Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003

Kazalo

963. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2003, stran 2891.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 70/00, 51/02), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01 in 81/02) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 24. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Zreče za leto 2003
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Zreče za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun), določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              v tisoč tolarjev
----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                 Proračun leta 2003
----------------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)               808.394
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   498.033
70   DAVČNI PRIHODKI                       410.057
    700 Davki na dohodek in dobiček               270.814
    703 Davki na premoženje                    64.318
    704 Domači davki na blago in storitve             74.925
    706 Drugi davki                          –
71   NEDAVČNI PRIHODKI                       87.976
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                          24.277
    711 Takse in pristojbine                    4.626
    712 Denarne kazni                        123
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            250
    714 Drugi nedavčni prihodki                  58.700
72   KAPITALSKI PRIHODKI                      76.500
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           76.500
    721 Prihodki od prodaje zalog                   –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    nematerialnega premoženja                     –
73   PREJETE DONACIJE                          –
    730 Prejete donacije iz domačih virov               –
    731 Prejete donacije iz tujine                   –
74   TRANSFERNI PRIHODKI                     233.861
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij                  233.861
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 857.671
40   TEKOČI ODHODKI                        283.382
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim             51.000
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost         7.255
    402 Izdatki za blago in storitve               216.081
    403 Plačila domačih obresti                  1.500
    409 Rezerve                          7.546
41   TEKOČI TRANSFERI                       366.871
    410 Subvencije                         3.782
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                        184.331
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in
    ustanovam                           57.259
    413 Drugi tekoči domači transferi              121.499
    414 Tekoči transferi v tujino                   –
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                    204.218
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            204.218
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                    3.200
    430 Investicijski transferi                  3.200
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                –49.277
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                   –
    750 Prejeta vračila danih posojil                 –
    751 Prodaja kapitalskih deležev                  –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije                –
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV                              –
    440 Dana posojila                         –
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb            –
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije        –
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C)   RAČUN FINANCIRANJA
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                      62.500
50   ZADOLŽEVANJE                         62.500
    500 Domače zadolževanje                    62.500
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)                     14.000
55   ODPLAČILA DOLGA                        14.000
    550 Odplačila domačega dolga                 14.000
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                   -777
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)              49.277
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                  49.277
----------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse v višini 1,360.800 SIT,
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti v višini 93,331.852,29 SIT.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu ob polletju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 40% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2004 20% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada (Uradni list RS, št. 86/01).
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 4,500.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 300.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2003 lahko zadolži do višine 10% realiziranih prihodkov občine v letu 2002, kar znaša 66,030.468 tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Zreče, v letu 2003 ne sme preseči skupne višine glavnic 21,000.000 tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2003 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupne višine 10,000.000 tolarjev.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Zreče v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 405-02-10/2003
Zreče, dne 24. februarja 2003.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost