Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003

Kazalo

965. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2003, stran 2893.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/9 in 21/99) je Občinski svet občine Železniki na nadaljevalni 4. redni seji, dne 5. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Železniki za leto 2003
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Železniki za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
---------------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov               Leto 2003
---------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          840.856.448
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)540.132.922
   70 DAVČNI PRIHODKI                 418.546.000
     700 Davki na dohodek in dobiček         322.614.000
     703 Davki na premoženje              67.140.000
     704 Domači davki na blago in storitve       28.792.000
     706 Drugi davki
   71 NEDAVČNI PRIHODKI                121.586.922
     710 Udeležba na dobičku in dohodki
       od prem.                   44.453.843
     711 Takse in pristojbine              4.491.000
     712 Denarne kazni                   48.000
     713 Prihodki od prodaje blaga in storitev     30.294.678
     714 Drugi nedavčni prihodki            42.299.401
   72 KAPITALSKI PRIHODKI                7.412.333
     720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
     721 Prihodki od prodaje zalog
     722 Prihodki od prodaje zemljišč in nem.
       prem.                     7.412.333
   73 PREJETE DONACIJE                  1.000.000
     730 Prejete donacije iz domačih virov       1.000.000
     731 Prejete donacije iz tujine
   74 TRANSFERNI PRIHODKI               292.311.193
     740 Transferni prihodki iz drugih
       javnof. inst.                292.311.193
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            887.480.395
   40 TEKOČI ODHODKI                  209.737.901
     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       48.482.113
     401 Prispevki delodajalcev za socialno
       varnost                    7.596.453
     402 Izdatki za blago in storitve         139.136.488
     403 Plačila domačih obresti            2.210.000
     409 Rezerve                    12.312.847
   41 TEKOČI TRANSFERI                 268.583.493
     410 Subvencije                  19.920.816
     411 Transferi posameznikom
       in gospodinjstvom              147.552.871
     412 Transferi neprofitnim organ.
       in ustanovam                 38.683.969
     413 Drugi tekoči domači transferi         62.425.837
     414 Tekoči transferi v tujino
   42 INVESTICIJSKI ODHODKI              369.899.403
     420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev      369.899.403
   43 INVESTICIJSKI TRASFERI              39.259.598
     430 Investicijski transferi            39.259.598
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)          –46.623.947
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)                    24.000.000
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                 9.100.000
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)      14.900.000
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
   50 ZADOLŽEVANJE
     500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                15.769.000
   55 ODPLAČILA DOLGA                  15.769.000
     550 Odplačila domačega dolga           15.769.000
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU         –47.492.947
   (I.+IV.+VII.–II.–V.–VII.)
X.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRET. LETA        47.492.947
---------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, posebni del - odhodki, sestavljeni po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostne možnosti proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov.
4. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
– prihodki od donacij za opremo zdravstvenega doma v Železnikih.
Neporabljene pravice porabe, ki se financirajo iz donacij in so zagotovljene na posebnih postavkah, se lahko na koncu tekočega leta prenesejo v proračun naslednjega leta za iste namene. Prerazporejanje pravic porabe ni dovoljeno.
6. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene opredeljene s proračunom. Sredstva za plače in prispevke ter za plačilo blaga in storitev se proračunskim porabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnost proračuna.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
8. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 njegovi realizaciji.
9. člen
Župan je pooblaščen da:
– v okviru področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna spremeni pravico porabe med proračunskimi postavkami, vendar največ do 15% obsega področja sprejetega proračuna,
– odloča o razporejanju sredstev splošne proračunske rezervacije,
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve,
– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna in obvesti občinski svet ter predlaga ustrezne ukrepe,
– začasno zadrži izvrševanje proračuna.
10. člen
Pomočnica župana za proračun, finance in gospodarstvo:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih porabnikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,
– po pooblastilu župana razpolaga s splošno proračunsko rezervacijo do določenega zneska,
– je odredbodajalec proračuna na podlagi pooblastila župana
– odloča v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi, največ do 5% sprejetega proračuna
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
11. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 dni in največ 90 dni od dneva prejema računa in sicer v skladu z 18.členom zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2003 in 2004 ( Uradni list št.118/2002). Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni in posredni porabnik prejme listino, ki je podlaga za plačilo.
12. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
13. člen
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program del in finančni načrt za leto 2003, ki je usklajen s proračunom v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije za preteklo leto.
14. člen
Za zakonito in namensko uporabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
15. člen
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto. Sredstva razporejena v času začasnega financiranja do uveljavitve tega odloka so sestavni del proračuna za leto 2003.
16. člen
Občina Železnikih lahko v tekočem letu za investicijske odhodke razpiše javno naročilo in sklene pogodbo tudi za leto 2004 za vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto. Navedeno določilo velja samo za investicije v lokalne in regionalne ceste, ter z njimi povezano komunalno infrastrukturo (kanalizacija, vodovod).
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta na katerega se nanašajo.
17. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
18. člen
V proračunsko rezervo se izloča 1% prihodkov proračuna, za splošno proračunsko rezervacijo pa 0,5% prihodkov proračuna.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4.000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili polletno obvešča občinski svet.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije na predlog za finance pristojnega organa odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
19. člen
Župan lahko posameznemu dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
20.člen
Z namenom prodaje kapitalske naložbe, delnic Gorenjske banke Kranj se zagotavlja cilj zagotovitev likvidnih prejemkov proračuna. Cilj je maksimalizacija proračunskih prejemkov v pomenu čimvišje prodajne cene. Kupnina od prodaje se bo v prvi vrsti namenila za odplačilo dolga v računu financiranja. V primeru, če bo kupnina presegala obseg sredstev, potrebnih za odplačilo dolga se bo kupnina uporabila za nakup novega stvarnega in finančnega premoženja.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
21. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Železniki v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 080-09-1585
Železniki, dne 5. marca 2003.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.
Priloga:
Splošni del občinskega proračuna – sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, posebni del – odhodki, sestavljeni po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.

AAA Zlata odličnost