabnika, mora o teh kršitvah v 15 dneh po izdaji poročila obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je proračunski porabnik ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
Za opredelitev hujših kršitev predpisov ali nepravilnosti se uporablja 107. člen zakona o javnih financah ( Uradni list RS, št 79/99 in 79/01).
22. člen
Proračunski porabniki so dolžni spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora.
Občinski svet, župan, porabniki proračuna so dolžni obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
23. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega odbora iz posameznega primera, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.
Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.
O izločitvi predsednika odloči nadzorni odbor.
24. člen
Nadzorni odbor se mora seznaniti tudi s poročili računskega sodišča.
IV. KONČNA DOLOČBA
25. člen
Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor, po predhodnem soglasju občinskega sveta. Poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Spremembe poslovnika sprejme nadzorni odbor po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovnikom, se smiselno uporabljajo zakonska določila in poslovnik občinskega sveta.
Poslovnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-01/2003-2
Semič, dne 25. februarja 2003.
Predsednik
Nadzornega odbora občine Semič
Marjan Tomaževič l. r.

AAA Zlata odličnost